ဖဲ ကၠဲ (န) အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အခါ အခီၣ်တအိၣ်ဘၣ်ၣ်လီၤႉ နာ်သက့ အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်ပာ်အီၤလၢတၢ်လုၢ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ တမံၤန့ၣ်လီၤႉ ‘‘ယမူဘၣ်ဒ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢပှၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ယၤတဖၣ် အဃိလီၤ’’ႉ ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအလုၢ်ဖိအီၤန့ၣ် ဒုးထီၣ်အီၤလၢ ‘‘အ၀ဲ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဒ်သိးအံၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ အဂီၢ်လီၤ’’ႉ အ၀ဲသ့ၣ် ကွၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အီၤဒီး တဒုးစံး ‘တသ့ဘၣ်’ နီတဘျီဘၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်တၤတဖၣ်လၢ တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ အမ့ၢ် ‘‘ယကဘၣ် ကျဲးစၢးမၤဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါ တၢ်အံၤဒ်လဲၣ်’’ၣ်လီၤႉ
လံာ်စီဆှံအိၣ်ဒီး ပူတဖၣ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီး ပှၤအါဂၤလၢ ယွၤစူးကါ၀ဲလၢအဖျါ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ် တအိၣ်ဒီးအီၤဘၣ် မ့တမ့ၢ် တ့ကၢးဒီးတၢ်ကိးအီၤဘၣ်ၣ်လီၤႉ စီၤမိၤဒီးမ့ၢ်တၢ်အဒိအဂ့ၤကတၢၢ်တခါန့ၣ်လီၤႉ ဖဲယွၤကိးအီၤလၢ ကထုးထီၣ် ကွံာ် ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ်လၢ ကီၢ်အဲၤကူပတူးအခါ အ၀ဲတအဲၣ်ဒိးမၤဘၣ် (၂မိၤဒီး ၃း၁၁‚ ၄း၁) ဒီး ဂ့ၢ်လိာ်၀ဲ ဒီးစံး ‘‘ယဲဒၣ်အံၤ ယထးခိၣ်ဃၢၣ်တဂၤလဲၣ်ႉ ယၤ‚ ယွၤတမ့ၢ်ဘၣ်ဧါႉ ဒီးခဲကနံၣ်အံၤလဲၤတၢ်တက့ၢ်ႉ ဒီးယကအိးထီၣ်နထးခိၣ်ၣ် ယကသိၣ်လိနၤလီၤ’’ (၄း၁၀-၁၂) ႉ ဖဲစီၤမိၤဒီးဂ့ၢ်လိာ်ကဒီးအခါၢ် စီၤအၤဟရၠာစးိၣ်လၢ ကကတိၤတၢ်လၢအဂီၢ် ဒီးစံးဂၢၢ်စံးကျၢၤ လၢ အ၀ဲကမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ (း၁၃-၁၅) ႉ
ဒ် ကၠဲ (န) ဒီးစီၤမိၤဒီးအသိး ပ၀ဲခဲလၢာ် ပအိၣ်မူဖဲအံၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ခၢးလီၤၢ် ပှၤကညီတဖၣ်လၢအကမၤစၢၤပှၤ ဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ် ဒ်သိးပကမူလၢအဂီၢ်လီၤႉ