ကၠ့ႉအၣ်ႉပဲးကၣ် (၁၉၂၆-၂၀၂၀) အတၢ်ကွဲးအဂ့ၤလီၤဆီ ‘‘အမ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါကစၢ်ယွၤ’’ အပူၤ ကွဲးဖျါထီၣ် ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ် အိၣ်လွံၢ်ကလုၢ်ဒီး စံး၀ဲလၢ ‘‘ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢ ဂံာ်ဘျဲးလံာ်စီဆှံ’’န့ၣ်လီၤႉ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိခဲလၢာ် တမ့ၢ် ပှၤမၤလိနၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံလီၤဆီသ့ၣ်တဖၣ်သနာ်က့ ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤ ဃုသ့ၣ်ညါ နၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤခီဖျိ တၢ်ဖးမၤလိလံာ်စီဆှံအကစၢ်ဒၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒ်သိး့ှှီဖိတဒုလၢ အဘျဲးအီၣ် ဘျဲအီသ့ၣ် အသိးန့ၣ်လီၤႉ ပဲးကၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲလၢ တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤ ခီဖျိ တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံန့ၣ် တမ့ၢ်ဒၣ်ထဲ ပှၤမၤလိလီၤဆီ လံာ်စီဆှံစဲၢ်နိးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ႉ ပှၤပတီၢ်မုၣ်တဖၣ်လၢ အဖးလံာ်စီဆှံဒီး ဒိကနၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတဖၣ် မ့ၢ်ဒိးန့ၢ် သးစီဆှံအတၢ်ဒုးနဲၣ်န့ၣ် ဒိးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ရၠာစး့လိာ်အိၣ်ဘူးဒီးကစၢ်ယွၤအါန့ၣ် ပှၤမၤလိလီၤဆီ လံာ်စီဆှံတဖၣ် လၢသူၣ်မံသးမံလၢအ၀ဲသ့ၣ်နၢ်ပၢၢ် ယွၤဂ့ၢ်ပီညါအတၢ်ဘၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကဲထီၣ်တၢ်သးဟးဂီၤတမံၤန့ၣ် ပှၤဖးမၤလိလံာ်စီဆှံခဲလၢာ် ကမ့ၢ် လၢ ဆီၣ်လီၤအသးဒီးတိာ်ပာ်၀ဲလၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ခရၠာစးံာ်အစိၤအဆၢကတီၢ် ပှၤဖးမၤလိနၢ်ပၢၢ် လံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတဖၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်စံးကတိၤ၀ဲဒၣ် န့ၣ်လီၤႉ လံာ်ယိၤဟၣ် ၅း၃၉-၄၀ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်ကတိၤ ‘‘သုဃုကွၢ်ထံတၢ်ကွဲးအသးတဖၣ်လီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ သုဆိကမိၣ်လၢသုကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မူ အထူအယိာ်လၢအပူၤလီၤႉ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အအုၣ်အသးလၢ ယဂ့ၢ်ယကျိၤလီၤႉ ဒီးသုဟဲဆူယအိၣ်ၢ်ဘၣ်တၢ်မူန့ၣ်ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်တဘျီဘျီ ဖဲနဖးမၤလိလံာ်စီဆှံအဆၢကတီၢ် တၢ်မၤအသးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ နဂီၢ်ၣ်ဧါႉ တၢ်အဒိ့ှှီဖိလၢ အဂံၢ်ဘျဲးအီၣ်ဘျဲးလံာ်စီဆှံလၢ အမ့ၢ်ပှၤကညီ ဒ်သိးတဖၣ်န့ၣ် ဂ့ၤန့ၢ်ပှၤဖးညီနုၢ် လံာ်စီဆှံ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤၣ်လီၤႉ