ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Kimya Loder

ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်

ဖဲယမၤတၤသၣ်လီၢ်အဆိကတၢၢ်န့ၣ်, ယပၢၢ်ထီၣ်ဂီၤဂီၤ ဃ့ၢ်ဆူ ယတၢ်ဒိးတၢ်လၣ် အလီၢ် ဒီးကွၢ်တၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ အတၢ်မဲထီၣ်န့ၣ်လီၤ. တထံၣ်မနုၤမးဘၣ်. ဖဲယဃုၦၥ်ဘျးစဲဘၣ်ထွဲ “တၢ်သူၣ်တၢ် ဒိၣ်ထီၣ်ချ့ချ့အတၢ်န့ၣ် ယမၤလိန့ၢ်လၢ တၢ်ဖှံလီၤ တၢ်ချံကတီၢ် မ့ၢ်အိၣ် တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိအသးသမူ အပူၤလီၤ. ခဲအံၤကတီၢ် မ့ၢ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိမဲထီၣ်သီဖိတဖၣ် အဂံၢ်အဘါလၢ ကျဲးစၢးတိဖျိ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးထီၣ်ဆူမုၢ်အိၣ်တခီအအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်ကိၢ်တၢ်ခုၣ်တကတီၢ်ဒီး ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. ပခိးလၢတၢ်သးစူၤအပူၤ စှၤနွံဝံ, ယထံၣ်ဘၣ်တၢ်မုၢ်လါလါဖိ စွါထီၣ် ခီဖျိ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးဆၢက့ၤယၤလီၤ.

တဘျီဘျီလၢပဂီၢ် ညီဝဲလၢ ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤ တၢ်မၤနၢၤတဖၣ် ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ တၢ်ကီတဖၣ်လၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤ တအိၣ်ဒီးတၢ်သ့အၢၣ်လီၤပၥ်ဂၢၢ် ပတၢ်အိၣ်ထီၣ် လၢ ပတၢ်တကဲၥ်ပ0းလၢညီနုၢ် ဟဲခီဖျိတၢ်အကတီၢ်ဒီး တၢ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤလိၥ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယၤကိၥ် နဲၣ်လိၦၤလၢ “ဖဲပလီၤလၢတၢ်လ့ပစီ အကလုၥ်ကလုၥ်” ဒီးပက “ပၥ်အီၤလၢ
တၢ်သူၣ်ခုသးခု”လီၤ (ယၤကိၥ် ၁:၂). ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ကဲထီၣ် ပတၢ်သးခုကသ့ဒ်လဲၣ်.

တဘျီဘျီ ယွၤကဒုးလဲၤခီဖျိၦၤ တၢ်တၤတဖၣ်…

တၢ်အိၣ်သးလၢနဘၣ်ဆၢတဲာ်ကီခဲ

ပအိၣ်မူဘၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်လၢ အဟ့ၣ်ထီၣ်ပှၤတၢ်ကဘၣ်ဃုထၢတၢ် ဒိၣ်ဒိၣ် မုၢ်မုၢ် အါမးတမံၤ စးထီၣ်လၢစးခိတီၣ်တီၣ်လၢ တၢ်ထွါတၢ်တဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲ ၂၀၀၄ နံၣ် သးပီညါပှၤကူၣ် ‘‘တၢ်ဃုထၢခံမံၤ’’ လၢ အ၀ဲဂ့ၢ်လိာ်လၢ‚ ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်လၢတၢ်သဘ@ မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲပဆၢတဲာ်လၢ မ့ၢ်ပကဘၣ်ပရၤစးခိတီၣ်တီၣ် မတၤဒၣ်လဲာ်မ့ၢ်ကီ၀ဲခဲ၀ဲ‚ တၢ်အံၤ ကကဲထီၣ် တၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိတၢ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ လၢတၢ်မူလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအဂီၢ်‚ ပကလဲၤခီဖျိမၤနၢၤကွံာ် တၢ်ဆၢတဲာ်ကီခဲ ဒီးလဲၤတၢ်ဆူညါလၢ တၢ်သးဒူအပူၤဒ်လဲၣ်ႉ
ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရၠာစးံာ်တဖၣ်အသိး‚ တၢ်ဃုထံၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ် ကူၣ်သ့ မၤစၢၤပှၤၣ်လီၤႉ ဖဲပဆၢတဲာ် တၢ်တမံၤမံၤလၢသးသမူ‚ ဒိၣ်ဂ့ၤဆံးဂ့ၤၤ (ပ) သးလၢယွၤ လၢ (ပ) သးဒီဖျၢၣ်ဒီးသုတသနၤ (ပ) သးလၢ (ပ) တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးဒၣ်နဲတဂ့ၤ’’ (ကတိၤ ၃း၅) န့ၣ်လီၤႉ ဖဲပမ့ၢ်သန့ၤထီၣ်ပသးဒၣ်ထဲပတၢ်စံၣ်ညီၣ် အဖီခိၣ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲပကွၢ်ထီၣ် ကစၢ်ယွၤလၢ တၢ်စံးဆၢအဂီၢ်‚ အ၀ဲကမၤလိၤမၤဘျၢ (ပ) ကျဲလီၤ’’ (း၆) ႉ…

