ဖဲတၢ်ကွဲးဖျါထီၣ်ယမိၢ်အတၢ်သံအဂ့ၢ်အခါ, ယသးပူၤမၤဘၣ်သးလၢ တၢ်ကတိၤ “သံ” ဖျါလီၤဂာ် တၢ်မုၢ်လၢ် ဘၣ်ဃးပတၢ်အၢၣ်လီၤလၢ ကထံၣ်လိာ်က့ၤသးလၢ မူခိၣ်ဘီမုၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢခံကတၢၢ်လီၤ. အဃိ, ယကွဲးယဲ “အဝဲဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ် ဆူယ့ၣ်ရှူးအသးနါပှၢ်လံ”န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်ဒၣ်လဲာ်, တနံၤနံၤ ဖဲယကွၢ်ဒူၣ်ဖိထၢဖိအဂီၤ လၢပှၤဒိန့ၢ်လၢခံကတၢၢ်တဖၣ်အကျါ မ့ၢ်ယမိၢ်တပၣ်အဃိ ယသးအုးယဲလီၤ. ဖဲတယံာ်ဒံးဘၣ်အခါ, ယထံၣ်န့ၢ် ပှၤတ့တၢ်ဂီၤတဂၤ, လၢအတ့ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၤ, ဖၢနုာ်ဃုာ် ပှၤလၢအလဲၤပူၤကွံာ်တဖၣ်လီၤ. ပှၤတ့တၢ်ဂီၤအံၤ သူပှၤလၢပအဲၣ်တဖၣ်လၢ အလဲၤပူၤကွံာ်လံအဂီၤလၢပမဲာ်ညါဒီး တ့နုာ်လီၤဝဲလၢ ပဒူၣ်ဖိထၢဖိ တၢ်ဂီၤအပူၤလီၤ. ပှၤတ့တၢ်ဂီၤလၢအခဲၣ်တၢ်ဒီး နီၣ်ခဲၣ်ဘိအံၤ ကဲထီၣ်ဝဲလၢ ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤဘၣ်ဃး “မူခိၣ်ဘီမုၢ်အတၢ်ပာ်ဖှိၣ်လိာ်က့ၤသး” အခၢၣ်စးလီၤ. တၢ်စံးဘျုးအမဲာ်ထံတဖၣ် ယွၤလီၤဝဲဖဲယထံၣ်မှံ ယမိၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢယကပၤ လၢတၢ်နံၤကမှံပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ကတိၤသပှၢ်ပှၢ်ဝဲလၢ ပှၤလၢအစူၢ်နာ်က့ၤယ့ၣ်ရှူးတဖၣ် မ်အသုတသးအုး ဒ်ပှၤဂၤလၢ အတၢ်မုၢ်လၢ် တအိၣ်ဘၣ်အသိးန့ၣ်တဂ့ၤန့ၣ်လီၤ (၁သ့း ၄:၁၃). “ပမ့ၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤလၢ ယ့ၣ်ရှူးသံဝဲ, ဒီးဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤဝဲ ဒီး, ပှၤလၢအမံလၢယ့ၣ်ရှူးအပူၤတဖၣ်န့ၣ်, ယွၤကဒုးဟဲက့ၤထီၣ်အီၤလၢအသိး ဒ်န့ၣ်အသိးစ့ၢ်ကီးလီၤ” (:၁၄). စီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်ညါ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ဟဲက့ၤခံဘျီတဘျီ ဒီးတဲဖျါထီၣ်ဝဲဖျိဖျိဖျါဖျါ လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်တဖၣ်ခဲလၢာ် ကဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်က့ၤတပူၤဃီ ဒီးယ့ၣ်ရှူးလီၤ (:၁၇).
ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤ ဘၣ်ဃးမူခိၣ်ဘီမုၢ်အတၢ်ပာ်ဖှိၣ်လိာ်က့ၤသး မၤမုာ်သူၣ်မုာ်သးပှၤ ဖဲပသးအုးလၢ ပှၤလၢပအဲၣ်, လၢအစူၢ်နာ် ယ့ၣ်ရှူးတဂၤလဲၤပူၤကွံာ်ပှၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခါဆူညါလၢပအိၣ်ဒီး ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဃုာ်ဒီး ပစီၤပၤလၢအဂဲၤထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအံၤ ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤ တၢ်မုၢ်လၢ်လၢအအိၣ်စံာ်အိၣ်ကျၢၤ ဖဲပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် ပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်အိၣ်ကၢအိၣ်ခိးလီၤစိၤ တုၤယ့ၣ်ရှူးဟဲက့ၤဒီး ကိးက့ၤပှၤဆူဟံၣ်တစုလီၤ.