ဟဲးရၠာစး့း ထၢးမဲ (န) ဖးလံာ်ၣ်လီၤႉ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအံၤ အဃိ အသးသမူဒီစိၤန့ၣ် အ၀ဲတူၢ်ဘၣ်တၢ်ထီၣ် ဒီးတၢ်နီၣ်အသး လီၤသပ့ၤ တဘျီဘၣ်တဘျီ န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တုၤမ့ၢ်အ၀ဲထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢ တၢ်ကဲကုၢ်အပူၤန့ၣ် ယွၤသူအီၤလၢအကအုၣ်ခီၣ်က့ၤ ပှၤကုၢ်ဖိအဂုၤအဂၤတဖၣ် အနီၢ်ဂံၢ်ကအိၣ်လၢပှၤအဂၤသၢကယၤ န့ၣ်လီၤႉ
ပှၤလၢအ၀ဲမၤထူၣ်ဖျဲးတဖၣ် ယုၢ်န့ၢ်အီၤမံၤဖိသၣ် ‘မိၤဒီး’န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်သးဒူ အပူၤ အ၀ဲလဲၤက့ၤ၀ဲ အဘျီ (၁၉) ဘျီဆူကီၢ်အမဲရၠာစးကၤကလံၤထံး တချုးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်ၢ်အီၤ မ့တမ့ၢ် မၤသံအီၤန့ၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်စ့ဆံးအါဆံးအါ ဒီးအ၀ဲအသးသမူ န့ၣ် ထီဘိအိၣ်လၢ တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အခါဒၣ်လဲာ် အ၀ဲလဲၤ၀ဲလီၤႉ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးတီနီၢ်တဂၤအသိး လၢအတၢ်လဲၤကိးဘျီဒဲးအခါ အ၀ဲစိာ်ဃုာ်ဒီး အီၤ လံာ်သး၀ံၣ်ကစၢ်ယွၤတဘ့ၣ် ဒီးလံာ်စီဆှံတဘ့ၣ်ဒီး ဒုးဖးပှၤဂုၤပှၤဂၤ လံာ်စီဆှံ အဆၢတဖၣ်လၢ အ၀ဲတိၢ်နီၣ်ဃာ်ဒီး တိၢ့်ှူးအါစုအါဘျီတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ် ‘‘ယဘါထုကဖၣ်တထံၣ်ဃီ ဘၣ်ဃးဒီးယတၢ်မၤၣ်လီၤႉ’’ အ၀ဲဟ့ၣ်တၢ်ပ့တၢၤလၤကပီၤဆူ ယွၤလၢအတၢ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အဆံးကတၢၢ်ဖိလၢအဆိတဖၣ်ဒ်အံၤၣ် စံးထီၣ်ပ့တၢၤ တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်ႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးလၢ ယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ် အပူၤလၢသုဂီၢ်လီၤ’’ (၁သ့း ၅း၁၆-၁၈) န့ၣ်လီၤႉ
ပမ့ၢ်သတံၢ်သန့ၤပသးလၢယွၤၣ် ကစၢ်ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ ပကမၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤလၢအတၤပှၤဒိၣ်ကတၢၢ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤႉ ပပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ်န့ၣ် ဒိၣ်န့ၢ်တၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ လၢပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ဖဲပကွၢ်ဃီၤဆူအအိၣ်န့ၣ် အ၀ဲဒၣ်ကဆှၢပှၤန့ၣ်လီၤႉ