ယဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ယဖု ီငနမုငညါ လၢ အမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီး တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအကျၢၤ‚ ဒီးပှၤတဂၤလၢ အထုကဖၣ်ထီဘိတဂၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ထီဘိဘၣ်ႉ ယမုၢ်ဂၢ်သ့ၣ်နီၣ်လီၤက့ၤ အတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဆူ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ အခီၣ်ထံးတဘျီဒီးစံး ‘‘ပကစံးထီၣ်ပ့တၢၤယွၤ တချုးပအီၣ်တၢ်အီၣ်’’ အတၢ်ထုကဖၣ် အခီၣ်ထံးတဘျီအံၤယံၤ၀ဲဒီး တၢ်ကလုၢ်သ့ကတိၤဘၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ဖုအံၤ ကျဲးစၢး သိၣ်လိအသးလၢ တၢ်ထုကဖၣ် ထီဘိဆူညါအိၣ်၀ဲအနံၣ် (၅၀) ဆံၣ် ဘါထုကဖၣ်တၢ်သ့တနံၤကျၢၤလီၤႉ ဖဲအ၀ဲဒၣ် သံန့ၣ်‚ ယ၀ၤ ဟ့ၣ် ယဖု ‘‘တၢ်ထုကဖၣ် အစု’’ လၢအသူၣ်လီၤ၀ဲ‚ ဒီးစံး၀ဲ‚ ‘‘ပၢ်အံၤ မ့ၢ်တ့ၢ်၀ဲ ပှၤလၢအထုကဖၣ်တၢ်တဂၤလီၤ’’ႉ အ၀ဲဒၣ် စံၣ်ညီၣ်တဲာ်၀ဲလၢ ကပိာ်ထီၣ်ယွၤအခံၣ်‚ လဲလိာ်က့ၤအီၣ်ဆူ ကကဲထီၣ် ယွၤအခ့အပှၤလၢအတီတဂၤလီၤႉ
လံာ်စီဆှံအိၣ်၀ဲဒီးတၢ်ကတိၤအါမးလၢ အဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ထုကဖၣ်လီၤႉ လၢလံာ်မးသဲ ၆း၁၃ အပူၤ ယ့ၣ့်ှှူးဟ့ၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် တၢ်ထုကဖၣ် အက့ၢ် အ၀ီၤအဒိ‚ သိၣ်က့ၤအ၀ဲသ့ၣ် ဒ်သိးကသုးဘူးအသးဆူယွၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤ အမ့ၢ်အတီၣ်လီၤႉ ဒ်ပဟဲစိာ်ပတၢ်သကွံၢ်ကညးဆူယွၤ‚ ပနာ်အီၤလၢ ကနီၤလီၤပှၤ ‘‘ကိၣ်လၢတနံၤအဂီၢ်‚ တနံၤအဂီၢ်လီၤ’’ (မး ၆း၁၁) ႉ ဒ်ပအၢၣ်လီၤ ပတၢ် ဒဲးဘးအသိး‚ ပဃ့လၢကပျၢ်ပှၤ‚ ဒီးကမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကဟးဆှဲး တၢ်လ့ပစီလီၤ (မး ၆း၁၂-၁၃) ႉ
ဘၣ်ဆၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ ယွၤအဲၣ်ဒိး၀ဲလၢ ပကထုကဖၣ် ‘‘တၢ်ထုကဖၣ်ကိးမံၤ’’ ဒီးတၢ်ကဃ့ကညးကိးကတီၢ်ဒဲးလီၤ (အ့း ၆း၁၈) ႉ တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်၀ဲ သပှၢ်ကတၢၢ်လၢ ပသးအတၢ်မဲထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ၣ် ဟ့ၣ်ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် တၢ် အခွဲးအယာ်ၣ် မ်ယွၤကမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါအဲၣ်အီၤ ဂ့ၤအါထီၣ်တက့ၢ်ႉ