လၢပှၤမၤစံာ်ဧိၤပှဲၤဧိၤအတ၀ၢတခါအပူၤန့ၣ် တၢ်ကစီၣ်တဖၣ် လဲၤတၢ်ခ@မးလီၤႉ ပူၤကွံာ် တဘျုးနံၣ် ဖဲစ့တၢးဆါလီၤ စံာ်လီၢ်ပှဲၤလီၢ်န့ၣ် ဒ့ဘ့း (ဒ) အဒူၣ်ဖိထၢဖိပၢၤဘၣ်မၤဘၣ် တ့ၢ်ဖဲတၢ်လီၢ်အံၤ အိၣ်မးအနံၣ်လၢအဆံတဖၣ်လီၤႉ အ၀ဲပာ်သူၣ်ပာ်သးသ့ၣ်ညါတ့ၢ် ၀ဲလၢ တၢ်လီၢ်က၀ီၤအံၤ တၢ်ကဆါလီၤကွံာ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ့ဘ့း (ဒ) တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါ သးမၤတၢ် ဒီးပာ်ဖှိၣ်ဃာ်စ့န့ၣ်လီၤႉ တုၤလၢတၢ်ကိးပရၤတၢ်ဆါတၢ် – ၠကခအငသည အကတီၢ်ဘၣ်ဒီး ဒ့ဘ့း (ဒ) စိာ်ထီၣ်အတိၢ်အစ့ဖိလၢ အတအါကဲၣ်ဆိးဘၣ်န့ၣ် လဲၤ၀ဲ ဒ်သိးကပရၤတၢ် လီၤႉ အ၀ဲထံၣ်ဘၣ် ပှၤထူစံာ်မၤပှဲၤဟဲမးကအိၣ်လၢ အဂၤခံကယၤညါလီၤႉ တုၤတၢ်ဆါတၢ်ပရၤစးထီၣ်ဒီး အ၀ဲလဲၤအဆိကတၢၢ်ဒီး ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်အပရၤလီၤႉ အ၀ဲသါသဖှိထီၣ် ဖဲပှၤလၢအကိးပရၤတၢ်ဆါတၢ်တဂၤန့ၣ် သံကွၢ်ပှၤဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်အပရၤ ကအိၣ်ဒံးဧါ အခါန့ၣ်လီၤႉ ကမျၢၢ်အိၣ်ဘရၣ်အိၣ်ဘှီၣ်မး တုၤပှၤကိးပရၤတၢ်ဆါတၢ် အနီၢ်တီၢ်ဖိ အက လုၢ် သီၣ်ထီၣ်တစုလီၤႉ တံၤသကိးပှၤထူစံာ်မၤပှဲၤဖိတဖၣ် ပာ်ကဲဒ့ဘ့း (ဒ) ဒီး အဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်အတၢ်လိၣ် ဒိၣ်န့ၢ်ဒံးအ၀ဲသ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ အတၢ်ဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ် န့ၣ် လီၤႉ
တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤထူစံာ်မၤပှဲၤဖိတဖၣ် အတၢ်တူၢ်ဆါအသးလၢ တၢ်သးကညီၤဘၣ် အတံၤသကိးအဃိအံၤ ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ကျဲလၢ စီၤပီလူး ဟ့ၣ်ဂံၢ် ဟ့ၣ်ဘါ အပျဲၢ်အဘီၣ်ခရၠာစးံာ်ဖိတဖၣ်လၢ ကဘၣ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ စီၤပီလူး ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤလၢၢ်ပှၤဂၤအတၢ်လိၣ်တဂ့ၤဒီး ဂဲၤပျုၢ်ဒၣ်ထဲလၢ ပကဘၣ်ဘျုးအဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်တဂ့ၤလီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် ပသန့ၤပသးလၢ ကစၢ်ယွၤ သ့၀ဲ ဒ်သိးကစၢ်ယွၤကမၤပှဲၤပတၢ်လိၣ် ဒ်ပမၤဂ့ၤမၤဘျုးပှၤဂၤအသိးန့ၣ်လီၤႉ ဒ်သးမုၢ်စီဆှံ မၤကပီၤထီၣ်ပသးအသိး ပကမၤဆၢတၢ်လၢ တၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်ပာ်ပှၤဂၤလၢညါန့ၣ် မၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကဟးဆှဲးတၢ်ပာ်ပသးထီကဲၣ်ဆိးန့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤမၤသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ ပမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်တဖု အက့အခီအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ
သးမုၢ်စီဆှံမၤစၢၤပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်လၢ ကစူၢ်ကစၢ်ယွၤ အကလုၢ် ကထါန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤပှၤလၢ ပကဟ့ၣ်တၢ်လၢ အပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အဲၣ်လီၤ ပသးၣ်လီၤႉ ဒီးပကဘၣ်ဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ် ဒ်ပှၤတဂၤဃီအသိးန့ၣ်လီၤႉ