ဖဲ ၁၉၉၂ နံၣ် ဘ့(လ်)ဖ့းနံၣ် (Bill Pinkney) လဲၤတၢ်လၢ ကဘီယၢ် ဆူဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ဒီး လဲၤဝဲကျဲလၢအကီ ဖဲကလံၤထံးဟီၣ်ခိၣ်အထိးနါ ဖးဒိၣ်ဖးထီ လၢအဖျိးထီၣ်ဆူပီၣ်လဲၣ် မ့ၢ်လၢအိၣ်ဒီး အတၢ်ပညိၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ထီထီအဃိန့ၣ်လီၤ. အတၢ်လဲၤတဘျီအံၤန့ၣ် တိာ်ပာ်ဝဲဒ်သိး ကသဆၣ်ထီၣ် ဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အသးဒီး ကမၤလိန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်လၢဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်စံးတၢ်န့ၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး ဖိသၣ်တဖၣ်လၢ သိၣ်လိနဲၣ်လိဘၣ်ဝဲ လၢဝ့ၢ်ခၠံၣ်ကၣ်ကိၢ် တီၤဖုၣ်ကၠိဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်တိာ်ပာ်မ့ၢ်ဝဲလၢ ကဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါ ဖိသၣ်တဖၣ် လၢတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤပူၤ ခီဖျိတၢ်ကျဲးစၢၤဃုမၤလိလံာ် လၢတၢ်အၢၣ်လီၤပာ်လီၤသးအပူၤန့ၣ်, ပလဲၤတၢ်ယံၤယံၤသ့ ထဲလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဟ့ၣ်ယုၢ်န့ၢ် ကဘီယၢ်အမံၤလၢ “တၢ်အၢၣ်လီၤပာ်လီၤသး”(Commitment)န့ၣ်လီၤ. ဖဲဘ့(လ်)ဒီးကၠိဖိ ဖိသၣ်တဖၣ်လဲၤတၢ်ဒီး ကဘီယၢ်“တၢ်အၢၣ်လီၤပာ်လီၤသး”အဆၢကတီၢ်, ဘ့(လ်)စံးဝဲဒၣ် “ဖိသၣ်တဖၣ် ကဘၣ်ဖီၣ်ဝဲနီၢ်ကၢၤချံလၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒ်သိးကမၤလိန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အိၣ်မူပူၤကမၤနၢၤတၢ်အဂီၢ်, ဂံၢ်ခီၣ်ထံးခဲလၢာ်လၢပှၤလိၣ်ဘၣ်, ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်, တၢ်ပၢၤသူၣ်ပၢၤသး ဒီးကမၤလိန့ၢ်ဝဲ တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်” န့ၣ်လီၤ.

ဘ့(လ)အတၢ်ကတိၤတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် စီၤရှလိၤမိၤ အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၂၀:၅ ပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤ လၢပှၤကညီအသးကံၢ်ပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ထံယိာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပှၤအသူၣ်ဆးသးဆးန့ၣ် ထုးထီၣ်ဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ. အဝဲကွဲမုာ် ပှၤဂုၤပှၤဂၤတဖၣ် ဒ်သိးကကွၢ်ထံသမံသမိးက့ၤ အတၢ်အိၣ်မူ တၢ်တိာ်ပာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး, အဆၢဖိ ၂၅ အပူၤ စီၤရှလိၤမိၤစံးဝဲ “ပှၤလၢ အဆိၣ်လီၤအသးချ့ ဒီးသံကွၢ်က့ၤ တၢ်လၢအဆိၣ်တၢ်အလီၢ်ခံန့ၣ် ကဲထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်ပျံၤသကွီၤ လၢအဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢအတဒ်သိးလိာ်သးဒီး ဘ့(လ်) ဖ့းနံၣ် အတၢ်မၤန့ၣ်, ဘ့(လ်) အိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ပာ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိ အကတၢၢ်န့ၣ် ကီၢ်အမဲရကၤပူၤ ကၠိဖိ ဖိသၣ် သၢကလး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲသးအဂံၢ်အဘါန့ၣ်လီၤ. ဒီးကဲထီၣ်ဝဲ ပှၤအၤဖရံၤကၤ-အမဲရကၤအဆိကတၢၢ်တဂၤ လၢအဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤ လၢထံကီၢ်ကဘီယၢ်ကရၢ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါအဘျီၣ်ဒိၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ်လၢ “ဖိသၣ်တဖၣ် ခိးကွၢ် တၢ်န့ၣ်လီၤ.” လၢတၢ်တိာ်ပာ် ဒ်သိးသိးလိာ်သးအံၤအပူၤန့ၣ်, မ်ပကပာ်လီၤပသးသမူအတၢ်လဲၤကျဲ ကအိၣ်ဟဲခီဖျိဝဲဒၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိပှၤတဖၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဒိၣ်အယိာ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.