ပှၤလဲၤဟးကွၢ်ကီတၢ်တဖၣ် အတၢ်သံကွၢ်အဆိကတၢၢ်တဘီဆူ ပှၤကွၢ်ထွဲ အဲၤကူပတူး ဒွဲလၤကူၣ်သ့အလီၢ်မူဒါခိၣ် အဲးတ၀ဲးဘ@ဘၢး လၢတၢ်ဒုးနဲၣ်စံၣ်စိၤနုာ် တၢ်ဂ့ၢ်ပိးလီအလီၢ်ဖးဒိၣ်လၢ၀့ၢ်Bဘိးကလ့အပူၤန့ၣ်‚ မ့ၢ်၀ဲ‚ ‘‘တၢ်ဂီၤစိးပျၤအသးတဖၣ်‚ ဘၣ်မနုၤလၢအနါစ့ၤကၢ်လဲၣ်’’ န့ၣ်လီၤႉ ဘ@ဘၢး ပာ်ကမၣ်တၢ်လၢ တၢ်လီၢ်လံၤယာ်ြပဲး အဃိ တသ့ဘၣ်ႉ တၢ်ဂီၤလၢ လံာ်ကဘျံးအလိၤ ၂ ဘ့ၣ်ဒၣ်လဲာ် အနါစ့ၤ တအိၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲတယာ်လၢ တၢ်ဟးဂီၤဒ်န့ၣ်အသိး ကမ့ၢ်ဒၣ်လၢ တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဒီးမၤတၢ်တမံၤမံၤ အဃိန့ၣ်လီၤႉ ဒုၣ်ဒါတဖၣ်န့ၣ် အသးအိၣ်မၤသံ ပှၤအဲၤကူပတူးဖိ အကစၢ်တဖၣ်လီၤႉ တၢ်န့ၣ် မၤအသးဒ်အ၀ဲသ့ၣ်မၤတၢ်လိာ်ကွဲလၢ‚ ‘‘ယထဲးနနါစ့ၤလံ’’ႉ အခီပညီ ယမၤနၢၤနၤလံန့ၣ်လီၤႉ ပှၤသုးမုၢ်တဖုလၢ အနုာ်လီၤမၤနၢၤတၢ်န့ၣ် တီၢ်ကၢ် တၢ်ဂီၤစိးပျၤအသးတဖၣ် ဒ်သိးအသါသုတသ့တန့ၢ်လၢၤတဂ့ၤလီၤႉ
မ့ၢ်သပှၢ်တၢၢ်ဧါႉ မၤအသးဒ်န့ၣ်နီၢ်ကီၢ်ဧါႉ အကစၢ်အဂီၤတဖၣ် ကဲထီၣ် အသးဒ်န့ၣ်အဃိ‚ အဲၤကူပတူးအစီၤပၤဖၤရၠာစးိၤ ့ကၢးအသ့ၣ်ညါလၢ အ၀ဲဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလံန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအိၣ်ဒီး အသုးမုၢ်ဒီး ပှၤတီဒီးအီၤလၢ ဒီထံဒီကီၢ်ညါအပူၤ လီၤႉ မ့မ့ၢ် ပှၤဧ့ၤ့ဘံၤဖိတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကုၢ်ဖိ လီၤသးကညီၤတဖၣ်လၢ အဘၣ် တၢ်ဆှၢ အ၀ဲသ့ၣ်လၢ ပှၤကစုဒုဘၣ်ယိၣ်တၢ်သ့ စီၤမိၤရၠာစးရလၢ အပဒ့ၣ်ဟးဆှဲး တၢ်ကီတၢ်ခဲ‚ တၢ်တမုာ်တလၤတဖၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အံၣ်စရၠာစး့လးအိၣ်ဒီး ယွၤလၢအမူ၀ဲတဂၤလီၤႉ မ့မ့ၢ် စီၤပၤဖၤရၠာစးိၤအကစၢ်တဖၣ်တခီ မ့ၢ်တၢ်လိၣ်နံမၤနံတဖၣ်လီၤႉ တၢ်သံသBတိာ် အဘျီတဆံအလီၢ်ခံန့ၣ် ဖၤရၠာစးိၤအတၢ်ပာ်ဒိၣ်တဖၣ် တၢ့်သူးထီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤႉ
အံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် မၤလၤကပီၤယွၤလၢ အတၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်အဃိ လၢ ကိၣ်လၢတအိၣ်ဘၣ်ဒီး ကိၣ်မံၤအမူးဒီတနွံညါ (၂မိၤ ၁၂း၁၇‚ ၁၃း၇၉) န့ၣ်လီၤႉ တၢ်လၢ ကိၣ်မံၤန့ၣ် တၢ်ဒိလီၤအီၤ ဒ်တၢ်ဒဲးဘးအသိးဒီး ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ အပှၤဂီၢ်မုၢ်ကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်အိၣ်မူလၢ အဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤ လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤႉ
ပပၢ်ကစၢ်ယွၤစံးဘၣ် ‘‘တၢ်ဂီၤတၢ်ဖှီၣ်နနါစ့ၤလီၤမၢ်လံ’’‚ ဒီးဆူဖိလံၤတဖၣ် တခီ စံး၀ဲ‚ ‘‘နမၤန့ၢ်သးသမူလံ’’ န့ၣ်လီၤႉ မၤန့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်လၢ အဟ့ၣ်နၤ တၢ်မူအသါ ဒီးတၢ်အိၣ်ဘှံးလၢအစုတီၤလိၤ‚ ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤတက့ၢ်ႉ