ဖဲအပိၣ်လိၣ်-၁၁(Apollo 11) အအံကၢၤမူပျီဖျၢၣ်လါအက့(Eagle lunar module) စီၢ်လီၤလၢအလါအမဲၥ်သၣ်လီၢ် ထရၢၢ်ခွ့လထံၣ်ပီၣ်လဲၣ်(Sea of Tranquility)အလိၤ ဖဲယူၤလံ (၂၀) သီ, ၁၉၆၉ နံၣ် ဆၢကတီၢ်န့ၣ် မူပျီအၦၤလဲၤတၢ်ဖိတဖၣ် ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဒ်သိးအသးကပၢၢ်ထီၣ်က့ၤလၢ မူပျီဖျၢၣ်အတၢ်ယူၤ တချုးအယီၢ်လီၤခီၣ်ဆူ လါအမဲၥ်ဖံးခိၣ်လီၤ. ၦၤနီမူပျီကဟၣ်ယူၤ(Astronaut) ဘူး အီၣ်ဒရံၣ်(Buzz Aldrin) ဒိးန့ၢ်တၢ်ပျဲလၢ ကဟဲစိၥ်ကိၣ်ဒီးစပံးထံအဃိ အဝဲဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်ဘူၣ် ကသ့ဝဲ အဂီၢ်လီၤ. ဖဲအဖးထီၣ်လံၥ်စီဆှံဝံၤ, အဝဲဟံးန့ၢ်အီၣ် တၢ်အီၣ်အဆိကတၢၢ်လၢ လါအဖီခိၣ်လီၤ. လၢခံက့ၤ အဝဲကွဲးတၢ်လၢ “ယလူလီၤစပံးထံဆူ တၢ်အီၣ်ဘူၣ်စပံးထံခွး လၢယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဟ့ၣ်လီၤယၤလီၤ. တၢ်လီၢ်ဖဲ လါအတၢ်ထုးဃၢအိၣ်ဒၣ်ဃုပူတပူအလီၢ်, စပံးထံယွၤနုၥ်လီၤဆူ ခွးအကနူၤကယီၤကယီၤ ဒီးလၢတၢ်သညူးသၦၢ်အပူၤလီၤ”. ၦၤနီမူပျီကဟၣ်ယူၤ အီၣ်ဒရံၣ် ဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်ဘူၣ် လၢမူကပိၥ်လိၤန့ၣ် အတၢ်မၤတဖၣ် ပၥ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နၥ်လၢ ခရံၥ်အတၢ်တူၢ်သံသးလၢထူၣ်လိၤဒီး တၢ်အုၣ်ကီၤဘၣ်ဃး ကစၢ်အတၢ်ဟဲက့ၤခံဘျီတဘျီလီၤ.

ၦၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး သဆၣ်ထီၣ်ပခံလၢ ပကသ့ၣ်နီၣ်ယ့ၣ်ၡူးဆ့ၣ်နီၤဒီးအပျဲၢ်တဖၣ် “လၢမုၢ်နၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤကွံၥ်အီၤ” ဒ်လဲၣ်(၁ကရံၣ်သူး ၁၁:၂၃)န့ၣ်လီၤ. ခရံၥ်ထိၣ်သတြီၤအနီၢ်ခိလၢ တစိၢ်ဖိဒီးကဘၣ်တၢ်လုၢ်ထီၣ်န့ၣ် လၢကိၣ်လီၤ (:၂၄). ခရံၥ်တဲဖျါစပံးထံန့ၣ် ဒ်တၢ်အပနီၣ်ဘၣ်ဃး “တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအသီ” လၢအအုၣ်ခီၣ်န့ၢ် ပတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် ဒီးတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ခီဖျိကစၢ်အသွံၣ် လၢဂၢ်လီၤသး လၢထူၣ်လိၤလီၤ (:၂၅). တဘျီလၢ်လၢ် ဒီးတပူၤလၢ်လၢ် ဖဲပဟံးန့ၢ်ဘူၣ်စီဆှံန့ၣ် မ့ၢ်ပတဲဖျါထီၣ် ပတၢ်နၥ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်တူၢ်သံသး ဒီးပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ ခရံၥ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ဘၣ်ဃးအတၢ်ဟဲက့ၤ ခံဘျီတဘျီအပူၤလီၤ (:၂၆).

ဖဲပအိၣ်တၢ်လီၢ်တပူၤဂ့ၤတပူၤဂ့ၤ အတွးတအိၣ်ဘၣ်, ပပၥ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်နၥ် လၢၦၤတဂၤ ဒီးလၢအအိၣ်ထဲတဂၤ လၢအဂဲၤထၢၣ်က့ၤလၢတၢ်သံဒီး ကဟဲက့ၤကဒါက့ၤ, ပတၢ်အုၣ်ခီၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်, အိၣ်ဒီးတၢ်နၥ်ကျၢၤမုဆှုအပူၤလီၤ.