The Croods-ခရူး, လၢအမ့ၢ်ၦၤအိၣ်လၢ လ့ပူၤတၢ်ဂီၤမှံ အထၢတဒူၣ်န့ၣ် နၥ်ဝဲလၢကျဲထဲတဘိလၢ အဝဲသ့ၣ်ကမူဒံးဆူညါအဂီၢ်န့ၣ် လိၣ်ဝဲလၢအဝဲသ့ၣ် အဒူၣ်ဖိ ကဘၣ်အိၣ်ဆိးတပူၤဃီန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ပျံၤတၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးၦၤအဂၤတဖၣ်လီၤ. အဃိ ဖဲအဝဲသ့ၣ်ကွၢ်ဃု တၢ်လီၢ်အဘံၣ်အဘၢလၢ အဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်ဆိးဝဲအဂီၢ် ဒီးလၢခံက့ၤသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဖဲတၢ်လီၢ်ဃုထၢဝဲအံၤအပူၤ ဒူၣ်ထၢစီစၣ်တဒူၣ် အိၣ်ဆိးပၥ်လံန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ပျံၤတၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်မၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ ကမူသကိးဒီး တံၤသကိးလၢ အတလီၤဂၥ်ဒီးအဝဲသ့ၣ် ဒ်သိးသိး, ဟံးန့ၢ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ အဝဲသ့ၣ်အအိၣ်, ဒီးမူသကိးဒ်သိးသိးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ နီၢ်နီၢ်တခီ ၦၤတဖၣ်အံၤ အဲၣ်ရ့လိၥ်သးဒီးအဝဲသ့ၣ်ဒီး လၢအဝဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်စဲဃဲၤ ၦၤဂုၤၦၤဂၤ ဒ်သိးကအိၣ်မူ တၢ်အိၣ်မူလၢအလၢၦဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဲသကိးအဂီၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်သ့ဝဲ ၦၤကညီန့ၣ် မၤဘၣ်ဒိဆါၦၤသ့ ဒီးမၤဆါဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤပၥ်အၦၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်ဒ်သိးသိး လၢနီၢ်တဂၤလၢ အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်ရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဲဒီးၦၤဂၤအပူၤ, ပဒိၣ်ထီၣ်တဆီတဆီ ဆူတၢ်ဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ၦဲၤန့ၣ်လီၤ (အ့း ၄:၁၃). ပမၤလိန့ၢ်လၢ ပကသန့ၤသးလၢယွၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤၦၤလၢ ပက“ဆီၣ်လီၤသး ဒီးသးစူၤ” ဒီး “တၢ်ဝံသးစူၤ”လီၤ (:၂). ပမၤစၢၤလိၥ်သးတဂၤဒီးတဂၤ ခီဖျိဒီမၤဒိၣ်ထီၣ် ထီထီၣ်လိၥ်သးလၢ တၢ်အဲၣ်အပူၤလီၤ (၁:၁၆). ဖဲပပၥ်ဖှိၣ်သကိးလိၥ်သးန့ၣ် ပသူလီၤပတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ် ဒီးမၤလိန့ၢ်ၦၤဂၤ အတၢ်ဒိးသူလီၤအတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်, လၢအထီထီၣ်န့ၢ် ၦၤစုကဝဲၤလၢ ပတၢ်လဲၤတၢ်ဒီးယွၤ ဒီးမၤတၢ်လၢယွၤအဂီၢ်အပူၤလီၤ.

ဒ်ယွၤဆှၢနၤအသိး နကဃုထံၣ်နတၢ်လီၢ်လၢ ယွၤအၦၤဂီၢ်မုၢ်အသိးအကျါတက့ၢ်. (နမ့ၢ်တထံၣ်န့ၢ်ဒံး နလီၢ်ဘၣ်ဒီး) နတၢ်အိၣ်မူကအါန့ၢ် တၢ်မူဒံးဆူညါ, လၢတၢ်နီၤဟံးန့ၢ်တၢ်အဲၣ် ဒီးၦၤအဂၤအပူၤ နကဟ့ၣ်ထီၣ်ယွၤလၢတၢ်လၤကပီၤ ဒီးဒိၣ်ထီၣ် လီၤဂၥ်အါထီၣ်ဒီးခရံၥ်လီၤ. ဒီးပဝဲခဲလၢၥ် ပကသန့ၤသးလၢယွၤ, ဒ်ပလဲၤတၢ်လၢ တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်အတၢ်ရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဲဒီး ယ့ၣ်ၡူးဒီးၦၤအဂၤတက့ၢ်.