ပူၤကွံာ် ၂၀၁၆ နံၣ်တၢ်ဂီၤမူတခါ‚ ဟဲ (ခ) စီရၠာစး့း (ကၠ) – ဒုးနဲၣ် ကီၢ်အမဲရၠာစးကၤ အပှၤသုးဖိ အဒူအဃိၤတဂၤ ကိးအမံၤလၢဒဲး (စ) မၢၣ်ဒီး (စ) အဂ့ၢ်လီၤႉ ဒီး (စ) မ့ၢ်ပှၤသုးဖိစိာ်ကသံၣ်‚ ကွၢ်ထွဲ ပှၤသုးဖိအတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ် ဒီးအ၀ဲအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတံၢ်နီၢ်လၢ ကဘၣ်မၤဂ့ၤမၤဘျါတၢ်‚ မၤမူတၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲဘျုးလီၤအသးလၢ တၢ်အံးကွၢ်မၤစၢၤ မၤဘျါ ပှၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒီးဂုာ်မၤန့ၢ်ပၢၤက့ၤ သးသမူတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲ ၁၉၄၅ နံၣ်‚ လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂ သီန့ၣ် တၢ်မၤလၤကပီၤ ဒီး (စ) န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ပနီၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်အီၤအလိၤန့ၣ် တၢ်ကွဲးလီၤ၀ဲ ပှၤသုးဖိအဂ့ၤကတၢၢ်အတီၤ ဒဲး (စ) မၢၣ်ဒီး (စ) ဂ့ၢ်လိာ်ဃု တၢ်အိၣ်သဒၢအလီၢ် ဒီးလဲၤဒၣ်၀ဲလၢ ကျိချံမျိာ်သၣ် ယူၤ၀့ၤ၀ီၤပိၢ်ဖးအကဆူးပူၤ ဆူ ပှၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနးတဖၣ်အအိၣ်ဒီး က့ၤစိာ်အ၀ဲသ့ၣ်တဂၤဘၣ်တဂၤ ဆူတၢ်လူၢ်လီၤပၤ တၢ်သဒၢအလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတသံးခိၣ်သံးခံလၢ ဒုၣ်ဒါအကျိဖိ‚ ကျိဖးဒိၣ်‚ မီထၣ်လီၤ ပိၢ်ဖးတဖၣ်အဃိဘၣ်ႉ မ့ၢ်ပှၤအဒူအဃိၤနီၢ်နီၢ်တဂၤဒီး မၤစၢၤ သုးခိၣ်သုးနၢ်လၢ အခး ကျိဖးဒိၣ်မျိာ်ဖးဒိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤႉ
လၢထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၁၁ အပူၤန့ၣ် စီၤဒၤ၀ံး‚ ပာ်သးတံၢ်နီၢ်လၢ အတၢ်ပူၤဖျဲး အလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဃိ‚ တၢ်အံၤထိၣ်ဂဲၤမၤဆူၣ်ထီၣ်အသးလၢ ကဂ့ၢ်လိာ် တၢ် ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ ကဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် အ၀ဲကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် အဒုၣ်အဒါန့ၣ်လီၤ (စံး ၁၁း၂-၃) ႉ အတၢ်ကတိၤဖိ ဃိးဖျၢၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ စံး၀ဲ‚ ‘‘ယသန့ၤယသးလၢယွၤလီၤ’’ (စံး ၁၁း၁) ႉ အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး တံၢ်တံၢ်နီၢ်နီၢ်လၢ အတၢ်နာ်အပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဟံးစုနဲၣ်ကျဲအီၤလီၤႉ
စီၤဒၤ၀ံးအတၢ်ကတိၤလၢ စံး ၁၁း၄-၇ န့ၣ် မၤဖျါထီၣ် ယွၤအစိကမီၤ ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်မူန့ၣ် တဘျီဘျီကလီၤဂာ်မး ဒ်တၢ်ဒုးပျီတခါန့ၣ်လီၤႉ ဒီးကျိချံ မ့ၣ်ပိၢ်အၢသီတဖၣ် ကမၤလီၤြပံလီၤြပါပှၤ ဒ်သိးပကဃုတၢ်သဒၢမၤပူၤဖျဲးပှၤအလီၢ်- လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲပတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ ပိၢ်ဖးထီၣ်‚ တိၢ်စ့ဘူၣ်တီၢ် တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ ဒီးသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတၢ်သးဘၣ်တံာ်တာ် ဖးနးတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ကိၢ်ဘၣ် တံာ်တာ်ဖးနး မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤလၢ ပကဃုတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ အဃိဒီး မ့ၢ်ပကမၤဒ်လဲၣ်ႉ မ်ပကအၢၣ်လီၤလၢ ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်အကစၢ် (၁၁း၄) ‚ သးခုလၢအစိကမီၤ စံၣ်ညီၣ်တီတၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိ (၁၁း၅-၆) ‚ နာ်အီၤလၢ အ၀ဲသးခုမၤတၢ်အဘၣ်‚ တၢ်စံၣ်ညီၣ်တီ‚ ဒီးလၢအမၤတၢ်တီတီလိၤလိၤအဃိ (၁၁း၇) န့ၣ်တက့ၢ်ႉ ပဃ့ၢ်ဆူယွၤအအိၣ်ခ@ခ@ လၢတၢ်အိၣ်ကဒုပူၤဖျဲးအဂီၢ်သ့၀ဲလီၤႉ