ဖဲယမ့ၢ်ပှၤသးစၢ်အခါ ယမိၢ်တ့၀ဲတၢ်ဂီၤတဖၣ်လၢဟံၣ်ပူၤ ဒၢးအဒူၣ်လိၤအိၣ်ဆိး၀ဲဒၣ် လၢ အါနံၣ်အါလါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဂီၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်လၢပျၢၤ ပှၤဟ့းလ့ၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ် လုၢ်ဟံၣ်လၢဟးဂီၤလီၤပှီၢ်ဒီး အထူၣ်သ့ၣ်တဖၣ် လီၤတကူၢ်လီၤပှီၤအိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂီၤလၢ ပှၤကညီအဂီၤတဖၣ် အကၣ်အဘျဲးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယကွၢ်ပှၤဟ့းလ့ၣ်ဖိ အတၢ် သူၣ်ထီၣ်လီၤဘီလီၤမုၢ်လၢတဘျီခါသ့ၣ်တဖၣ် ဒီးယဆိကမိၣ်ထီၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤတမံၤ မၤဟးဂီၤ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လဲၣ်လီၤႉ လၢတၢ်မိၣ်သ့ၣ်ညါသးအပူၤ လီၤလီၤဆီဆီ ဖဲယမၤလိဘၣ်လၢ တဘျီအခါ ဘီမုၢ်ဖးဒိၣ်တခါအံၤ အတၢ်ဟးဂီၤ ဒီးတၢ်လီၤဖးလိာ်သး လၢဘီမုၢ်အပူၤ ကဲထီၣ် တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ
လၢပခိၣ်ပဃၢၤနီၢ်သးအတၢ်လီၤရၠာစးၢၢ်လီၤစၢၣ် ဒီးတၢ်သးကွံလၢ အမၤဟးဂီၤ ပှၤကညီၤတဖၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ ခ့ခါအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၤအသး တဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢ ပှၤကညီတဖၣ် ဒီးထံကီၢ်တဖၣ်လၢညိကွံာ် ကစၢ်ယွၤအဃိန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးစ့ၢ်ကီး ပ့ကၢးကွၢ်ထံဆိကမိၣ် ကဒါက့ၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ လံာ်မးသဲ ၇း၁-၅ အပူၤ ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤ မ်ပသုတမၤအသး ဒ်ပှၤဟးဂီၤဖိတဂၤအဂီၢ် ဖဲပအဲၣ်ဒိးပှၤဂၤ ပှီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးလၢ အတၢ်ဒဲးဘးအဃိ န့ၣ်ဒီး ပတကွၢ်လီၤက့ၤ ပတၢ်အိၣ်သးလၢပသးအပူၤအခါန့ၣ်လီၤႉ
ထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၃၂ ပာ်ဖျါ၀ဲလၢ ပကထံၣ်က့ၤဒီး အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် ပတၢ်ဂံၢ်စၢ်ပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ် ဒ်သိးပကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သဘ@လၢ နီၢ်ခိနီၢ်သးအတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ ခီဖျိတၢ်ပှီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးနီၢ်နီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ် ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါလၢ ကစၢ်ယွၤပျၢ်ကွံာ်ပတၢ်ဒဲးဘး လၢတၢ်သူၣ်ခုသးခုအပူၤဒီး ပကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ ပတၢ်မုၢ်လၢ်အံၤဆူၣ်လီၤႉ