“ကွၢ်, ဖုဖုဧၢ, သ့ၣ်ထူၣ်အဝဲန့ၣ်တဖၣ် ဝံၢ်ဝၢ်ဝဲအစုဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်” ယလံၤခွါဖိ အတၢ်ထံၣ်နီၤဖး လၢတၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤအပူၤ ဒုးနံၤကမှံထီၣ်ယၤ, ဖဲပကွၢ် ဘၢးခၠး(birch) အမုၢ်ဖိတဖၣ် (သ့ၣ်ခံတလဲာ်ဒဲး, အိၣ်ဒီးသ့ၣ်ဖံးအဘု ဒီးသ့ၣ်ဒ့တဖျ့ည့ဖိတဖၣ်) က့ၣ်ကျီၤလီၤဝဲ လၢကလံၤကျါ, တချုးကလံၤမုၢ်ဟဲလီၤအခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ဒုးသံကွၢ်လီၤက့ၤယသးစ့ၢ်ကီးလၢ “မ့ၢ်ယအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်ထံၣ်ဆိကမိၣ် ဒ်သိးအံၤဧါ” န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကွဲးထါအဲလံစဘၢး ဘါရဲး ဘရိန့ (Elizabeth Barret Browning) ဆိကမိၣ်ထံကဒါက့ၤ စီၤမိၤရှ့ ဒီးတပှီာ်လၢမ့ၣ်အူလၣ်အကျါအဂ့ၢ် ဒီးကွဲးဝဲ “ဟီၣ်ခိၣ်ပှဲၤဝဲဒီး မူခိၣ်/ကယဲၢ်တပှီာ် မ့ၣ်အူလၣ်ကဲၤဒီးယွၤ/ ဘၣ်ဆၣ်ထဲပှၤလၢထံၣ်အီၤ/ ဃ့ၣ်လီၤကွံာ်အခီၣ်ဖံးလီၤ”. ယွၤအစုတၢ်တ့န့ၣ် အိၣ်ဖျါတြၢၢ်ကလာ် လၢပဃၢၤဝးဝး လၢတၢ်လီၤလးတဖၣ် လၢအဝဲမၤတ့ၢ်ဝဲတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲမုၢ်တနံၤ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤအဆၢကတီၢ်အခါ, ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်တဒ်သိးဒီးအပူၤလၢညါနီတစုလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယွၤထံၣ်တ့ၢ်ပှၤ ဘၣ်ဃးဒီးမုၢ်နံၤအံၤ ခီဖျိဝံယရှါယၤ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုကဟးထီၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ခုသးခု, ဒီးတၢ်ကဆှၢသုဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိး, ကစၢၢ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်စိခိၣ်တဖၣ် ကကိးထီၣ် ဒီးတၢ်ကိးပသူထီၣ်လၢသုမဲာ်ညါ ဒီးကယဲၢ်သ့ၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါသ့ၣ်တဖၣ် လၢအဒဲစုခဲလၢာ်လီၤ”(ယရှါ ၅၅:၁၂). စီၤပီလူးပာ်ဖျါဝဲ “ကစၢၢ်တဖၣ်လၢအသးဝံၣ်ထီၣ်တၢ်”, “တၢ်ဘၣ်တ့ဒၣ်လဲာ်န့ၣ် ကထူၣ်ဖျဲး ဒီးတၢ်အုၣ်တၢ်ကျၣ်အတၢ်ကဲကုၢ်, ဒီးကလဲၤနုာ်ဆူယွၤအဖိတဖၣ် အတၢ်ထူၣ်ဖျဲးအလၤကပီၤအပူၤလီၤ” (ရိမ့ၤ ၈:၂၁).

တဘျီ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးကတိၤ ဘၣ်ဃး လၢၢ်တဖၣ်လၢကကိးပသူထီၣ် (လူၤ ၁၉ :၄၀) ဒီးအတၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ ပာ်ဖျါကဒါက့ၤ ဝံယရှါယၤအတၢ်စံးပာ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢအအိၣ်ခိးပာ်စၢၤ ပှၤလၢအဟဲဆူယွၤအအိၣ် လၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပကွၢ်ဃီၤဆူအအိၣ် လၢတၢ်နာ်လၢအထံၣ်မှံတၢ် ထဲဒၣ်ယွၤတဂၤဧိၤမၤဝဲသ့အပူၤန့ၣ်, ပကထံၣ်ဘၣ် အတၢ်မၤလီၤလးတဖၣ်ဆူညါ အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ.