ခၠဲ (လ) စံ မ့ၢ်ပိာ်မုၣ်ဖိလၢ အသးအိၣ်ထဲ အနံၣ် ၁၀ ဧိၤလီၤႉ ဖဲအ၀ဲဒၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တ့သ့ ဆဲးလၤဖိတစူၣ်လၢ ကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်တမံၤမံၤအတ့လၢအခၢး၀ံၤန့ၣ်ၣ်တဖၣ်လၢ ကမၤစၢၤပှၤလၢအသးအုးတဖၣ် လၢအသူၣ် အသး ကမုာ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲအဂီၢ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲဒၣ်ထံၣ်ဘၣ် ဖိသၣ်အဂၤတနီၤ လၢအတအိၣ် ဘၣ်ဒီး တၢ်တသ့ဆဲးလၤဖိဒ်သိးန့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် သးအိၣ်မၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်လီၤႉ သတးဒီး ဖဲအ၀ဲ မၤ အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤ တၢ်အီၣ်တၢ်အီအကတီၢ်‚ မၤလိာ်အတံၤသကိးတဖၣ်လၢ အသု တဟဲဟ့ၣ်အီၤတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်တဂ့ၤ‚ မ့မ့ၢ်တခီ‚က့ၣ်ၣ် အ၀ဲဒၣ် သူၣ်ထီၣ် ကရၠာစးၢကရၠာစးိတခါလၢ ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ ခၠဲ (လ) စံ ဃ့ကညးပှၤအါဂၤ လၢ ကဟဲစိာ်ဒီး ဟ့ၣ်တၢ်တ့သ့ဆဲးလၤဖိဒ်သိးန့ၣ်တဖၣ် ဒီးမၤပှဲၤတလါဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အကတဲာ်ကတီၤဃာ်၀ဲလၢ ကမၤစၢၤပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် သိၣ်လိစ့ၢ်ကီး ပှၤလၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ်အတလါသ့ၣ်တဖၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲဒၣ် ဒုးထံၣ်လိာ်အသးဒီး က၀ီၤအပူၤ ရၠာစးၤလီၤတၢ်တ့တၢ်မၤအကစီၣ်၀ံၤန့ၣ် လၢထံကီၢ်ပူၤ ပှၤအါဂၤ ဟဲစိာ်မၤဘူၣ် တၢ်တ့သ့ဖိ တဖၣ်ဆူအအိၣ်လီၤႉ ဒ် ခၠဲ (လ) စံအကရၠာစးၢဖိ ရၠာစးၤလီၤ တၢ်တ့သ့ဆဲးလၤဖိတဖၣ် ဆူထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်အပူၤၣ် ဒ်သိးကကဲဘျုးလၢ ပှၤအါဂၤန့ၣ်လီၤႉ
ခၠဲ (လ) စံ အတၢ်သးအိၣ်ဒီးအတၢ်မုၢ်လၢ်အံၤ ဒုးဆဲးကပီၤကဒါက့ၤ‚ ပှၤပၢဆှၢ တၢ်အီၣ်လၢအတီတဂၤ အတၢ်သးတီလီၤႉ ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပ့းတ့ှူး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤနာ် တၢ်လၢခရၠာစးံာ်အပူၤတဖၣ်‚ ဒ်သိးအလီၤဂာ်ဒီးပှၤပၢဆှၢတၢ်အဲၣ်လၢ အတီဒီးစံး ‘‘အဲၣ်လိာ် သုသးဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်’’ ခီဖျိတၢ်ရၠာစးၤလီၤတၢ်အပီးအလီလၢအလိၣ်ဘၣ်ၣ်ကထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤဂၤ ဒ်သိးကမၤတၢ်ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤ ကအိၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤ တပူၤ ဃီဒီးပှၤလီၤႉ ဒ်ပသန့ၤလီၤပသးဒီးယွၤအသိး‚ ပကဘၣ်အိၣ်မူဒီးအတၢ် ဒ်အမုၢ်လၢ်၀ဲအသိးလီၤႉ