လၢတၢ်အိၣ်သးခဲလၢာ်ကျါသ့ၣ်နီၣ်ယွၤ

ပံ့ှူအဲး (ထ) -ာ်ငမသကနအအန (တၢ်တကျဲၢ်ထီၣ်ဆၢထၢၣ်လၢ ခီၣ်မုၢ်ထိးနါဒီး ထွၣ်တရၠာစးံးသး ဂဲၤကလံာ်) န့ၣ် မ့ၢ်ပိာ်မုၣ်သးစၢ်တဖၣ်အတၢ်ဂဲၤကလံာ် ဘဲလ့-ဘၠူူနမငညၠျ ဒီးပှၤစိၤ ခဲအံၤအတၢ်ဂဲၤကလံာ်မၤ၀ဲ တၢ်ဒုးနဲၣ် ဃံလၤမုာ်သးတကလုာ်န့ၣ်လီၤႉ လၢယတၢ်မၤလိ စိၤခဲအံၤ အတၢ်ဂဲၤကလံာ်အတီၤန့ၣ် ယအဲၣ်ယဲပံ့ှူအဲး (ထ) အတၢ်ဂဲၤကလံာ်လၢ အတရၠာစးံးသ၀ံးသးတ၀ီတ၀ီဒီး ယမၤဒ်န့ၣ်တုၤယခိၣ်မူၤဒီး ယလီၤဃံၤလၢတၢ်ဒါခိၣ်န့ၣ် လီၤႉ တုၤယဒိၣ်ထီၣ်ဒီး ယမၤလိန့ၢ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တခါလၢ တၢ်ထၢၣ်လီၤ၀ီလီၤယသး ဒီး ကၢၤယသးကသ့အဂီၢ် ယကွၢ်နီၣ်ဃာ်တၢ်ပနီၣ်တမံၤဒီး ဖဲတဘျီလၢ်လၢ် ယတရၠာစးံး ယသးတ၀ီတုၤအ၀ံၤန့ၣ် ယကွၢ်က့ၤတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်ဒီး လဲၤဆူညါ တုၤအ၀ီထီၣ်ဘးပှဲၤပှဲၤ န့ၣ်လီၤႉ ယအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်နီၣ်ဃာ်တၢ်ပနီၣ်တမံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢယလိၣ်ဘၣ်နီၢ်နီၢ် တုၤယမၤတၢ်ဂဲၤကလံာ် ပံ့ှူအဲး (ထ) သ့ဂ့ၤမူၢ်မူၢ်နီၢ်နီၢ်ဃံလၤမုာ်သးန့ၣ်လီၤႉ
ပလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်အိၣ်မူလၢအတရၠာစးံးတရၠာစးးကိးဂၤဒဲးလီၤႉ ဖဲပကွၢ်စဲကွၢ်စူၣ်ဒၣ် ပတၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ် တၢ်လၢပသဂၢၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တဖၣ်ၢ်လၢၤဘၣ်ဒီး ပခိၣ်ဆါမဲာ်မူၤနၢ်တယူၤၣ်လီၤႉ လံာ်စီဆှံမၤသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ ပမ့ၢ်ပာ်ပသးလၢ တၢ်ထံၣ်တီအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ် ဂၢၢ်သးကျၢၤလၢ ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ် အ၀ဲကပၢၤဃာ်ပှၤလၢ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအလၢအပှဲၤ န့ၣ်လီၤ (ယ့ှှါ ၂၆း၃)…

တၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်သးတလီၤပလိာ်

ကမျၢၢ်ဂ့ၢ်၀ီကစီၣ်တုၤအိၣ်လိာ်သးကျိၤကျဲသန့ ထွံးထၢၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပျဲၢ်စီၢ်ဖိတခါလၢ ပှၤအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် ခီဖျိတၢ်ကတိၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်သး၀ံၣ်ဖုၣ်ကိာ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် လၢအပူၤကွံာ်စှၤနံၣ်အပူၤ ထွံးထၢၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်အံၤ ဟဲဘံဘူဃါဃုာ်လိာ်အသးအါထီၣ်၀ဲၣ်လီၤႉ နမၤမ့ၢ်ချုးတသီသီႉ

ၣ်လီၤႉ နအိးထီၣ်ကွၢ်မံၤ အ၀ဲန့ၣ်ဒီး နကထံၣ်ပှၤအိၣ်၀ဲလၢအကလီၢ်တဖၣ် လၢအပာ်ဖျါထီၣ်တၢ် ထံၣ်ဆိကမိၣ် ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်တဲးလိာ်ဃိလိာ်သး အိၣ်ဖျါထီၣ်တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤႉ
ပညီနုၢ်ပဲၤဂ့ၤပဲၤအၢတၢ်တမံၤလၢ်လၢ် လၢပှၤအါဂၤအမဲာ်ညါ‚ စးထီၣ်လၢပှၤဂၤ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ၣ်လီၤႉ နီၢ်နီၢ်တခီ‚ တၢ်ပာ်သးလၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်‚ လၢအပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်ပဲၤအၢတၢ်တဖၣ်အံၤ တပိာ်ကျဲဒီး ပတၢ်မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရၠာစးံာ်ၣ်ဘၣ်ႉ ဆၢက တီၢ် ကအိၣ်၀ဲ ဖဲလၢကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်တဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး‚ တၢ်သးတလီၤပလိာ်ဒၣ် လဲာ်‚ လံာ်စီဆှံဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ပကဘၣ်အိၣ်ဒီး ‘‘တၢ်သးကညီၤ‚ တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်‚ တၢ်ဆီၣ်လီၤသးၣ်လီၤ’’ (ကလီး ၃း၁၂) ႉ လၢပက ကတိၤပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ် တၢ်ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤဆူ ပဒုၣ်ပဒါဒၣ်လဲာ်အလီၢ်န့ၣ်‚ ကစၢ် ယွၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤလၢ ‘‘၀ံသးစူၤလိာ်သုသး ဒီးပှၤအတၢ်ကမၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီး ပျၢ်လိာ် သုသးတက့ၢ်ႉ’’ (း၁၃) ႉ

တၢ်၀ံသးစူၤဒီးတၢ်ပျၢ်လိာ်သးအံၤ…