စူၣ်ဒီၣ်ကူ (ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီး လၢစူၣ့်ှှံၣ်) မ့ၢ်ပှၤတ့ှူးဖိ ပှၤကွဲးထါဒီး လံာ်ဆီရၠာစးဲၣ်လၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ ထံကီၢ်အကတီၢ်‚ အ၀ဲ ကွၢ်စူၣ်တၢ်ဆူ မုၢ်တနၤလၢ လါပှဲၤဒီး အ၀ဲကွဲးထါတယုၢ် ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်သးသယုၢ်ဘၣ် အဒီပုၢ်၀ဲၢ်ခွါ ထဲလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ ‘ပသးခုသကိးဒီး ပသူၣ်အုးသးအုးသကိး‚ ပအိၣ်သကိးဘၣ်ဒီး ဘၣ်လီၤဖးလိာ်သး ဒ်လါထီၣ်ဒီး လါဘၢကတီၢ်အသိးန့ၣ် လီၤႉ တၢ်တအိၣ်နီတမံၤလၢ ကအိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤ၀ဲ အလၢအပှဲၤဘၣ်ႉ မ်ပကဟံးဃာ်သကိး တၢ်ဃံတၢ်လၤအံၤ တပူၤဃီ (လါကပီၤ) လၢ ပှၤလၢပအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ် အိၣ်မူအခါ ဖဲလၢပမ့ၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သးလၢ မံးလာ်လၢ အကထိတဖၣ်အကထိတက့ၢ်ႉ
ထါဖိအံၤ ဟဲစိာ်တၢ်တိာ်လၢ အဘၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့လၢ လံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲ လီၤတၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤကွဲးလံာ်လၢ အဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် (၁း၁) ဆိကမိၣ်ဒီး ကွၢ်ထံကွၢ်ဆးတၢ်လၢ‚ တၢ်‘‘အကတီၢ်လၢ တၢ်ဟီၣ်အဂီၢ်ဒီး အကတီၢ်လၢတၢ်နံၤအဂီၢ် ႉႉႉ အကတီၢ်လၢ ပှၤဖိးလိာ်သးအဂီၢ်ဒီး အကတီၢ်လၢပှၤဖိး လိာ်သး ကဆိတ့ၢ်အဂီၢ်’’ (၃း၄-၅) န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိတၢ်ထိၣ်သBတီၤ တၢ်ဂ့ၢ်ခံမံၤန့ၣ် ပှၤကွဲး လံာ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်‚ ဒ်စူၢ်ဒီၣ်ကူအသိး‚ ကဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်လၢ တၢ်လၢအဂ့ၤကိးမံၤ‚ ကဟဲတုၤဆူ တၢ်အကတၢၢ်လၢ တၢ်ဟးဆှဲးအီၤတသ့၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဒ်စူၢ်ဒီၣ်ကူထံၣ်လါထီၣ်ဒီးလါဘၢကတီၢ်အိၣ်၀ဲ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်အဂၤတမံၤ လၢတၢ်တအိၣ်ဂၢၢ်အိၣ်ကျၢၤအလၢအပှဲၤနီတမံၤအသိး‚ ပှၤကွဲးလံာ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် စ့ၢ်ကီး ထံၣ်လၢယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့ အိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲ တၢ်အကတီၢ်ဒၣ်၀ဲလၢအတအိၣ် တပယူာ်ဃီနီတမံၤန့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤထံၣ်ဆိဃာ် တၢ်ကိးမံၤဒီး အ၀ဲ ‘‘မၤကယဲၢ် တၢ်ခဲလၢာ် အိၣ်ဒီးအဃံအလၤလၢ အကတီၢ်ဒၣ်၀ဲႉႉႉ’’ (း၁၁) လီၤႉ
သးသမူ ကမ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ထံၣ်စိကွၢ်ဖျါအီၤတသ့၀ဲ ဒီးတဘျီဘျီ ပှဲၤ၀ဲဒီး တၢ်ဘၣ်လီၤဖးလိာ်သးလၢ တၢ်ဘၣ်တူၢ်အီၤကီခဲ‚ ဘၣ်ဆၣ် ပပာ်ဆူၣ်ပသး သ့၀ဲလၢ တၢ်ကိးမံၤလၢ အဟဲကဲထီၣ်အသး‚ အိၣ်ဒၣ်လၢ ယွၤအတၢ်ကွၢ်စူၣ်ပှၤ အဖီလာ်န့ၣ်လီၤႉပသးခုလၢ သးသမူလၢကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤအံၤ သ့၀ဲ ဒီးပာ်လုာ်ပာ်ပရၤ တၢ်အကတီၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးသ့‚ ဖဲလၢအမ့ၢ်တၢ်အကတီၢ်လၢ အဂ့ၤ၀ဲမ့ၢ်ဂ့ၤ‚ အအၢ၀ဲမ့ၢ်ဂ့ၤ‚ မ့ၢ်လၢပပၢ် ကစၢ်ယွၤလၢ အလီၤအဲၣ်လီၤကွံအံၤ အိၣ်ဒီးပှၤထီဘိအဃိန့ၣ်လီၤႉ