တၢ်ကိၢ်ဒီးကလံၤလၢကီၢ်မုၢ်နုာ်လီၢ်ခၢၣ်သးက၀ီၤ အတၢ်ကိၢ်ခါကတီၢ်လီၤဘၣ် လၢ ပလိၤလၢ ‘‘တၢ်မ့ၢ်ပျဲၢ်ဘီၣ်တဖၣ် အတၢ်ထံၣ်လိာ်သး’’ ဒီနွံညါအပူၤၣ် ပတုၤအိၣ်ဘၣ် ကလံၤအခုၣ်ဖိလီၤႉ စံးဘျုးယွၤလၢ မူခိၣ်ကလံၤ အတၢ် ဆီတလဲဒီး တၢ်မၤလီၤလးလၢ ယွၤမ့ၢ်တ့ၢ်၀ဲ‚ ပှၤအကယၤအါမး ပာ်ဖှိၣ်ကိးသBတီထီၣ် လၢ တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤအဂီၢ်လီၤႉ ပှၤအါဂၤ ပလၢၢ်ဘၣ်၀ဲလၢ ကသး၀ံၣ်ထီၣ်ယွၤ လၢသးဒီးဖျၢၣ်ညါ လၢတၢ်သဘ@ၣ်အဂ့ၢ်ၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအသူၣ်ခုသးခု ဖဲတၢ်အၢၣ်လီၤအတလါလၢ အမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ် အိၣ်၀ဲဆိး၀ဲလၢ အသိးအကျါၣ်လီၤ ( ၁ ကွဲး ၁၅း၂၉) ႉ အမါနီၢ်မံကၤလး ကွၢ်ထီၣ်တၢ် လၢ တၢ်ထူၣ်ဖျိဒီး တပးလ့ၢ်ပးကါအီၤလၢ အသးကံၢ်ပူၤဘၣ် (း၂၉) ‚ စီၤဒၤ၀ံး တပျဲ အတၢ်ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ် ဆိကတီၢ်အီၤလၢ တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယွၤအမ့ၢ်အတီတဂၤ အံၤဘၣ်ႉ အ၀ဲမ့ၢ်အိၣ်ဖျါတလီၤယူးယီၣ်ပးကဲဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲ အသးအိၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်စံးဘျုး ဆူယွၤလၢအဃုထၢအီၤ ဒ်သိးကဆှၢအပှၤကလုာ်အဂီၢ်လီၤ (ကွၢ် ၂ ့ှှမူၤအ့လး ၆း၂၁-၂၂) ႉ
စီၤဒၤ၀ံး ‘‘ဟ့ၣ်လီၤဆိတၢ်အံၤလၢ စီၤအၤစာ်ဒီး အဒီပုၢ်၀ဲၢ်အစုပူၤ လၢတၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤယွၤအဂီၢ်ကိးထီၣ်အမံၤၣ်တက့ၢ်ႉ သး၀ံၣ်ထီၣ်အီၤ‚ အူးထီၣ်အီၤ‚ ကတိၤတၢ်လၢအတၢ်လီၤလးခဲလၢာ်တက့ၢ်’’ ( ၁ ကွဲးနီၣ် ၁၆း၇-၉) ႉ ပ၀ဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီး‚ မ်ပဟ့ၣ်လီၤပသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ လၢတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယွၤ ခီဖျိလူလီၤပတၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤ ဒီးတၢ်အဲၣ်ဖးဒိၣ်တက့ၢ်ႉ