ဒ်အမ့ၢ်တီၤခၢၣ်သးကၠိဖိတဂၤအသိး‚ တၢ်အဆိကတၢၢ် ဖဲးတရၠာစးံးအၣ်ရၠာစးလဲ စးထီၣ် ကလၢၢ်ဘၣ် လၢကစၢ်ယွၤဃုထၢအီၤ လၢကသ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤန့ၣ်လဲၣ်ႉ လၢခံ‚ ဒ်အမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤလၢအမူတ့ၢ်ဒံးတဂၤလၢ ခိၣ်လၣ်ဘ့ (ခီၣ်လီၣ်ရၠာစးၤဒိၣ်) တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖုးလၢ တၢ်မၤသံမၤ၀ီတၢ်လၢ တီၤထီကၠိ‚ ဖဲတၢ်လီၢ်လၢကၠိဖိ ၁၃ ဂၤ ဘၣ်တၢ်မၤသံဒီး ကၠိဖိ ၂၄ ဂၤ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး‚ လၢအပၣ် ဃုာ်ဒီးအီၤဒီး ဖဲအံၤန့ၣ် ဖဲးတရၠာစးံး စးထီၣ်နၢ်ပၢၢ် တၢ်စံးဆၢအံၤန့ၣ်လီၤႉ
လၢအဘၣ်တူၢ်တၢ်ဆါယံာ်ယံာ်ထၢထၢလၢ ကဘျါက့ၤ ဒီတကတီၢ်အပူၤ‚ ဖဲးတရၠာစးံး မၤလိန့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်စဲထီစဲဘူး ဒီးတၢ်သးခၣ်ဒုးအါထီၣ် တၢ်ပူၤလီၢ်ပူၤကျဲလၢ ကဘျါ၀ဲခ@ခ@န့ၣ်လီၤႉ နီၣ်၀ံာ်ခံလၢ ကစၢ်ယွၤဒုးနဲၣ်တၢ်လၢ ဖဲးတရၠာစးံးအအိၣ် မ့ၢ်တၢ်က ဆိကတီၢ်ကွံာ်တၢ်ပညိၣ်သးဆူ တၢ်လၢပှၤမၤအၢမၤသီဘၣ်အီၤဒီး ကပညိၣ်အသးဆူ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မၤတၢ်လၢအဂီၢ်တခီန့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ခရၠာစးံာ်အတၢ်ကတိၤလၢ ထူၣ်စုညါလိၤ လၢပှၤလၢအမၤအၢမၤနးအီၤလၢ ‘‘ပၢ်ဧၢ‚ ပျၢ်အတၢ်ဒဲးဘးတက့ၢ်ႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ မ့ၢ်အမၤ၀ဲ ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်‚ တသ့ၣ်ညါဘၣ်’’ (လူၤ ၂၃း၃၄) ႉ မ့ၢ်၀ံစကၤရၠာစးယၤ အတၢ်ကတိၤဆိတၢ် လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် (လူၤ ၁း၇၇) န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ‚ အ၀ဲအတၢ်ဒိတၢ်တဲာ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်တိာ်တမံၤ လၢဖဲးတရၠာစးံးအဂီၢ် ဒီးဖဲတၢ်သးခုအနံၣ်ခံဆံအလီၢ်ခံ‚ ဖဲးတရၠာစးံး စးထီၣ်နီၤဟ့ၣ်တၢ်လၢ‚ ‘ကမ့ၢ် သ့ၣ်သ့ၣ်‚ ယဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ် ယၤလၢ ကပျၢ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်’ န့ၣ်လီၤႉ
ပ၀ဲအါဒံအါဂၤ ပတတုၤဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအနးအကျံၤလၢ အကဲထီၣ်သးလၢ ဒ်ခိၣ်လၣ်ဘ့အသိးဘၣ်ဆၣ် ပ၀ဲတဂၤစုာ်စုာ်စ့ၢ်ကီး ပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် လၢကျဲတဘိဘိ အပူၤန့ၣ်လီၤႉ မါ^၀ၤ အဲၣ်ဘၢတၢ်‚ ဖိတဂၤ အတၢ်ပူထီၣ်လီထီၣ်တၢ်‚ ပှၤမၤတၢ်ဖိ တၢ်မၤနၢၤမၤပ့ၤအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ပကလဲၤတၢ်ဆူညါဒ်လဲၣ်ႉ ပကဘၣ်ဟံးန့ၢ် တၢ်အဒိလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ်လီၤႉ လၢတၢ်သမၢကွံာ်ဒီး တၢ်မၤအၢမၤနးအပူၤ‚ အ၀ဲပျၢ်တၢ်ကမၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ‚ ဟဲခီဖျိလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်လၢ ပတၢ်ဒဲးဘး လၢပမၤပကစၢ်ဒၣ်ပ၀ဲ‚ ထံၣ်န့ၢ်က့ၤ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ အပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ ကပျၢ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒီးဒ်ဖဲးတရၠာစးံးအသိး‚ ပဃုထၢကျဲလၢ ပကပျဲပျၢ်ကွံာ်ပတၢ်သးခၣ်‚ ဆူကအိးထီၣ်ပသးလၢ တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်သ့၀ဲလီၤႉ