ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Kimya Loder

ယွၤသ့ၣ်ညါနၤ

ဖျါဝဲလၢ ယမိၢ်ဆိကမိၣ်ပလၢၢ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲ လၢအယံၤတမံးလာ်ဒၣ်လဲာ်လီၤ. မုၢ်တနံၤ, ဖဲယဟဲက့ၤလၢကၠိအခါ ယကျဲးစၢးပာ်ယမဲာ်ဒ်သိး ပှၤသုတသ့ၣ်ညါ ယတၢ်သးအုးနီတဂၤတဂ့ၤလီၤ. ယမိၢ်သံကွၢ် “နဘၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်” အဝဲတဲအါထီၣ်ဝဲ တချုးနတဲယၤတမ့ၢ် တၢ်နီတမံၤန့ၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ ယမ့ၢ်နမိၢ်တက့ၢ် ယဆံးစၢ်နၤဒီး ယသ့ၣ်ညါနၤအါန့ၢ် နသ့ၣ်ညါလီၤနသးလီၤ. “ယမိၢ်အတၢ်တဲပလီၢ်ယၤထီဘိ လၢအသ့ၣ်ညါ ယမ့ၢ်မတၤလဲၣ်အံၤန့ၣ် မၤစၢၤယၤဒ်သိး ဖဲယလိၣ်ဘၣ်အီၤအဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် အဝဲအိၣ်ပာ်လၢယဂီၢ်လီၤ.

ဒ်ပှၤနာ်ခရံာ်ဖိတဖၣ်အသိး ပဘၣ်တၢ်ကဟုကယာ်ပှၤလၢယွၤ လၢအသ့ၣ်ညါပှၤ တံၢ်နီၢ်လီၤ. ပှၤကွဲးထါစီၤပၤစီၤဒၤဝံးပတြၢၤအီၤ လၢအတၢ်အံးက့ၤကွၢ်က့ၤအဖိတဖၣ် ဖဲ စံး ၁၃၉:၁-၂ အပူၤ, “ယွၤဧၢ, ဃုကွၢ်ထံယၤ, ဒီးနသ့ၣ်ညါယၤလီၤ. ယဆ့ၣ်နီၤဒီး ယဂဲၤဆၢထၢၣ်န့ၣ် နသ့ၣ်ညါလီၤ. နနၢ်ပၢၢ် ယတၢ်ဆိကမိၣ်လၢ အယံၤလီၤ” . မ့ၢ်လၢယွၤသ့ၣ်ညါ ပမ့ၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် (ပတၢ်ဆိကမိၣ်ခဲလၢာ်, ပတၢ်မိၣ်န့ၢ်တၢ်ဒီး ပတၢ်မၤတဖၣ်) လၢအတၢ်အဲၣ်ဒီး အတၢ်ကဟုကယာ်ဖးဒိၣ် အတၢ်စၢဃာ်အချၢန့ၣ် ပလဲၤဆူ
တၢ်လီၢ်အဂၤ တသ့နီတတီၤဘၣ် (:၇-၁၂). အဆၢဖိ ၉-၁၀ အပူၤ…

မုၢ်လၢ်တၢ်လၢယွၤ

တနံၣ်အဂီၢ် နံၤသဘျ့တဖၣ် ဘူးထီၣ်ကဟဲတုၤအခါ ပှၤပှ့ၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ အီၣ်လဲ(online) ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢအမ့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဝဲသ့ၣ်ပှ့ၤဝဲတဖၣ် တဟဲတုၤဝဲဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၤ ခီဖျိ တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ တၢ်ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤ တၢ်အကျိၤအကွာ်တဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် သးအိၣ်ပှ့ၤသ့ၣ်အမုၢ်ဖိ လၢပှၤဆါတၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖၠါဖးဒိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပသ့ၣ်ညါပာ်လၢ တၢ်ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤကျဲအကျိၤအကွာ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ကချ့ဧါ, ကစဲၤခံဧါန့ၣ် ပတဲလီၤတံၢ်တသ့အဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲယမိၢ်ပှ့ၤဝဲ တၢ်လၢ ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤအီၣ်လဲ ဃုာ်ဒီး တၢ်ကဟဲဆှၢတၢ်လၢအချ့န့ၣ်အဂီၢ်အခါ ပတၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်တၢ်တဖၣ် ဆီတလဲကွံာ်အသးန့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤပှၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ တၢ်ဖိတၢ်လံၤကဟဲတုၤဝဲခံသီအတီၢ်ပူၤ ဒီးပဆိကမိၣ် လၢဟဲကတုၤဝဲချ့ချ့ ဘၣ်ဆၣ်ကဲထီၣ်တၢ်သးတံာ်တာ်လၢ ပဂီၢ်မ့ၢ်လၢပပှ့ၤ တၢ်တဖၣ် တဟဲတုၤဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

