လါဖ့းဘြူၤအါရံၤ(၁၈)သီ,၂၀၂၁ နံၣ်န့ၣ် မူပျီကဟၣ်ယူၤလၢ အမံၤမ့ၢ် “တၢ်သးစွံကတုၤ” (Perseverance) လဲၤဝဲဒၣ်ဆူ မူဖျၢၣ်မါ(စ)(Mars) ဒီးစီၢ်လီၤဝဲဒၣ်ဖဲ မူဖျၢၣ်ကြုၢ်ဖါဂီၤ (Red Planet)အလိၤအဆၢကတီၢ်, ပှၤလၢကွၢ်ထွဲ ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး “တၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ် အကတီၢ်နွံမံးနံး”န့ၣ်လီၤ. မူပျီကဟၣ် အတၢ်လဲၤမံၤလာ် (၂၉၂) ကကွဲအတၢ်ကတၢၢ်န့ၣ် မူပျီကဟၣ်အံၤ ဘၣ်စီၢ်လီၤ အကစၢ်ဒၣ်ဝဲဆူ မူဖျၢၣ်မါ(စ)အလိၤ, အိၣ်ဒီးတၢ်စီၢ်လီၤအပတီၢ်လၢ သဘံၣ်ဘုၣ်ကီခဲတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆှၢလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢမါ(စ)ဒီးဆူဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ယံာ်ဝဲတဘျုးမံးနံးအဃိ မူပျီကဟၣ်ယူၤစီၢ်လီၤဝဲ အဆၢကတီၢ် နၣ်ဆၣ်(NASA)သန့ တမၤန့ၢ်ဝဲ တၢ်ကစီၣ်နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်လဲၤတဘျီအံၤအဂီၢ် ပှၤမၤသကိးတၢ်တဖုအံၤ ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤအသး, အတၢ်ဂဲၤပျုၢ်တၢ်အါမးဒီး ဘၣ်စူးကါ တၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ် အါမးအဃိ အဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်ဆဲးကျိးလိာ်သးတန့ၢ်အံၤန့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ ပမ့ၢ်ပလၢၢ်ဘၣ်လၢ ပတနၢ်ဟူယွၤအတၢ်စံးဆၢတဖၣ် အဆၢကတီၢ် ပကလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢကစၢ်ယွၤ ဘၣ်ဆၣ် ပတဒိးန့ၢ် တၢ်စံးဆၢလၢကစၢ်ယွၤ လၢအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံအပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် ပှၤတနီၤနီၤ အတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤချ့ချ့(ကွၢ် ဒၤ ၉:၂၀-၂၃) ဒီးပှၤလၢတဒိးန့ၢ် တၢ်စံးဆၢချ့ချ့တဖၣ် ဒ်မိၢ်နီၢ်ဃၤနၤအဂ့ၢ်အသိး (ကွၢ် ၁ ရှမူၤ ၁:၁၀-၂၀ အပူၤ)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အမၤပျံၤမၤဖုး နီၢ်မၤရံ, နီၢ်မၤသၤအသးန့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် ဖဲ ယိၤ ၁၁:၃ အပူၤ ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဃ့ကညး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢကမၤဘျါအဒီပုၢ်ဝဲၢ် စီၤလါစရူးလၢအဆါအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၆-၇ ဒီး ၁၄-၁၅ ပာ်ဖျါဝဲ မ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးမၤယံာ်မၤနီၢ်အသးအဃိ စီၤလါစရူး သံဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဆၢဖိ ၄၃-၄၄ ပာ်ဖျါဝဲ လၢလွံၢ်သီလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဆၢ ခီဖျိ ဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ စီၤလါစရူး လၢတၢ်သံန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်တၢ်စံးဆၢလၢ ပတၢ်ထုကဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်သ့ဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤမၤစၢၤပှၤ, မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤသ့ဝဲဒၣ် ဒ်ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၆ ပာ်ဖျါဝဲအသိးပမ့ၢ် “သုးဘူးပသးဆူယွၤအလီၢ်ပစိာ်(လၢတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ)…ဖဲန့ၣ်ပကထံၣ် တၢ်သးကညီၤ ဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢအကမၤစၢၤပှၤ ဖဲပလိၣ်ဘၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ”.