ဖ့ (Faye) ဖီၣ်ကွၢ်အဟၢဖၢလိၤ တၢ်ပူၤလီၢ်လၢအဘျါက့ၤအလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်တၢ် ကွဲးကါလၢခံတဘျီ, ဒ်သိးတၢ်ကထုးထီၣ်ကွံၥ်- ကဖုခဲစၢၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီအံၤ, ကသံၣ် သရၣ်တဖၣ် ကူးတဲၥ်ကွံၥ်အကဖုတနီၤ, ဒီးပၥ်တ့ၢ်ကနူၤအ့ၣ်ရဲၣ်တၢ်ပူၤလီၢ်ဘျါက့ၤတဖၣ် လၢအပၥ်ဖျါတၢ်ကွဲးဒိၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖ့ စံးဘၣ်အဝၤသးဘိလၢ တၢ်ပူၤလီၢ်ဘျါက့ၤတၢ်အလီၢ် တဖၣ်အံၤ ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် ခဲစၢၣ်အတၢ်ဘၣ်ဒိဆါ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ပူၤလီၢ်စးထီၣ်ဘျါက့ၤတၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ယဃုထၢ ယတၢ်ပူၤလီၢ်ဘျါက့ၤအလီၢ်တဖၣ်အံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ယါဘျါဂ့ၤထီၣ်က့ၤအပနီၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကနိလိာ်သးဒီး ယွၤဒီတနၤကျၢၤဝံၤအလီၢ်ခံ, စီၤယၤကိၥ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ဃုထၢ လၢအလီၤပလိာ်သး ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဝံၥ်ကၢ် စီၤယၤကိၥ်အက့ၣ်ဒုၣ်အဃိ စီၤယၤကိၥ် အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်
လၢတၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ, ဒီးဘၣ်ဟးအခီၣ်တကျဲၢ်တကျဲၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျုးလါ လဲၤပူၤကွံၥ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ဖဲစီၤယၤကိၥ် စံၢ်ကွၢ်အက့ၣ်ဒုၣ် ဒီးကွၢ်ကဒါဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ်ခီၣ်ယဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤအါနံၣ်အါလါ လၢတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ်န့ၣ် ဆှၢဆူၣ်အီၤလၢ ကထံၣ်န့ၢ် တၢ်ဟဲဝံဒ်သိးအံၤအဂီၢ်, မ့ၢ်စီၤယၤကိာ် ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးဧါ. ယွၤအကလုး ကနိလိၣ်အသးဒီးအီၤ တုၤဒၣ်လဲာ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီကဟဲဖျိးထီၣ်လၢအထးခိၣ်, ဒ်သိးစီၤယၤကိာ် ကအၢၣ်လီၤအသးလၢ အမ့ၢ်မတၤလဲၣ်အဂီၢ်, ဂ့ၢ်လိၥ်ဝဲလၢ ကဆိၣ်ဂ့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲအၢၣ်လီၤဝဲလၢ အမ့ၢ် စီၤယၤကိၥ်, “ၦၤလၢအဟံးဃၥ်ခီၣ်နၢၣ်ခံ” န့ၣ်လီၤ(ကွၢ် ၁မိၤ ၂၅:၂၆). အဝဲကူၣ်လီန့ၢ်အဝဲၢ် စီၤဧ့ရှီၤဒီး အမံၤၦၢ်စီၤလၤဘၣ်, ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်တၢ်ဂ့ၤလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၁မိၤ ၃၂:၂၈ အပူၤ ယွၤအၦၤကနိတၢ်ဖိ စံးဝဲ စီၤယၤကိၥ် အမံၤအသီန့ၣ် ကမ့ၢ်ဝဲ “စီၤအံၣ်စရ့လး, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ နမၤပဒိၣ်နသးဒီး ယွၤဒီးၦၤကညီ, ဒီးနမၤဃၣ်တၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ.

စီၤယၤကိၥ် အတၢ်ဟးတကျဲၢ်တကျဲၢ်န့ၣ် ပၥ်ဖျါထီၣ်အိၣ်မူလီၢ်လံၤအတၢ်သံ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤ, ဒီးစးထီၣ် တၢ်အိၣ်မူအသီဒီးယွၤန့ၣ်လီၤ. စီၤယၤကိၥ်အဂ့ၢ်ကတၢၢ်, ဒီးစးထီၣ် အံၣ်စရ့လးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဟးတကျဲၢ်တကျဲၢ်ဆှၢအီၤဆူ တၢ်သန့ၤသးလၢကစၢ်ယွၤ, ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ, လၢတၢ်စိကမီၤန့ၣ် ယွၤမၤတၢ်လၢအပူၤ, ခီဖျိလၢအီၤန့ၣ်လီၤ.