ပှၤဘှီက့ၤနၣ်ရၠာစးံၣ်တဂၤ ဆဲးကပီၤအလီဆှီဆူ တၢ်ပနီၣ်ဆံးဆံးတခါလၢ တၢ်ကွဲးလီၤအီၤ ဖဲဖုအနၣ်ရၠာစးံၣ်သ့ၣ်ဖးဒိၣ်တဖျၢၣ်လၢ အမၤ၀ဲဖဲပဟံၣ်ပူၤ ဒီးစံး၀ဲ ‘‘နထံၣ်ဧါ’’လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲ လၢ ပှၤဘှီတၢ်အဂၤတဂၤ ပာ်တ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်ဖိအံၤလၢအပူၤကွံာ် နံၣ်ကယၤအပူၤ ဒီး တၢ်န့ၣ် တၢ်ကိးအီၤလၢ ‘‘တၢ်အုၣ်သးပနီၣ်’’လီၤႉ တၢ်အံၤမၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကထီထီၣ် စဲးဖီကဟၣ် အပီးအလီတဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ
တချုးလၢတၢ်အဆၢကတီၢ်လၢ စဲအ့ၣ်ကူၣ်သ့အလံာ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဖၣ်ဒီး တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢ တၢ်ဘှီက့ၤစဲးဖီကဟၣ်တဖၣ်အစိၤန့ၣ် ‘‘တၢ်အုၣ်သးပနီၣ်’’ ဘၣ်တၢ် စူးကါအီၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤ ပှၤလၢဘှီက့ၤတၢ်တဖၣ် ကမၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီး အိၣ်ဒီးတၢ်နဲၣ်ဖျါ ဖုၣ်ဖုၣ် ဒီးလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတဖၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကဲဘျုးအါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သူၣ်အိၣ် သးအိၣ်ဘၣ် ပှၤလၢခံတဖၣ်လၢ အတၢ်မၤကဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးအဂီၢ်လီၤႉ
လံာ်စီဆှံဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤ ဒ်သိးပကပာ်တ့ၢ် ပ‘‘တၢ်အုၣ်သးပနီၣ်’’ ဒ်ပမ့ၢ် ပှၤမၤကစၢ်အတၢ်မၤ ခီဖျိမၤန့ၢ်ပှၤဂၤအတၢ်လၢပဟီၣ်ခိၣ် လၢလီၤမိၣ်လီၤမဲၤတဘ့ၣ်အံၤ အပူၤလီၤႉ စီၤပီလူး ကွဲးန့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ရၠာစးိမ့ၤ ‘‘ဒ်ပမၤဘၣ် ပှၤလၢပဃၢၤတဖၣ် အသးလၢတၢ်ဂ့ၤၣ်မ့ၢ်၀ဲ ပကဘၣ်မ့ၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဂ့ၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီးမူခိၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤႉ
ပ‘‘တၢ်အုၣ်သးပနီၣ်’’ ကဖျါသ့ၣ်သ့ၣ် ဒ်တၢ်ဆံးဆံးဖိ ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်မၤဟူးမၤဂဲၤတၢ်လၢအလီၤဆီလၢ ပှၤတဂၤဂၤအတၢ်အိၣ်မူပူၤ သ့၀ဲလီၤႉ တၢ်ကတိၤလၢ မၤကဖီထီၣ်ပှၤ‚ တၢ်ဟ့ၣ်ကျိၣ်စ့ဆူ ပှၤလိၣ်ဘၣ်အီၤအိၣ်ၢ် ပှၤဂၤအတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်သးကညီၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ဘၣ်ပှၤဂၤလၢ အိၣ်ထီၣ်လၢပှၤအသးပူၤလီၤႉ မ်ကစၢ်ယွၤမၤစၢၤနၤ ဒ်သိးနကမၤန့ၢ်အီၤ တၢ်ပနီၣ် တမံၤမံၤလၢ ပှၤတဂၤဂၤအတၢ်အိၣ်မူပူၤလၢ တနံၤညါအံၤတက့ၢ်ႉ