လၢ အံၣ်လံၣ်ဝံစၢၣ် အလံၥ် “Night starkly” အပူၤန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ် တၢ်လီၤသးအုး သၦီၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤလူၤကွံၥ် ၦၤကလုၥ် (Holocaust)လီၤ. အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ အတၢ်လဲၤခီဖျိ ဖဲနၣ်စံၣ်အတၢ်သံဒဲပတုၥ်န့ၣ် ဝံစၢၣ် ကွဲးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဒုးထံၣ်ထီၣ်ၦၤ တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲ တၢ်ဟးထီၣ်ကွံၥ်လၢ ကီၢ်အဲၤကူပတူးလီၤ. ဖဲစီၤမိၤရှ့ဒီး အံၣ်စရ့လးဖိ တဖၣ် ထူၣ်ဖျဲးထီၣ် ဖဲဘူၣ်လဲၤကပၥ်အဆိကတၢၢ်တဘျီဝံၤ (၂ မိၤ ၁၂), ဒီး ဝံစၢၣ် တဲဝဲလၢ နၣ်စံၣ်တဖၣ် ဖီၣ်အံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဖဲဘူၣ်လဲၤကပၥ် ဝံၤဝဲလီၤ.
ပကကတိၤအၢ ဝံစၢၣ်လၢ အတၢ်တဲစိၣ် စံးတၢ်လၢအံခးတကပၤလီၤ. ဒီးဆိကမိၣ်လၢ လံၥ်စီဆှံပၥ်ဖျါ တၢ်မၤအသးတမံၤအံၤ ခိၣ်ခံလိၥ်သးလီၤ. ဖဲဘူၣ် လဲၤကပၥ်အနၤန့ၣ် ယ့ၣ်ၡူးအိၣ်ဒီးအတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ ကမၤထူၣ်ဖျဲးကွံၥ် ယွၤအၦၤဂီၢ်မုၢ် လၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ် အဝဲပျဲၦၤလၢကမၤသံအီၤတဖၣ် ကဖီၣ်အီၤလီၤ.
စီၤယိၤဟၣ် ဆှၢၦၤဆူ တၢ်ထံၣ်အစီအဆှံ တချုးဖဲတၢ်ဖီၣ်ယ့ၣ်ၡူးလီၤ. ယ့ၣ်ၡူး “အသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ” လၢ တၢ်လၢကဟဲဘၣ်အီၤဒီး ဖဲတၢ်အီၣ်လၢခံကတၢၢ် (ဘူၣ်လဲၤကပၥ်) န့ၣ် အဝဲတဲဘၣ်ဆိၦၤလၢ ကဟ့ၣ်လီၤကွံၥ်အီၤလီၤ (ယိၤ ၁၃:၂၁). ဒီးဒ်အတၢ်မၤအိၣ်ဖျါဝဲလၢ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤတညီန့ၣ် အဝဲဟ့ၣ်လီၤကိၣ်ဆူ ၦၤလၢသမၢအီၤ တဂၤအအိၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲးစံးဝဲ, “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ဟံးန့ၢ်တၢ်တမီ, ဒီးဟးထီၣ်ကွံၥ်ဝဲ တကီၢ်ခါဒီး မ့ၢ်လၢမုၢ်နၤလီၤ” (:၃၀). တၢ်တတီတဘၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ မၤအသး, ဘၣ်ဆၣ် ယ့ၣ်ၡူးတဲဖျါဝဲ, “ၦၤကညီဖိခွါအလၤကပီၤ အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ခဲကနံၣ်အံၤဒီး ယွၤအလၤကပီၤ အိၣ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီးလၢအပူၤလီၤ” (:၃၁). လၢစှၤနၣ်ရံၣ်န့ၣ် အပျဲၢ်တဖၣ် လဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးဒိၣ်ဒိၣ်ယ တၢ်မၤနၢၤအီၤ ဒီးတၢ်ပျံၤ တၢ်ဘၣ်ယိာ်တဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးထံၣ်ဝဲလၢ ယွၤအတၢ်တိၥ်ကျဲၤပၥ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်ဖျါအီၤ ဒ်တၢ်ကြၢးမၤအီၤအသိးလီၤ. ဖဲတၢ်အိၣ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်ခံးတၢ်နၤ မၤနၢၤတၢ်န့ၣ် ပဆိထီၣ်က့ၤသ့လၢယွၤကွၢ်ဆၢညါတၢ်ခံး ဒီးမၤနၢၤအီၤလီၤ. ကစၢ်လဲၤတၢ်ဒီးၦၤလီၤ. တမ့ၢ်ထဲ တၢ်စံးကလီၤဘၣ်ၦၤဘၣ်.