ဖဲ ဟူး (ဂ) ဒီး ဒံဒံ ဘၣ်ပျၢ်က့ၤအဖိထဲတဂၤဧိၤ ဆူမူခိၣ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ကျဲးစၢးလၢ မ့ၢ်ကဘၣ်ကိးလီၤက့ၤအသး ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်လီၤႉ လၢအဲးကလံးကျိာ်န့ၣ် တၢ်လၢ ပှၤကကိးမိၢ်ပၢ်လၢ အဖိတဂၤဘၣ်သံန့ၢ်အီၤအဂီၢ် တၢ်ကတိၤအလီၤတံၢ် တအိၣ်နီတဖျၢၣ်ဘၣ်ႉ မါတဂၤလၢ အ၀ၤတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲမုၣ်ကမဲလီၤႉ ၀ၤတဂၤလၢ အမါတအိၣ်လၢၤန့ၣ် မ့ၢ်ခွါကမဲတဂၤလီၤႉ ဖိသၣ်တဂၤလၢ မိၢ်ပၢ်တအိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဖိၣ်ဃဲတဂၤလီၤႉ မိၢ်ပၢ်လၢ အဖိသံန့ၢ်အီၤန့ၣ် တၢ်ကပာ်ဖျါအမံၤအဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်ႉ
တၢ်ဆံးစၢ်ဆိဖိ‚ ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီ သံသတူၢ်ကလာ်‚ တၢ်မၤသံလီၤသး‚ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ‚ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးၣ် ဟုၣ်န့ၢ်ဖိသၣ်တဂၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဒီး ဂုာ်န့ၢ်မိၢ်ပၢ်လၢ အအိၣ်မူတ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ပှၤကပာ်ဖျါအတၢ်မ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်ဒ်နုၤ န့ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ် နၢ်ပၢၢ်တၢ်သးအုးအဒိၣ်အမုၢ် ဒ်န့ၣ်သိးတဖၣ် မ့ၢ်လၢအဖိခွါထဲတဂၤၣ် ကိးထီၣ်အီၤဖဲ ဘူးကသံလၢ သ့ၣ်ဖျၢၣ်ထူၣ်လိၤ ‘‘ပၢ်ဧၢၣ် မ့ၢ်ပၢ် တချုးယ့ၣ့်ှှူးဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ‚ ဒီးမ့ၢ်ဒံး၀ဲပၢ်ၣ် မ့ၢ်၀ဲပၢ်ၣ် မူ၀ဲတုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ဒ်ဖိခွါလၢအဂဲၤထၢၣ် သမူထီၣ်က့ၤတဂၤအပၢ်အသိး ဒီးမ့ၢ်ပှၤလၢအဟဲစိာ်မိၢ်ပၢ်ကိးဂၤအဂီၢ် တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ ဖိတဂၤ ဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ကဒီးတဘျီသ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်လၢ အလုၢ်ထီၣ် အဖိခွါ လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အဂီၢ်အံၤ နကိးအီၤဒ်လဲၣ်ႉ လၢနဂီၢ်ဒီးလၢယဂီၢ်‚ ပၢ်ၣ် ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ပပၢ်ဒီး ကိးပှၤလၢအဖိလီၤ (၁ ယိၤ ၁း၃) ႉ