ခ့ခါအဆၢကတီၢ် ညီနုၢ် ပဘၣ်အိၣ်ဆိးဝဲဒၣ်လၢ တၢ်မၤန့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤလၢအဆိအချ့ ဒီးတဘျီဃီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝံသးစူၤအိၣ်ခိးတၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်ကွၢ်လၢနီၢ်သးတကပၤန့ၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ခိၣ်ဖး လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလံာ်သးသယုၢ်တၢ်ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤအဆၢကတီၢ် ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် သူၣ်အုးသးအုးဝဲဒၣ်လၢဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤအီၤလၢ ပှၤဘၤဘူၤလိၣ်ဖိတဖၣ် ဒီးဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲ တၢ်တၤတၢ်တမံၤဘၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်အိၣ်ပှဲၤအပူၤဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်…

တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အတၢ်လီၤလး

ပှၤကွဲးတီၣ်ထီၣ်တၢ်လၢပှာ်ယဲၤသန့ ခဲဘ့လ့(န) (Kevin Lynn)အတၢ်အိၣ်မူ ဖျါဒ်အလီၤပှီၢ်လံန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်တယံၢ်ဒံးဘၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်ကွဲးတယုၢ်အပူၤ “ယယူာ်ထီၣ်ကျိဆူ ယခိၣ်အနီၢ်ကီၢ်လံ. လၢတၢ်လီၤလိၢ်လီၤလးဖးဒိၣ်အပူၤ ယွၤဟဲနုာ်လီၤဆူယဒၢးပူၤ ဒီးယတၢ်အိၣ်မူပူၤန့ၣ်လီၤ.” အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, ယထံၣ်နီၢ်နီၢ် တၢ်လၢယသ့ၣ်ညါအခဲအံၤ လၢယွၤမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤနုာ်လီၤမၤတၢ်ဒီးတြီဃာ် လ့(န) လၢအကမၤသံလီၤအသးန့ၣ်လီၤ. ယွၤမၤပှဲၤအီၤဒီးတၢ်နာ်အဂၢၢ်အကျၢၤ ဒီးဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အီၤ အတၢ်အိၣ်ဒီးအီၤလၢတၢ်အဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လ့(န) တပာ်ခူသူၣ်ဃာ်အတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးမဲာ်သကိးမဲာ် လၢအစိကမီၤဆူၣ်အံၤန့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်အဝဲဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ အတၢ်လဲၤခီဖျိဆူဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် YouTube တၢ်ဖံးတၢ်မၤတခါ, ဖဲအဝဲနီၤဟ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ်အတၢ်လဲလိာ်သးအဂ့ၢ်အကျိၤ, ဃုာ်ဒီးပှၤဂုၤပှၤဂၤအတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပျဲၢ်ဒီးအတံၤသကိး စီၤလါစရူးသံအခါ, ပှၤအါဂၤထံၣ်ဝဲလၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး တုၤစဲၤခံကဲာ်ဆိး (ယိၤ ၁၁:၃၂) န့ၣ်လီၤ. စီၤလါစရူး အိၣ်လၢအသွၣ်ခိၣ်အပူၤ လွံၢ်သီလံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ခရံာ်ဆီတလဲကွံာ် တၢ်သးအုးအကတီၢ်အံၤ ဆူတၢ်လီၢ်လးတမံၤ, ဖဲအဝဲဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤအီၤလၢတၢ်သံ (:၃၈) န့ၣ်လီၤ. “ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်နၤလၢ နမ့ၢ်နာ်တၢ်ဒီး, နကထံၣ်ဘၣ်ယွၤအလၤကပီၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ” (:၄၀).

ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤ စီၤလါစရူး လၢတၢ်သံ ဆူတၢ်မူအသိးန့ၣ်, အဝဲဟ့ၣ်ပှၤတၢ်မူအသီခီဖျိအနီၢ်ကစၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢထူၣ်စုညါလိၤအဃိ, ပတၢ်ဒဲးဘးအဘူးအလဲအဂီၢ်…

တၢ်ဆၢထၢၣ်ဒူဒူ

လၢကီၢ်စဲၢ်အံၣ်လံၣ်နွဲး(Illinois) ဝ့ၢ်ဆံးဆံးဖိတဖျၢၣ်အပူၤ, တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤ ပၣ်ဃုၥ် မျးကယၤ ၄၀, လၢၦၤတဝၢအပူၤ တၢ်မၤကမၣ် သဲစးခဲလၢၥ်အကျါန့ၣ်လီၤ. ဒ်လီၢ်ကဝီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤ ပၥ်ဖျါဝဲအသိး, တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တလီၢ်လီၢ် ဘၣ်တၢ်ပၥ်ခူသူၣ် လၢပၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤတၢ်အကရူၢ်ဖိအပူၤ မ့ၢ်လၢတၢ်အံၤ တၢ်ကဘၣ်တဲဖျါအီၤ ကီခဲအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကထုးထီၣ်ကွံၥ်တၢ်မဲၥ်ဆှးလၢ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤအလီၢ်, ၦၤတၢ်မၢဖိ လၢလီၢ်ကဝီၤတဖၣ် ဃုထၢ တၢ်ကမၤက့ၤတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ် ဒီးလၢတၢ်သးဒူ တၢ်ကကတိၤသကိးတၢ်ဂ့ၢ်လၢ လၢတၢ်မၤလိဆူ တၢ်ကသ့ၣ်ညါ တၢ်ပနီၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်မၤဆူၣ် မၤစိးတၢ်ဒီး ဆီၣ်ထွဲ ကရၢသဘျ့တဖၣ် အကဟံးန့ၢ် တၢ်အဘျုးလၢကမၤတၢ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ပၥ်ပနီၣ် တၢ်စိကမီၤလၢ တၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ တၢ်သးဆူၣ်အပူၤ ဟီၣ်ကဝီၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်စံးဝဲ, ပတၢ်ထုကဖၣ် ဒီးပတၢ်သူၣ်ကညီသးကညီ ဃုၥ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤနီၢ်နီၢ်လၢ, အဒုးကဲထီၣ် တၢ်လီၤဆီလၢအကါဒိၣ်သ့ဝဲလီၤ.

လၢကီၢ်ပၤရၣ်, နီၢ်အ့ၤစတၢ် ကဲနီၢ်ပၤမုၣ်အဆၢကတီၢ်, ဘၣ်ကတိၤန့ၢ်တၢ်လၢအၦၤကလုၥ် ကဘၣ်တၢ်မၤသံကွံၥ်အကတီၢ်, အဖါတံၢ် ဒုးပလီၢ်အီၤလၢ, အဝဲမ့ၢ်အိၣ်ဘှီၣ်ကလၥ်, အဝဲဒီးအၦၤဟံၣ်ဖိ ကတုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤ (အ့ၤစတၢ် ၄:၁၃-၁၄)န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါလၢ…

တၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်ထံထံဆးဆးလၢ ကစၢ်ယွၤ

ဖဲ ခရံၥ်နံၣ် ၂၀၁၈ န့ၣ် ၦၤဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤတဖၣ်လၢ အဲကလံးကီၢ်စၢဖှိၣ်(United Kingdom)အပူၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဃုထံၣ်မၤလိ ဘၣ်ဃးဒီး အဝဲသ့ၣ်သုဝဲ ကွဲၤဒီနၢ်တနံၤအတီၢ်ပူၤ ၁၂ မံးနံး အစှၤကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ယဘၣ်ဃုတၢ်စံးဆၢတဖၣ်လၢ ကူၤကဲၤ(Google) အပူၤ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ယဘၣ်စံးဆၢ လံၥ်ပရၢယ ကွဲၤဒီနၢ် အတၢ်ကိးတဖၣ်ဒီး လီအတၢ်ပရၢတဖၣ်လၢ အကတၢၢ်တသ့ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဝဲၦၤအါဂၤ ထီဘိ ပကွၢ်ပကွဲၤဒီနၢ်လၢတၢ်နၥ်အပူၤ ဒုးအိၣ်ထီတၢ်လၢပဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ်ပကအိၣ်သကိးရ့လိၥ်သး, တၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးဆဲးကျိးလိၥ်သးန့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ်ၦၤလၢအနၥ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်တဖၣ် ပအိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်အဂံၢ်ထံး လၢလၢၦဲၤၦဲၤလၢ အလၢၥ်တသ့အါန့ၢ်ပကွဲၤဒီနၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ၦၤ, ကဟုကယာ်ၦၤ ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဒီး အဲၣ်ဒိးဝဲလၢပကဟဲဆူအအိၣ် ဖဲပလိၣ်ဘၣ်တၢ် တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. လံၥ်စီဆှံစံးဝဲ ဖဲပဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ် ပကဘၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်စူၢ်တၢ်နၥ် ထံထံဆးဆး, ဒီး ၁ယိၤဟၣ်သိၣ်တၢ် ၅:၁၄ ပၥ်ဖျါဝဲ “လၢပမ့ၢ်ဃ့တၢ်တမံၤမံၤ ဖဲတၢ်ဘၣ်အသးဒီး ကဒိကနၣ်ၦၤ” န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိ ပဖးလံၥ်စီဆှံ ဒီးဟံးဃၥ်ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါလၢပသးအပူၤန့ၣ်ဒီး ကကဲထီၣ် တၢ်မၤလီၤတံၢ်…

သးတဖျၢၣ်လၢမၤတၢ်အဂီၢ်

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ကရၢဖဲ ဝ့ၢ်ခါ(လ)ဘၢး(Carlsbad) လၢအအိၣ်ဝဲဖဲ ကီၢ်နယူမဲးကစံၣ်ကိၣ် (New Mexico) တခါ ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ၦၤဂီၢ်မုၢ်လၢလီၢ်ကဝီၤပူၤတဖၣ် ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ လၢ အလီၤလၢ တိၤ ၂၄,၀၀၀ ပီၣ် ကိးလါဒဲးလီၤ. ကရၢခိၣ်နၢ်တဲဝဲ ၦၤတဖၣ် ဟဲဆူအံၤသ့, ပကတူၢ်လိၥ်အီၤ ဒီးထံၣ်လိၥ်သးဒီးအီၤ ဖဲအအိၣ်တၢ် တပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဖီတၢၣ်န့ၣ် မ့ၢ်...ဒ်သိးကမၤစၢၤမၤထီၣ်ဘး အဝဲသ့ၣ်အနီၢ်ခိ တၢ်လိၣ်တဖၣ်, ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကတုၤအိၣ် အနီၢ်သးအတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဒ်ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ခရံၥ်တဖၣ်အသိးန့ၣ် ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိး လၢပကဒိးသူတၢ်လၢအဟ့ၣ်ၦၤတဖၣ် ဒ်သိး ကကဲထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢၦၤဂၤအဂီၢ်, ဒ်သိး ကထုးဘူးက့ၤ ၦၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်ဆူအအိၣ်လီၤ. မ့ၢ်ပကမၤဂ့ၤအါထီၣ် သးလၢအမၤစၢၤတၢ် လၢအဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်လၤကပီၤဆူယွၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

ပမၤဂ့ၤအါထီၣ်သးလၢအမၤစၢၤတၢ် ခီဖျိပသံကွၢ်ယွၤလၢကဒုးနဲၣ်ၦၤကျဲလၢ ပကဒိးသူ တၢ်ဟ့ၣ်လၢအဝဲဟ့ၣ်ၦၤ ဒ်သိးကကဲဘျုးလၢၦၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (၁ ပ့း ၄: ၁၀). လၢကျဲဒ်အံၤ, ပဟ့ၣ်ဆၢ တၢ်ပၥ်ဖျါတၢ်ဘျုးဆူယွၤအိၣ် လၢအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိလီၤ (၂ ကရံၣ် ၉: ၁၂).

