ဖဲ ၂၀၁၃ နံၣ်န့ၣ် ပှၤအဲကလံးခွါဂဲၤဒိ David Suchet ဒိ၀ဲဒၣ် ‘ကွဲၤထဲာ်ဧး’တၢ်ဂီၤမူအဆၢ ဒိၣ် လၢခံကတၢၢ်အကူာ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ Agatha Christie ဂဲၤဒိ၀ဲ မ့ၢ် Hercule Poirot လၢ အမ့ၢ်ပှၤ Belgian ဖိ ပှၤဃိထူါ၀ံသမံပှၤမၤကမၣ် တၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တကတီၢ်ဃီန့ၣ် အ၀ဲဒုးနဲၣ်တၢ်လၢပူနဲၣ်ဖျါအပူၤ လၢအမ့ၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအ၀ဲဂဲၤဒိ တၢ်အသနၢၣ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်အဘၢၣ်စၢၤအ၀ဲန့ၣ် အ၀ဲဒၢနုာ် တၢ် ကလုၢ် လံာ်စီဆှံဒီတဘ့ၣ် စးထီၣ်လၢ ၁ မိၤဒီး ဒီးတုၤလၢ လံာ်လီၣ်ဖျါ လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ် အိၣ်၀ဲ ၇၅၂ၢ် အနၣ်ရၠာစးံၣ် ၂၀၀၀ န့ၣ်လီၤႉ
ှကခ့နအ မ့ၢ်ပှၤလၢအကဲထီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရၠာစးံာ် ဖဲအ၀ဲထံၣ်န့ၢ် လံာ်စီဆှံ တဘ့ၣ်လၢဟံၣ်ဒွဲ (hotel) အဒၢးပူၤၣ်လီၤႉ
အ၀ဲစံး၀ဲၢ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
အ၀ဲအတၢ်ဒၢနုာ်အတၢ်ကလုၢ် အိၣ်တ့ၢ်ဒံးလၢ အဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဒိလၢ တၢ်မၤလၤကပီၤယွၤ ခီဖျိတၢ်ပၢၤဃာ် ပတၢ်ဟ့ၣ်ဒီး ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤအီၤန့ၣ်လီၤႉ စီၤပ့းတ့ှူး သဆၣ်ထီၣ် တၢ်သ့ပၢၤဃာ်တၢ် ခီဖျိအလံာ်ပရၠာစးၢဆူ နံၣ်ကယၤခံဆံတၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤနး ခီဖျိ တၢ်ဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ခီဖျိလၢ စံၣ်ဆၣ် ဘၣ်ဆၣ်လၢ အ၀ဲန့ၣ်အလီၢ် အ၀ဲသ့ၣ် ကယူၢ်ဃီၤအသးဆူ တၢ်အိၣ်မူလၢယွၤအဂီၢ် ခီဖျိမၤအါထီၣ် အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်ဟ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ‘‘ပှၤတဂၤဂၤ မ့ၢ်ကတိၤတၢ်ဒီး မ်အကတိၤတၢ်ဒ်ယွၤအကလုၢ်အသိးန့ၣ် တက့ၢ်’’ (၁ ပ့း ၄း၁၁) ႉ တၢ်ဟ့ၣ်ဒ်န့ၣ်အသိး ခဲလၢာ်ပမၤဒိၣ်ထီၣ်‚ ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အီၤသ့ၣ်လီၤႉ ပမၤပ၀ဲဒ်န့ၣ်အသိး သ့စ့ၢ်ကီးလီၤႉ ဖဲယွၤဟ့ၣ်နၤတၢ်ဟ့ၣ်တမံၤမံၤန့ၣ် ပၢဆှၢသုးကျဲၤအီၤလၢ ယွၤအလၤ ကပီၤ အဂီၢ်တက့ၢ်ႉ