လၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤ, ကၠ့ဖရဲး (Jill Price) န့ၣ်အိၣ်ဒီး ‘ဟၣ်ပၢၣ်သၣ်မံစံယါတၢ်ဆါ’ (Hyperthymesia) – တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အပူၤကွံၥ်တၢ်မၤအသး လီၤတံၢ်လီၤဆဲး, တၢ်အဆံးကတၢၢ် ဒၣ်လဲာ် သ့ၣ်နီၣ်က့ၤတၢ်မၤအသးဒီးအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ ကယဲၢ် တၢ်မၤအသးတဖၣ် ဖဲအလဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲလၢအတၢ်အိၣ်မူဒီတစိၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကွဲၤထံၣ်ဟူတၢ်ဂီၤမူ “အၣ်ဖီၣ်ကဲးထဘၢၣ်” (Unforgettable) မ့ၢ်ပၢၤကီၢ်ပိၥ်မုၣ်တဂၤအဂ့ၢ် လၢအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်နီၣ်လီၤဆီ ဟၣ်ပၢၣ်သၣ်မံစံယါ- ပိၥ်မုၣ်အံၤအိၣ်ဒီးတၢ်ကဲဘျုးဒိၣ်မးလၢ တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်အဆံး, တၢ်အကါဒိၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်ဘှါဆှဲတၢ်မၤကမၣ်သဲစးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠ့ဖရဲး အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်အသးဒ်သိးအံၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤသးခုဘၣ်. အဝဲတသးပ့ၤနီၣ် တၢ်အိၣ်မူအကတီၢ်တဖၣ် ဖဲလၢအဘၣ်တၢ်ဃုထံၣ်တၢ်ကမၣ်, ဖဲလၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်လီၤမၢ်, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ဖဲအမၤဘၣ်တၢ်တမံၤမံၤလၢကဘၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤအသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပကစၢ်ယွၤန့ၣ်မ့ၢ် “ယွၤထံၣ်တၢ်တုၥ်ကွၢ်တၢ်ဖျါ” ဒီးပစံးသ့လၢ ယွၤအဟၣ်ပၢၣ်သၣ်မံစံယါ န့ၣ်လီၤ. ယွၤအဟၣ်ပၢၣ်သၣ်မံစံယါ, ဒီးလံၥ်စီဆှံစံးဝဲလၢ ယွၤအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်န့ၣ် အကတၢၢ်တအိၣ်ဘၣ်လီၤ. ဒီးပထံၣ်န့ၢ် တၢ်မၤလီၤတံၢ်ပှၤအဂ့ၤကတၢၢ် ဖဲယၡါ ၄၃:၂၅ အပူၤ “ယဲဒၣ်အံၤ ယတြူၥ်ကွံၥ်နတၢ်သရူး တၢ်ကမၣ်လၢယဂီၢ်ဒၣ်ယဲလီၤ. ယတသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဘၣ် နတၢ်ဒဲးဘးဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤအီၤ လၢလံာ်ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၁၀,၁၇ အပူၤ “ပကဲထီၣ်တၢ်စီဆှံလၢ တၢ်ပၥ်ထီၣ် ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်ဒီး ပတၢ်ဒဲးဘးဒီး အတၢ်အၢတၢ်သီန့ၣ် ယွၤတသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ပအၢၣ်လီၤပတၢ်ဒဲးဘးလၢ ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်သ့ၣ်နီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အၢသီတဘျီလၢ်လၢ်လၢ ပသးပူၤတဖၣ်န့ၣ် ပဆိကတီၢ်ကွံၥ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယွၤမၤဝဲလၢ ယၡါ ၄၃:၁၈ အပူၤ, “တၢ်လၢ အခီၣ်ထံးတဖၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤတဂ့ၤႇ ဒီးတၢ်လၢပျၢၤလၢသီတဖၣ် ဆိကမိၣ်လၢအဂ့ၢ်တဂ့ၤ” အသိး, အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်ပျဲလဲၤပူၤကွံၥ် တၢ်လၢအဝံၤတ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ်ပကသ့ၣ်နီၣ်က့ၤ လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အပူၤ, ဃုထၢဝဲလၢကသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ် ပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်အဂ့ၢ် န့ၣ်တက့ၢ်.