ဖဲ ၂၀၁၉ နံၣ် လါအ့ြဖ့ၣ်အပူၤန့ၣ် ၀့ၢ်ဖဲရၠာစး့း (စ) အပူၤန့ၣ် အတၢ်ဘါသရၠာစးိာ်ခသံြဒၢၢ်နိထၢၣ်ဒ့ (မ) – ့ ျသအမန-ီၠာန ဃၠအ့နိမၠူ န့ၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ထီၣ်လၢအခိၣ်ဒုးန့ၣ်လီၤႉ သ့ၣ်လၢပျၢၤၢ်လၢၤဘၣ်လီၤႉ တုၤလၢ ခသံြဒၢၢ်အပျိာ်ဖးထီၣ်လီၤတကူၢ်ြပုၤ ကလာ်တဘီ ပှၤအါဂၤဃၣ်အသးဆူဒၢလွဲပျိာ်အိၣ်တကပၤန့ၣ်လီၤႉ ဒၢလွဲထးလဲ ဖးဒိၣ် အတကွီၣ်ဘၣ်တၢ်မၤလၢသ့ၣ်ကျိၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး မ့ၣ်အူမ့ၢ်အီၣ်န့ၣ် ပျိာ်ဖးထီခံခါ လိာ်လီၤတကူၢ်ဒီး ခသံြဒၢၢ်ဟးဂီၤလီၤပှီၢ်ဆါန့ၣ်လီၤႉ
၀့ၢ်ဖဲရၠာစး့းအသုးခိၣ်ကျၢၢ်ကီလဲး ပှၤနဲၣ်တၢ်လၢ အဘၣ်မူဒါမၤပံာ်မ့ၣ်အူန့ၣ် ထုးက့ၤအပှၤဆူ တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီး ဆိကမိၣ်၀ဲ‚ မ့ၢ်ကဘၣ်မၤမနုၤလဲၣ်အခါ အပျဲၢ်ဖိ လၢအမံၤ ရၠာစးဲမံၢ် ဟဲဆူအအိၣ် လၢသူၣ်ပျံၤသးဖုးအပူၤဒီးတဲအီၤ‚ ‘‘လၢတၢ်ယူးယီၣ်ဒိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဧၢၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီးရၠာစးဲမံၢ်တဲသပှၢ်ပှၢ်အဃိဒီး သုးခိၣ်ကျၢၢ်ကီလဲး အိၣ်ဒီးတၢ်ဆၢတဲာ် တူၢ်လိာ်အပျဲၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် မ့တမ့ၢ်ကဘၣ်ပျဲခသံြဒၢၢ်လီၤပှီၢ်ကွံာ်ဧါန့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါကွဲးဖျါ တၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဂ့ၤတဖၣ်အါ မးလီၤႉ တဘျီဘျီ တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်အသးအံၤ မ့ၢ်ပှၤသးစၢ်အတၢ်ပာ်ဒိၣ်ပးကဲပှၤသးပှၢ် (ကတိၤ ၆း၂၀-၂၃) လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အါတက့ၢ်တခီ တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်ကွဲးသးန့ၣ်စံးၣ် ဒိကနၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဂ့ၤ ဟဲလၢပှၤအသးစၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ‚ ပှၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤၣ်လီၤႉ
သုးခိၣ်ကျၢၢ် ကီလဲး – ကနၣ် ရၠာစးဲမံၢ် – အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လီၤႉ ဒီးမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ် ဒ်ရၠာစးာ်မ့ၣ်အူန့ၣ် ထံဖှိးမၤလီၤပံာ်ကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤႉ ဒီးခသံြဒၢၢ်ပူၤဖျဲး၀ဲလီၤႉ တၢ်ကီတၢ်ခဲ မနုၤအိၣ်ဒီးနၤလၢ နလိၣ်ဘၣ်ပှၤပျံၤယွၤၣ်လဲၣ်ႉ တဘျီဘျီ ကစၢ်ယွၤနဲၣ် ပှၤဆီၣ်လီၤသးတဖၣ်အဂီၢ်ကျဲ ခီဖျိသးစၢ် ဖိသၣ်တဖၣ်အထးခိၣ်လီၤႉ