ဖဲယတံၤသကိး တကဆိကတီၢ် အတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးယၤလၢ ဆံဆဲၣ်နံၣ်ဒီး တတဲနၢ်ပၢၢ်ယၤ တၢ်မနုၤမးန့ၣ် ယက့ၤကဒါက့ၤဆူယလုၢ်ယလၢ်လီၢ်လံၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်တရ့ၦၤဂၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်လၢၤဘၣ်လီၤ. ဖဲယသးအုးအကတီၢ်ဒ်အံၤ ကထီၣ် ယထုးထီၣ်လၢယလံၥ်စီၣ် စံၣ်အဲးလူဝံး(စ)အလံၥ်လၢ အမံၤမ့ၢ် “တၢ်အဲၣ်လွံၢ်မံၤ”ဒီးဖးအီၤလီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်အဲၣ်န့ၣ် လီၤတူၥ်လီၤကၥ်သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ. အဝဲကွဲးဖျါဝဲလၢ ဖဲၦၤတဂၤ တၢ်အဲၣ်မ့ၢ်တၢ်ကီလၢအဂီၢ်န့ၣ် “တၢ်ဘျၢလီၤစ့လၢ အလီၤနၥ်န့ၢ် တအိၣ်ဘၣ်”. အဝဲဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်န့ၣ်အံၤ ဒီးတၢ်လဲလိၥ်အိၣ်ထီၣ် ဖဲယဖး လံၥ်ယိၤဟၣ် ၁:၁-၁၄ လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးဂဲၤထၢၣ်သမူထီၣ်ဝံၤ လီၣ်ဖျါထီၣ်အသး သၢဘျီ တဘျီန့ၣ်, စီၤပ့းတရူး သမၢတ့ၢ်လံခရံၥ် သၢဘျီဒၣ်လဲၥ်လံလီၤ (၁၈:၁၅-၂၇).

ဖဲလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ဆဲးဆါအသးလၢ တၢ်ညိကွံၥ်အီၤ ဒီးသမၢအီၤန့ၣ် ယ့ၣ်ၡူး ကတိၤတၢ်ဒီးစီၤပ့းတရူး လၢတၢ်သးခုတလ့ၢ် တမ့ၢ်တၢ်ပျံၤဘၣ်. လၢတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ် ဘါဆူၣ် တမ့ၢ်လၢတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဘၣ်, လၢတၢ်အဲၣ်လီၤသး တအိၣ်ဒီးတမ့ၢ် တၢ်သးလၢၥ်ဘၣ်လီၤ. အဝဲဒုးနဲၣ် တၢ်သးကညီၤဒီး တမ့ၢ်တၢ်သးဖျိးဘၣ် ဒီးမၤဂၢၢ်ကျၢၤ တၢ်အဲၣ်ဘၣ်အီၤနီၢ်နီၢ်လီၤ.

လံၥ်စီဆှံ ပၥ်ဖျါဝဲလၢ စီၤပ့းတရူး “အသးတမုၥ်ဘၣ်လၢ အစံးဘၣ်အီၤ နအဲၣ်ယၤဧါလီၤ” (:၁၇). ဘၣ်ဆၣ် ဖဲယ့ၣ်ၡူးမၢ စီၤပ့းတရူး ဒုးနဲၣ်တၢ်အဲၣ် ခီဖျိအဲၣ်ၦၤဂၤ (:၁၅-၁၇), ဒီးပိၥ်အခံ (:၁၉)န့ၣ် အဝဲကိးဃီၤ အပျဲၢ်ခဲလၢၥ် ဒ်သိးကအဲၣ်တၢ်တအိၣ်ဒီး တၢ်ပၥ်သးလၢတၢ်မၤအသး ဒီးကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်တၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲယ့ၣ်ၡူး သံကွၢ် “နအဲၣ်ယၤ ဧါ” န့ၣ် ပဝဲတဂၤစုၥ်စုၥ် ပဘၣ်စံးဆၢအီၤ ဒီးပတၢ်စံးဆၢကအိၣ်ဖျါလၢ ပအဲၣ်ၦၤဂၤဆံးအါလဲၣ်လီၤ.