တၢ်မၤဂ့ၤၦၤဂၤန့ၣ် မ့ၢ်စၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်မၤလၢအကါဒိၣ်တမံၤလီၤ. ဖဲကစၢ်ယါဘျါ…

ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်

ဖဲယမၤတၤသၣ်လီၢ်အဆိကတၢၢ်န့ၣ်, ယပၢၢ်ထီၣ်ဂီၤဂီၤ ဃ့ၢ်ဆူ ယတၢ်ဒိးတၢ်လၣ် အလီၢ် ဒီးကွၢ်တၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ အတၢ်မဲထီၣ်န့ၣ်လီၤ. တထံၣ်မနုၤမးဘၣ်. ဖဲယဃုၦၥ်ဘျးစဲဘၣ်ထွဲ “တၢ်သူၣ်တၢ် ဒိၣ်ထီၣ်ချ့ချ့အတၢ်န့ၣ် ယမၤလိန့ၢ်လၢ တၢ်ဖှံလီၤ တၢ်ချံကတီၢ် မ့ၢ်အိၣ် တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိအသးသမူ အပူၤလီၤ. ခဲအံၤကတီၢ် မ့ၢ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိမဲထီၣ်သီဖိတဖၣ် အဂံၢ်အဘါလၢ ကျဲးစၢးတိဖျိ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးထီၣ်ဆူမုၢ်အိၣ်တခီအအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်ကိၢ်တၢ်ခုၣ်တကတီၢ်ဒီး ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. ပခိးလၢတၢ်သးစူၤအပူၤ စှၤနွံဝံ, ယထံၣ်ဘၣ်တၢ်မုၢ်လါလါဖိ စွါထီၣ် ခီဖျိ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးဆၢက့ၤယၤလီၤ.

တဘျီဘျီလၢပဂီၢ် ညီဝဲလၢ ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤ တၢ်မၤနၢၤတဖၣ် ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ တၢ်ကီတဖၣ်လၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤ တအိၣ်ဒီးတၢ်သ့အၢၣ်လီၤပၥ်ဂၢၢ် ပတၢ်အိၣ်ထီၣ် လၢ ပတၢ်တကဲၥ်ပ0းလၢညီနုၢ် ဟဲခီဖျိတၢ်အကတီၢ်ဒီး တၢ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤလိၥ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယၤကိၥ် နဲၣ်လိၦၤလၢ “ဖဲပလီၤလၢတၢ်လ့ပစီ အကလုၥ်ကလုၥ်” ဒီးပက “ပၥ်အီၤလၢ
တၢ်သူၣ်ခုသးခု”လီၤ (ယၤကိၥ် ၁:၂). ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ကဲထီၣ် ပတၢ်သးခုကသ့ဒ်လဲၣ်.

