တၢ်အိၣ်ခိးတၢ် ဒုးကဲထီၣ်တၢ်လၢ အမၤကီခဲတၢ်လၢအဟုၣ်ကွံာ် ပသးအတၢ်ဃူတၢ်ဖိး န့ၣ်လီၤႉ Ramesh Sitaraman လၢအမ့ၢ်ပှၤသ့ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်စဲအ့ၣ်တဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ ‘‘တၢ်အဆံးတဖၣ် ထိၣ်ဂဲၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်တဘၣ်သးဒီး တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး’’ လၢ ပှၤလၢအသူ အ့ထၢၣ်နဲး (internet) တဖၣ် ခီဖျိဘၣ်ခိး၀ဲလၢ အ့ထၢၣ်နဲး ပှာ်ဘျးစဲသန့ထံး (web browser) လၢ အဃၢလၢကမၤတၢ်အဂီၢ်‚ အ၀ဲအတၢ်ဃိထံ ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢအါတက့ၢ် ပသးအိၣ်ခိးတၢ်ခံစဲးကီးဖိလၢ ပကွၢ်ကီတၢ်ဂီၢ်မူလၢ အအိၣ်လၢ အ့ထၢၣ်နဲး အဖီခိၣ် (online video) လၢကအိးထီၣ်သးန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ပူၤကွံာ် ၅ စဲးကီး၀ံၤအလီၢ်ခံ ပှၤတ၀ာ်န့ၣ် ပာ်တ့ၢ်ကွံာ် အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဂဲၤလိာ်န့ၣ်လီၤႉ ပမ့ၢ်ပှၤဒီဖုဒီဂီၢ်လၢ တသးစူၤ တဖၣ်လီၤႉ
စီၤယၤကိာ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢခရၠာစးံာ်အပူၤ လၢအသု တစူးကွံာ်ညိကွံာ်ခရၠာစးံာ် ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ခိး ခရၠာစးံာ်အတၢ်ဟဲက့ၤခံဘျီတဘျီန့ၣ်လီၤႉ ခရၠာစးံာ် အတၢ်ဟဲက့ၤ မ့ၢ်တၢ်ထိၣ်ဂဲၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ကဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤလၢ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဒီး ကအဲၣ်ဒိးပာ်ကဲလိာ်သးကဒဲကဒဲန့ၣ်လီၤ (ယၤကိာ် ၅း၇-၁၀) ႉစီၤယၤကိာ် ဟ့ၣ်တၢ်အဒိလၢ ပှၤထူစံာ်ဖိလၢ တၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်ပှၤထူစံာ် အသိး ပှၤလၢအခိးတၢ်လၢတၢ်သးစူၤလၢ တၢ်ဟဲစူၤအဂံၢ်ခိၣ် ဒီးတၢ်ဟဲစူၤလၢခံ (း၇) ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲဟဲက့ၤအခါ ကစၢ် ကမၤဘၣ်က့ၤ တၢ်အကမၣ်ခဲလၢာ်ဒီး ကဟဲစိာ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးန့ၣ်လီၤႉ
တဘျီတခီၣ် ပဘၣ်တၢ်လ့ပစီပှၤလၢ ပကစူးကွံာ်ညိကွံာ်ခရၠာစးံာ် ဖဲပခိးတၢ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပခိးတၢ်ကတီၢ် ‘‘ပကဆိးသီ’’ (မး ၂၄း၄၂) ‚ အိၣ်ဒီး တၢ်သးတီ (မး ၂၅း၁၄-၃၀) ၣ်တက့ၢ်ႉ