“လၢကျဲတဘိဘိန့ၣ် ယဆၢလၢကမၤအသးတမ့ၢ် ဒ်န့ၣ်ဘၣ်” ၦၤတဂၤကအုကစွါဝဲ ဖဲအတံၤသကိးတဂၤသံ ဖဲအသးစၢ်ဒံးအခါန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကတိၤတဖၣ် ပၥ်ဖျါထီၣ် တၢ်သူၣ်ဘၣ်ဒိသးဘၣ်ထံးလၢ ၦၤကညီကိးဂၤအတၢ်ဟီၣ်ကိးလၢ အသးကံၢ်ပူၤလီၤ.
တၢ်သံ မၤလီၤကတုၤၦၤ ဒီးမၤကဲထီၣ်ပသးအခီမဲၥ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပသးဆါလၢ ပအဲၣ်ဒိးဘှီက့ၤတၢ်လၢ ပဘှီက့ၤတသ့တဖၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်လၢ “မၤအီၤတမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်” ဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်အီၤဂ့ၤဂ့ၤ ဖဲၦၤပိၥ်ယ့ၣ်ၡူးအခံတဖၣ် ပလၢၢ်ဘၣ်ခရံၥ်အတၢ်သံလီၤ. လံၥ်တၢ်သးခုကစီၣ်တဲၦၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်န့ၣ်တဖၣ် စှၤမး, ဘၣ်ဆၣ် ပၥ်ဖျါတၢ်ကွဲးနီၣ် ဘၣ်ထွဲ တံၤသကိး အတီတနီၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၤ.
စီၤယိၤသး, တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအခိၣ်လၢ နၥ်ခူသူၣ် ယ့ၣ်ၡူးတဂၤ (ယိၤ ၁၉:၃၈), သတူၢ်ကလၥ် ထံၣ်န့ၢ်ဂံၢ်ဘါလၢ ကလဲၤဃ့ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအစိၣ်လၢ စီၤပံၤလးအအိၣ်လီၤ (လူၤ ၂၃:၅၂). ဆိကမိၣ်ကွၢ်တစိၢ်ဖိလၢ တၢ်တစိၥ်လီၤကွံၥ် ၦၤဘၣ်တၢ်ပျၤထီအီၤ သအုးသၦီၤ ဒီးဒ်သိးတၢ်ကကတိၥ်ကတိၤအီၤ သညူးသၦၢ်လၢ တၢ်ခူၣ်လီၤအီၤအဂီၢ်လီၤ (:၅၃). ဆိကမိၣ်စ့ၢ်ကီး ပိၥ်မုၣ်တဖၣ် အတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ဒီး အတၢ် သးဒူလၢ ကအိၣ်ဒီးခရံၥ် ဖဲအတၢ်လဲၤအပူၤ, ဆူတၢ်သွၣ်ခိၣ်ဒၣ်လဲၥ်လီၤ (:၅၅). လၢတၢ်ခီဖျိဘၣ်တၢ်သံန့ၣ် တၢ်အဲၣ်တသံဘၣ်.
အဝဲသ့ၣ် တသ့ၣ်ညါလၢ ကစၢ်ယွၤ ပၥ်လီၤကျဲၤလီၤ ဒ်သိး မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤလၢ ဘၣ်အိၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်အံၤ ကထဲထီၣ် တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖးဒိၣ်လၢ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤန့ၣ်ဘၣ်. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ကမၤတၢ်လၢ ၦၤဆိကမိၣ်အီၤ တထီၣ်ဘးလီၤ. ကစၢ်ကဒုးကဲထီၣ် တၢ်သံအံၤ ဆူ “တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်”လီၤ.