တဘျီဘျီ ယွၤကဒုးလဲၤခီဖျိၦၤ တၢ်တၤတဖၣ်…

တၢ်အိၣ်သးလၢနဘၣ်ဆၢတဲာ်ကီခဲ

ပအိၣ်မူဘၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်လၢ အဟ့ၣ်ထီၣ်ပှၤတၢ်ကဘၣ်ဃုထၢတၢ် ဒိၣ်ဒိၣ် မုၢ်မုၢ် အါမးတမံၤ စးထီၣ်လၢစးခိတီၣ်တီၣ်လၢ တၢ်ထွါတၢ်တဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲ ၂၀၀၄ နံၣ် သးပီညါပှၤကူၣ် ‘‘တၢ်ဃုထၢခံမံၤ’’ လၢ အ၀ဲဂ့ၢ်လိာ်လၢ‚ ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်လၢတၢ်သဘ@ မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲပဆၢတဲာ်လၢ မ့ၢ်ပကဘၣ်ပရၤစးခိတီၣ်တီၣ် မတၤဒၣ်လဲာ်မ့ၢ်ကီ၀ဲခဲ၀ဲ‚ တၢ်အံၤ ကကဲထီၣ် တၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိတၢ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ လၢတၢ်မူလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအဂီၢ်‚ ပကလဲၤခီဖျိမၤနၢၤကွံာ် တၢ်ဆၢတဲာ်ကီခဲ ဒီးလဲၤတၢ်ဆူညါလၢ တၢ်သးဒူအပူၤဒ်လဲၣ်ႉ
ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရၠာစးံာ်တဖၣ်အသိး‚ တၢ်ဃုထံၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ် ကူၣ်သ့ မၤစၢၤပှၤၣ်လီၤႉ ဖဲပဆၢတဲာ် တၢ်တမံၤမံၤလၢသးသမူ‚ ဒိၣ်ဂ့ၤဆံးဂ့ၤၤ (ပ) သးလၢယွၤ လၢ (ပ) သးဒီဖျၢၣ်ဒီးသုတသနၤ (ပ) သးလၢ (ပ) တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ’’ (ကတိၤ ၃း၅) န့ၣ်လီၤႉ ဖဲပမ့ၢ်သန့ၤထီၣ်ပသးဒၣ်ထဲပတၢ်စံၣ်ညီၣ် အဖီခိၣ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲပကွၢ်ထီၣ် ကစၢ်ယွၤလၢ တၢ်စံးဆၢအဂီၢ်‚ အ၀ဲကမၤလိၤမၤဘျၢ (ပ) ကျဲလီၤ’’ (း၆) ႉ…

လၢတၢ်အိၣ်သးခဲလၢာ်ကျါသ့ၣ်နီၣ်ယွၤ

ပံ့ှူအဲး (ထ) -ာ်ငမသကနအအန (တၢ်တကျဲၢ်ထီၣ်ဆၢထၢၣ်လၢ ခီၣ်မုၢ်ထိးနါဒီး ထွၣ်တရၠာစးံးသး ဂဲၤကလံာ်) န့ၣ် မ့ၢ်ပိာ်မုၣ်သးစၢ်တဖၣ်အတၢ်ဂဲၤကလံာ် ဘဲလ့-ဘၠူူနမငညၠျ ဒီးပှၤစိၤ ခဲအံၤအတၢ်ဂဲၤကလံာ်မၤ၀ဲ တၢ်ဒုးနဲၣ် ဃံလၤမုာ်သးတကလုာ်န့ၣ်လီၤႉ လၢယတၢ်မၤလိ စိၤခဲအံၤ အတၢ်ဂဲၤကလံာ်အတီၤန့ၣ် ယအဲၣ်ယဲပံ့ှူအဲး (ထ) အတၢ်ဂဲၤကလံာ်လၢ အတရၠာစးံးသ၀ံးသးတ၀ီတ၀ီဒီး ယမၤဒ်န့ၣ်တုၤယခိၣ်မူၤဒီး ယလီၤဃံၤလၢတၢ်ဒါခိၣ်န့ၣ် လီၤႉ တုၤယဒိၣ်ထီၣ်ဒီး ယမၤလိန့ၢ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တခါလၢ တၢ်ထၢၣ်လီၤ၀ီလီၤယသး ဒီး ကၢၤယသးကသ့အဂီၢ် ယကွၢ်နီၣ်ဃာ်တၢ်ပနီၣ်တမံၤဒီး ဖဲတဘျီလၢ်လၢ် ယတရၠာစးံး ယသးတ၀ီတုၤအ၀ံၤန့ၣ် ယကွၢ်က့ၤတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်ဒီး လဲၤဆူညါ တုၤအ၀ီထီၣ်ဘးပှဲၤပှဲၤ န့ၣ်လီၤႉ ယအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်နီၣ်ဃာ်တၢ်ပနီၣ်တမံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢယလိၣ်ဘၣ်နီၢ်နီၢ် တုၤယမၤတၢ်ဂဲၤကလံာ် ပံ့ှူအဲး (ထ) သ့ဂ့ၤမူၢ်မူၢ်နီၢ်နီၢ်ဃံလၤမုာ်သးန့ၣ်လီၤႉ
ပလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်အိၣ်မူလၢအတရၠာစးံးတရၠာစးးကိးဂၤဒဲးလီၤႉ ဖဲပကွၢ်စဲကွၢ်စူၣ်ဒၣ် ပတၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ် တၢ်လၢပသဂၢၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တဖၣ်ၢ်လၢၤဘၣ်ဒီး ပခိၣ်ဆါမဲာ်မူၤနၢ်တယူၤၣ်လီၤႉ လံာ်စီဆှံမၤသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ ပမ့ၢ်ပာ်ပသးလၢ တၢ်ထံၣ်တီအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ် ဂၢၢ်သးကျၢၤလၢ ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ် အ၀ဲကပၢၤဃာ်ပှၤလၢ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအလၢအပှဲၤ န့ၣ်လီၤ (ယ့ှှါ ၂၆း၃)…

တၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်သးတလီၤပလိာ်

ကမျၢၢ်ဂ့ၢ်၀ီကစီၣ်တုၤအိၣ်လိာ်သးကျိၤကျဲသန့ ထွံးထၢၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပျဲၢ်စီၢ်ဖိတခါလၢ ပှၤအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် ခီဖျိတၢ်ကတိၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်သး၀ံၣ်ဖုၣ်ကိာ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် လၢအပူၤကွံာ်စှၤနံၣ်အပူၤ ထွံးထၢၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်အံၤ ဟဲဘံဘူဃါဃုာ်လိာ်အသးအါထီၣ်၀ဲၣ်လီၤႉ နမၤမ့ၢ်ချုးတသီသီႉ

ၣ်လီၤႉ နအိးထီၣ်ကွၢ်မံၤ အ၀ဲန့ၣ်ဒီး နကထံၣ်ပှၤအိၣ်၀ဲလၢအကလီၢ်တဖၣ် လၢအပာ်ဖျါထီၣ်တၢ် ထံၣ်ဆိကမိၣ် ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်တဲးလိာ်ဃိလိာ်သး အိၣ်ဖျါထီၣ်တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤႉ
ပညီနုၢ်ပဲၤဂ့ၤပဲၤအၢတၢ်တမံၤလၢ်လၢ် လၢပှၤအါဂၤအမဲာ်ညါ‚ စးထီၣ်လၢပှၤဂၤ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ၣ်လီၤႉ နီၢ်နီၢ်တခီ‚ တၢ်ပာ်သးလၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်‚ လၢအပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်ပဲၤအၢတၢ်တဖၣ်အံၤ တပိာ်ကျဲဒီး ပတၢ်မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရၠာစးံာ်ၣ်ဘၣ်ႉ ဆၢက တီၢ် ကအိၣ်၀ဲ ဖဲလၢကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်တဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး‚ တၢ်သးတလီၤပလိာ်ဒၣ် လဲာ်‚ လံာ်စီဆှံဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ပကဘၣ်အိၣ်ဒီး ‘‘တၢ်သးကညီၤ‚ တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်‚ တၢ်ဆီၣ်လီၤသးၣ်လီၤ’’ (ကလီး ၃း၁၂) ႉ လၢပက ကတိၤပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ် တၢ်ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤဆူ ပဒုၣ်ပဒါဒၣ်လဲာ်အလီၢ်န့ၣ်‚ ကစၢ် ယွၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤလၢ ‘‘၀ံသးစူၤလိာ်သုသး ဒီးပှၤအတၢ်ကမၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီး ပျၢ်လိာ် သုသးတက့ၢ်ႉ’’ (း၁၃) ႉ

တၢ်၀ံသးစူၤဒီးတၢ်ပျၢ်လိာ်သးအံၤ…