လၢအဆၢကတီၢ်ဖဲ ပဝဲၦၤမၤယွၤတၢ်တဖၣ် ကရၢကိးထံၣ်လိၥ်သးအကတီၢ်န့ၣ် ဝါရဲ(န) တဲဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အဝဲ “အသးပလၢၢ်ဘၣ်လၢ အိၣ်ဘၢဒီးဖၣ်ကမူၣ်ဖၣ်ဆါ န့ၣ်လီၤ”. ယဆိကမိၣ် အဝဲအသးတမုၥ် မ့ၢ်ဒၣ်လၢ အနီၢ်ခိ အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီး သးၦၢ်ထီၣ် ဒီးဆူးဆါအဃိလီၤ. လၢဝါရဲ(န) ဒီးအမါ အိၣ်လံအနံၣ် ၆၀ ဘျဲၣ်လံဒီး လၢ ၂၀၂၀ နံၣ် အံၤ ကသံၣ်သရၣ် ဟဲအိၣ်သကိးအဝဲသ့ၣ် ဘၣ်ထွဲတၢ်ဘၣ်ကွဲးအသး အဂ့ၢ်ဒီး ဘၣ်ကတဲၥ်ကတီၤက့ၤအဟံၣ် ဒ်သိးၦၤဟဲကဟုကယၥ် အဝဲသ့ၣ်လၢဟံၣ် ကသ့အဂီၢ်လီၤ. လၢအဂၤတမံၤ အဝဲသ့ၣ်ပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ် ပူၤကွံလံအသးသမူအဂ့ၤကတၢၢ်ကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါ ပတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကၥ်တဖၣ်, ပတၢ်တလၢတၦဲၤတဖၣ်, ဒီးပတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ် လၢနီၢ်ခိ, လၢသးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ဒီးလၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤ အဂီၢ် တလိၣ်လၢပကအိၣ်မူ ယံာ်ယံာ်ဘၣ်. ယွၤလၢယ့ၣ်ၡူးအပူၤန့ၣ် ဟဲနုၥ်လီၤဆူ ပဟီၣ်ခိၣ်ဟးဂီၤတဘ့ၣ်အံၤ ဒီးကဟုကယၥ်ၦၤလၢ လဲၤခီဖျိဘၣ် ၦၤကညီအတၢ်အိၣ်မူ လၢ ဒုးကဲထီၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဖးဒိၣ်လီၤ (စံး ၁၀၃:၁၃). အါန့ၣ်အအံၤလီၤ. အဝဲကွဲး “သ့ၣ်ညါပနီၢ်ခိလီၤ, သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲလၢ ပမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အကမူၣ်လီၤ” (:၁၄). တၢ်ကတိၤ ဟီၣ်ခိၣ်ကမူၣ် ဆှၢကဒါက့ၤပှၤဆူ ၁ မိၤရှ့အပူၤ, “ဒီးကစၢ်ယွၤတ့လီၤ ၦၤကညီလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အကမူၣ်ဒီးအူသဖှိနူၥ်တၢ်မူအသါဆူ အနါဒ့ပူၤ ဒီးၦၤကညီကဲထီၣ် ၦၤအသးသမူတဂၤလီၤ” (၂:၇).

လၢမုၢ်နံၤတဖၣ်အံၤ နပလၢၢ်ဘၣ်လၢ နမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ကမူၣ်ဧါ. တၢ်တူၢ်လိၥ် မုၥ်လၢနၤလၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီနီၢ်နီၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်အိၣ်မူလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် လၢ ဖဲပဟးဂူၥ်ဟးဂီၤသ့အကတီၢ်န့ၣ် ပတအိၣ်ထဲတဂၤဧိၤဘၣ်. ပယွၤလၢသူၣ်ကညီၤ တၢ်ဒိၣ်သးကညီၤတၢ်အါအံၤ “သ့ၣ်ညါၦၤ” ဒီး “သ့ၣ်နီၣ်ၦၤ”လီၤ. အဝဲဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်အဲၣ် ခီဖျိဆှၢလီၤအဖိခွါလၢ ကဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်ယ ၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ ဒ်နၤဒီးယၤလီၤ. ကွၢ်ဖဲတၢ်ကဟဲဘၣ်ၦၤတက့ၢ်. မ်ပပနၥ်န့ၢ်အီၤထဲအဝဲဒၣ်တက့ၢ်.