အဲၣ်ကၠလၣ် (Angela) ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘၣ်အိၣ်လၢ တၢ်သူၣ်အုးသးအုးဖးဒိၣ်အပူၤ ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဒူၣ်ဖိထၢဖိအကျါ သၢဂၤ လဲၤပူၤကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်လၢ လွံၢ်နွံအတီၢ်ပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် အဖိဒိၣ်ခွါ စူးကွံာ်သးသတူၢ်ကလာ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး အဲကၠလၣ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၢ်ခံဂၤ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးလၢ ဖၣ်ကပူၤလီၢ်, စီၢ်နီၤခိၣ်အဃၢၤသၢသီ, ဟးထီၣ်တၢ်ချၢတဲဒၣ် ကလဲၤပှၤ သပၢၤလၢ ကထၢနုာ် ပှၤသံအချါ, ကလဲၤဟံးန့ၢ် တၢ်အီၣ်လၢကျးဒီးဟဲက့ၤစိာ်ဝဲအဂီၢ် ဒီးအကလဲၤဆူ တၢ်ခူၣ်လီၤ ပှၤသံအဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဟီၣ်ယၢၤဝဲဒၣ်လၢ အဖိဒိၣ်ခွါ အတၢ်သံအဂီၢ်, တကတီၢ်ဃီ အဝဲသ့ၣ် သူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်လၢ ခီဖျိထံၣ်ဘၣ်ဝဲ “တၢ်ဒိကွၢ်နီၢ်ခိ အက့ၢ်ဂီၤဒွဲ -ultrasound” အဂီၤတဖၣ် လၢ အပာ်ဖျါ သးသမူအသီဖိလၢ အပုၢ်ပိာ်မုၣ်သဒါ အဒၢလီၢ်ပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

ဒ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လဲၤပူၤဝဲအသိးန့ၣ်, အဲကၠလၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤ ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ လံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတကတြုၢ်, လံာ်ဧ့စြၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဧ့စြၤ ၁ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤဘၤဘူလိၣ်ဖိတဖၣ် မၤဟးဂီၤ ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ် ဒီးက့ၤစိာ်မၢကဲကုၢ် ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဒီးတၢ်မၤအသးတဖၣ်ဝံၤ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်အတၢ်ဟဲက့ၤကဒါက့ၤ ဆူ ဝ့ၢ်လၢအအဲၣ်ဘၣ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့စြၤ ၃:၁၀-၁၁ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤဧ့စြၤ ခိးကွၢ်ဝဲ ပှၤတ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤ ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အဖၢမုၢ်, နၢ်ဟူဝဲ တၢ်သးဝံၣ် စံးထီၣ်ပတြၢၤ ယွၤလၢ တၢ်သူၣ်ခုသးခုအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၂ ပာ်ဖျါလၢ အဝဲနၢ်ဟူစ့ၢ်ကီး ပှၤလၢအသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်အိၣ်မူ တချုးလၢ တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်တဖၣ် အတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤန့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ ၁၃ ပာ်ဖျါဝဲ “ပှၤနီၤဖးတၢ်ကိးပသူထီၣ် အသီၣ်လၢ တၢ်သးခုလၢအဃိ, ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်အဟီၣ်တၢ်အသီၣ်အဆၢတသ့ဘၣ်”န့ၣ် မ့ၢ်လံာ်စီဆှံအဆၢ လီၤလီၤဆီဆီလၢ အမၤမုာ်ထီၣ် အဲကၠလၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. အဲကၠလၣ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်လၢ အဝဲ မ့ၢ်အိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်သးအုးဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ် အပူၤဒၣ်လဲၣ် တၢ်သးခုဟဲအီၣ်ထီၣ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢ ပအဲၣ်အီၤတဂၤဂၤ မ့ၢ်သံအဃိ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဒီးတၢ်လီၤမၢ်အဂၤတမံၤမံၤ အဃိဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပဝဲစ့ၢ်ကီး အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကသူၣ်အုးသးအုးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤန့ၣ် ပကအိၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါလၢ ကစၢ်ယွၤနၢ်ဟူပှၤဒီး ကကိးဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ် ပှၤလၢ အစုဒူၣ်ပူၤန့ၣ်ဒီး ပကပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢ တၢ်ကိးပသူထီၣ်တၢ်ဃုာ်ဒီး ပတၢ်သူၣ်ခုသးခုဘၣ် တၢ်အကတီၢ်တဖၣ် ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.