အ့ၣ်ရၠာစးီၣ်ဘၢ အိၣ်ခိးကနၣ် တၢ်ဖးအစၢလၢ အမဲရၠာစးကၤပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ကပာ်ဖျါထီၣ်လီၤႉ မ့ၢ်တၢ်ဆၢဆူၣ်ဆၢမနၤလၢ အ၀ဲဒီး သီမၢးကၠဲးဖၢၣ်စၢၣ် ခံဂၤ အဘၢၣ်စၢၤ ဖဲအနံၣ် ၁၈၀၀ ကီၢ်ခိၣ်တၢ်ဃုထၢြပၢန့ၣ် ဘၢ အိၣ်ဒီး တၢ်နာ်န့ၢ်လီၤသး အဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးလၢ ကဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤအနၢၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲဃၣ်ကွံာ်ၣ်‚ လၢခံကတၢၢ် ဘၢ ဘၣ်သံ ဒ်သးပှၢ်ထုတ့ှုၤတဂၤအသိးလီၤႉ
ဖဲစီၤပၤစီၤဒၤ၀ံး တုၤအိၣ်မံၤတုာ်ပှၢ်တီၤအကတီၢ်ၣ် တၢ်ပူထီၣ်န့ၣ် ဃၣ်ကွံာ်သးလီၤ (း၁၁-၅၃) ႉ စီၤအဒိနံၤယၤ အတၢ်ကမၣ်ဘၣ်တၢ်ဒုးပူၤဖျဲးဘၣ်ဆၣ်ၢ်စီၤပၤအလီၢ်ၢ်သးလီတၢ်လၢ အတမ့ၢ်ပတၢ်ထဲလဲၣ်ညါ လဲၣ်ႉ ပကဂုာ်ကျဲးစၢး ဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤနီၢ်ကီၢ်ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ‚ မ့တမ့ၢ်‚ တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဆူညါထီဘိလီၤႉ ပတလီၤဂာ်ဒီးယ့ၣ့်ှှူးလၢအမ့ၢ်ပှၤ ‘‘ဆီၣ်လီၤအသးဒီးစူၢ်၀ဲတုၤ အဒိးသံအသး‚ တုၤအဒိးသံအသးလၢထူၣ်စုညါအလိၤ’’ (ဖံ ၂း၈) ထဲလဲၣ်ညါလဲၣ်ႉ
လၢတၢ်ဘျံးကဒါအပူၤၢ်တၢ်န့ၣ် တဟဲစိာ်န့ၢ်ပှၤလၢ ပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီအမ့ၢ်အတီကတၢၢ်အယိာ် ကတၢၢ်ဘၣ်ႉ တၢ်ပာ်လီၤတၢ်အစၢဆူ ယွၤအစုပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ကျဲထဲတဘိဧိၤလၢ အဆှၢဆူ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး တၢ်သးခုလီၤႉ