ရၠာစးီးဘၢးသးထီၣ်၀ဲ‚ ဖဲအလဲၤ၀ဲဆူ တၢ်အီၣ်တၢ်အီအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်‚ မ့ၢ်လၢတိၢ်ထၢၣ်တပၣ်အဃိလီၤႉ အသးဘၣ်တၢ်တံၢ်တာ်‚ တုၤအဆိကမိၣ်ထီၣ်ၣ် အကတီၢ်လီၤႉတုၤအတံၤသကိး တဖၣ် မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအသးၢ်အီၤ၀ံၤန့ၣ် အသးကဆှၣ်လီၤက့ၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တုၤအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် အီၣ်သကိးတၢ်၀ံၤ၀ဲဒီး‚ အတံၤသကိးတဖၣ် ဟ့ၣ်လီၤတၢ်အီၣ်အပရၤ လၢတၢ်သးခုအပူၤလီၤႉ
ဘၣ်တဘၣ် နကသ့ၣ်ညါတၢ် ဃုာ်ဒီးအိၣ်ဒီးသးအကီ (မ့တမ့ၢ်) တၢ်ဂုၤဂၤလၢ အမၤအသးလၢၢ်အကတၢၢ်အဖီခိၣ်လီၤႉ တၢ်အဲၣ်ဒီးဟ့ၣ် ဒ်ပကျဲဒၣ်၀ဲအသိးန့ၣ်‚ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်မၤပတီၢ်မုၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်ကတီၢ်လီၤဆီ ဖဲတၢ်မၤအသးတမံၤမံၤအိၣ်၀ဲၢ်ၣ်လီၤႉ
တၢ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤတနီၤ ကအိၣ်၀ဲဒ်ဖိသဒါသးအိၣ်က့ၤကဒါက့ၤ ဆူအပၢ်‚ လၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢ လံာ်လူၤကၣ် ၁၅း၁၇-၂၄ အပူၤလီၤႉ ဖိအံၤလၢ အသးပူၤ သးအိၣ်စံးဘၣ်အပၢ် ‘‘ပှၤကိးယၤလၢနဖိခွါ‚ ယတဂ့ၤတဘၣ်လၢၤဘၣ်ၣ်တက့ၢ် (လူၤကၣ် ၁၅း၁၉) လီၤ’’ႉ ပှၤဒိးလဲအသးတဂၤဧါႉ ပၢ်တခီ လၢအသးပူၤန့ၣ် တၢ်ဒ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်ႉ လၢအ၀ဲဒၣ်အမဲာ်ချံအပူၤန့ၣ်‚ မ့ၢ်၀ဲဖိတဂၤလၢ အအဲၣ်၀ဲအဒိၣ်ကတၢၢ်ၣ်လီၤႉ ဒီးအ၀ဲဒၣ် ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်က့ၤ အီၤလၢ အပၢ်‚ ဖိးအကိၣ်ၣ် မ့ၢ် ‘‘တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်ဂီၤလၢ အလၢပှဲၤ၀ဲဒီးအကဟုကညီၣ်အဒိၣ်အသွါ’’ လၢ အဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤ‚ ခီဖျိ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်တူၢ်သံအသးလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် ပၢ်လၢ အပှဲၤ၀ဲ ဒီး တၢ်အဲၣ်တဂၤၣ်လီၤႉ ပှၤလၢအထုးထီၣ် လံာ်တၢ်သး၀ံၣ်ယွၤတဂၤ ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဒ်အံၤလီၤ ‘‘လၢယစု ယတဟဲစိာ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်‚ နီၢ်နီၢ်တခီ လၢအထူၣ်စုညါအလိၤ ယထိၣ် လီၤစဲၤ ယသးလီၤ’’ႉ