တၢ်ဂီၤဖိလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါတဘ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ခီၣ်ဖံဘူး (boot) အခီၣ်ယီၢ်လီၢ်ဖိတခါလၢ အမ့ၢ် ၦၤဒိးမူပျီကဟၣ် ဘး(စ)အၣ်ဒရ့(Buzz Aldrin)အခီၣ်လီၢ်ဖိ, လၢလါဖျၢၣ်အလိၤ ဖဲ ၁၉၆၉ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤသ့စဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် စံးဝဲလၢ ခီၣ်ယီၢ်လီၢ်အံၤ တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤဒၣ်လဲာ်တဟးဂီၤ, တဆီတလဲအသးလၢ အါနံၣ်အါလါအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢလါအဖျၢၣ်လိၤန့ၣ် တၢ်လၢအကအီၣ်လ့ၤကွံာ်တၢ်အဂီၢ်, ကလံၤတအိၣ်, ထံတအိၣ်အဃိ, ကယဲၢ်တၢ်မၤအသးလၢ လါဖျၢၣ်လိၤန့ၣ် တၢ်တဟးဂီၤ, အိၣ်တ့ၢ်ဝဲ ဒ်အလီၢ် အလီၢ်ဒၣ်ဝဲ န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤထီဘိ, တၢ်ဆီတလဲတအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်ကမၢကမၣ်အါန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ်တၢ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယၤကိာ် ၁:၁၇ အပူၤ စီၤယၤကိာ်ကွဲးဝဲ “ကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၤအဝါဒီး ကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အလၢအပှဲၤတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ဟဲလီၤလၢ တၢ်ကပီၤအပၢ် လၢထးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကဒံကဒါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဃၣ်က့ၤ အကဒုမ့ၢ်ဂ့ၤ, တအိၣ်ဘၣ်ဒီးအီၤဘၣ်”န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂ အပူၤ ပှၤတၢ်မၢဖိကွဲးပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ ပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဂဲၤလိာ်တၢ်အဂီၢ် “တုၤသုလီၤလၢ တၢ်လ့ပစီအကလုာ်ကလုာ်အပူၤ ဒီးပာ်အီၤလၢ တၢ်သူၣ်ခုသးခုခဲလၢာ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်လၢပဘၣ်တၢ်အဲၣ်ပှၤ, လၢကစၢ်ယွၤအဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤဒီး တဆီတလဲအသးတဂၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအကတီၢ်, အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤ, အတၢ်လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ ပှၤလၢ အတလီၤတိၢ်နီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဂ့ၤပသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ထါတၢ်သးဝံၣ် “နတၢ်တီတၢ်လိၤမ့ၢ်တၢ်အဒိၣ်” ထါအဖျၢၣ်တဖၣ် “ဖဲန့ၣ် တၢ်ဃၣ်က့ၤအကဒုတအိၣ်ဒီးနၤ, နတၢ်သူၣ်ကညီၤ ကညီၤတၢ်န့ၣ် တဆီတလဲဘၣ်, တလီၤတိၢ်ဘၣ်. ဒ်နမ့ၢ်တၢ်အသိး နကမ့ၢ်ဒၣ်ဆူညါ ထီဘိန့ၣ်လီၤ”. ပကစၢ်ယွၤပာ်တ့ၢ်ဝဲ အခီၣ်ယီၢ်လီၢ်, လၢအအိၣ်စံၣ်အိၣ်ကျၢၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတီဝဲဒၣ်လီၤ. အဝဲကအိၣ်ဒီး ပှၤထီဘိ, ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ် ဒိၣ်ဝဲဂ့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.