ဖဲ ကီလ့ၤ အိးထီၣ်‚ ယွၤခၣ်စိးလၢ အဘၣ်အၢဘၣ်သီ‚ အတလါလၢအပရၤ၀ဲလၢ အတၢ်မၤ အဂီၢ်ၣ် ဂ့ၤ၀ဲၣ်လီၤႉ အ၀ဲ ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အဂ့ၢ်ဒီး သ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်ထုးထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ သရၠာစးိာ်အပူၤၣ် အဃိလီၤႉ ကီလ့ၤ ကမၢကမၣ်၀ဲလၢ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အကံၢ်အစီဂ့ၤ၀ဲဒီးၣ် ဆၢကတီၢ်အိၣ်၀ဲအါမး ဖဲယအိးထီၣ် လံာ်စီဆှံ အဆၢသ့ၣ်တဖၣ်လီၤႉ လၢလံာ်စီဆှံအခိၣ်တီဒ်န့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး ဒူၣ်ဖိ ထၢဖိအတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအတၢ်ကွဲးဖျါအစရၠာစးီလီၤႉ ဒီးတဘျီဃီန့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်‚ အဘၣ်တၢ်သိးထီၣ်အီၤၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်မၤအသးဃုာ်ဒီး လံာ် ၁ မိၤဒီးအပူၤ တၢ်အခိၣ်တီတမံၤလၢ အအိၣ်ဃုာ်ဒီး^ တၢ်ကတိၤတၢ် တဘျီ၀ံၤတဘျီ အထီၣ်အလီၤလၢ အဘၣ်ဃးဒီး မံၤလၢ ပတိၢ်နီၣ်တဘၣ်ၢ်တသ့လၢအမ့ၢ်ၣ် ယကလံာ်န့ၢ်တၢ်‚ ဒ်သိး ကမၤကပီၤထီၣ် တၢ်ဘ@ကဆှၣ်ၣ်ဆူ‚ တၢ်ခိၣ်တီလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး ယကလၢၢ်ဘၣ် ဒ်သိးသိး လိာ်သးဒီး ထီထီၣ်အီၤသ့ ညီကဒၣ် ဆူယ‘‘ပဲBတီ’’လၢအဘၣ်ဃးဒီးၣ်ၣ် (၂ တံၤ ၃း၁၆) ႉ သးစီဆှံ ကမၤစၢၤပှၤလၢ ပကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်‚ တၢ်လီၤ သဘှံးတဖၣ်‚ ဘၣ်တၢ်ထီထီၣ်အီၤ ဒီးကဲထီၣ် တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤ‚ အိးထီၣ်ပမဲာ်ချံ ဒ်သိး ကထံၣ်တၢ်‚ အဒိ ှ့နူၠ့ ဘၣ်ဃးလိာ်အသးဆူ ဗဘမၠာ (၁ မိၤ ၁၁း၁၂-၁၆) ‚ စီၤဒၤ၀ံး အစၢၤအသွဲၣ်ဒီး- အရၠာစး့ဒိၣ်အါထီၣ်- ဆူယ့ၣ့်ှှူး (မး ၁း၂‚၆‚၁၆) လီၤႉ ယွၤ ဘၣ်သူၣ် ဘၣ်သးလၢ အမၤကမၢကမၣ်ပှၤအပူၤ ဃုာ်ဒီး‚ တၢ်ထူးတၢ်တီၤလၢ အဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလၢ အလၢအပှဲၤဒီးဟးဂီၤတသ့အပဲBတီ ဖဲတၢ်အက့အဆံး ဒုးဖျါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤအထူအထံး‚ လၢလံာ်စီဆှံဒီဘ့ၣ်ညါအပူၤလီၤႉ