တယံာ်ဒံးဘၣ် ပသုးပသးဆူဟံၣ်အသီတဖျၢၣ် လၢအအိၣ်ဘူးဒီးဟံၣ်အလီၢ်လံၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်လီၢ်ဘူးနာ်သက့ ပလိၣ်ဘၣ်လၢ ပတၢ်ဖိတၢ်လံၤခဲလၢာ် ကဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ဆူ သိလ့ၣ်တီၣ်တၢ်ပီးလီအလိၤ ဒီးအိၣ်ဒီးကျိၣ်စ့အတၢ်လဲၤအသးလၢ တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဘၣ်ႉ တၢ်အိၣ်သးလၢပှၤပရၤတၢ်ဒီးဆါတၢ်ဒ်န့ၣ် အကတီၢ် ပတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ် အိၣ်ဒံး ဒၣ်လၢသိလ့ၣ်အလိၤ ဒီးပပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဘၣ်ဃုအိၣ်ပာ်လၢ တၢ်လီၢ်အဂၤတပူၤလီၤႉ ဖဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ၣ် လီၤဂာ်လၢတအိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်အဟံၣ် ဘၣ်လီၤႉ အ၀ဲအိၣ်မူဘၣ်၀ဲလၢတၢ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးလၢ စီၤပၤစီၤစီလူးလီၤႉ မ့ၢ်လၢ အ၀ဲမ့ၢ် စီၤပၤလၢတဘၣ်ထီၣ် စီၤစီလူးအလီၢ်အဃိ စီၤစီလူးလူၤအီၤ ဒီးမၤပှဲၤအီၤဒီး ဃုအီၤလၢ ကမၤသံအီၤအဂီၢ်လီၤႉ စီၤဒၤ၀ံးဃ့ၢ်ပူၤအသး ဒီးဘၣ်မံ၀ဲ ဖဲတၢ်အိၣ်ခူသူၣ် အလီၢ်တပူၤပူၤလီၤႉ အ၀ဲအိၣ်ဒီးပှၤပိာ်အခံအါဂၤ ဘၣ်ဆၣ်စီၤဒၤ၀ံး အတၢ်မိၣ်န့ၢ်သး အဒိၣ်ကတၢၢ်မ့ၢ်ဒ်သိး ‘‘ကအိၣ်ကဆိးလၢယွၤအဟံၣ် တစိၤဒၣ်အီၤ ဒီးကသးခုမုာ်လၢ ရၠာစး့ဒီးယွၤလီၤ’’ (စံး ၂၇း၄) ႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မ့ၢ်ပှၤလဲၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤထီဘိတဂၤ‚ ပနၢ်ပၢၢ် ‘‘ပဟံၣ်’’ ကမ့ၢ် တပူၤလၢ်လၢ် ဖဲပအိၣ်လီၤႉ အ၀ဲအိၣ်ဒီးပှၤ ဖဲပအိၣ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် ဒီးကတဲာ် ကတီၤဒၣ်လဲာ်တၢ်လီၢ်လၢ ပကအိၣ်ဒီးအီၤလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ (ယိၤ ၁၄း၃) ႉ ပမ့ၢ် လဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်တလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဒီးတၢ်လဲလိာ်တဖၣ်နာ်သက့ ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အထံဖိကီၢ်ဖိအသိး ပအိၣ်ဆိးလီၤစိၤလၢ ပတၢ်ရၠာစး့လိာ်ပသးဒီးအီၤအပူၤ သ့၀ဲကိးနံၤဒဲး ဒီးလၢတၢ်လီၢ်ကိးပူၤလီၤႉ