ဖဲယတံၤသကိး ဖလီး မံတန့ၢ်လၢ မုၢ်နၤကတီၢ်န့ၣ် အ၀ဲဆိကမိၣ်ထီၣ် ထါသး၀ံၣ် ‘‘ယကစၢ် ယ့ၣ့်ှှူး ယအဲၣ်နၤ’’ အဖျၢၣ်လီၤႉ အ၀ဲကိးတၢ်သး၀ံၣ်အံၤ ‘‘မုၢ်နၤယိာ် အတၢ်သး၀ံၣ်’’ န့ၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်သး၀ံၣ်အံၤ မၤစၢၤအီၤ ဒ်သိးကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤလၢ အ၀ဲဘၣ်အဲၣ်ယွၤအဃိလီၤႉ
တၢ်မံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအလိၣ်တမံၤ – ဘၣ်ဆၣ် တဘျီတခီၣ်န့ၣ် ပကမံအဂီၢ်ကီ – လၢပတၢ်အိၣ်မူတနီၤ အပူၤန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ဖဲတၢ်မၤဘၣ်ပသးလၢ သးစီဆှံကစၢ် မၤသ့ၣ်နီၣ်ပှၤ ဘၣ်ဃး ပတအၢၣ်လီၤပတၢ်ကမၣ်အခါလီၤႉ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ပစးထီၣ် ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢ ပတၢ်မၤ‚ ပတၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲ‚ ပကျိၣ်ပစ့‚ ပတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ၣ် စးထီၣ်အိၣ်ထီၣ်လၢပခိၣ်နူာ်ပူၤလီၤႉ ပပာ်မၤပသးလၢပအၢၣ်လီၤတၢ်ၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ တၢ်န့ၣ်ပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်လီၤႉ
ဖဲလံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ၃း၁၉-၂၄ အပူၤ စီၤပၤ့ှှလိၤမိၤ ဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲလၢ ဖဲပဒိးန့ၢ် ယွၤအကူၣ်သ့ၣ် ပဒိးန့ၢ်တၢ်မံမုာ်အဘျုးလီၤႉ နီၢ်နီၢ်တခီ အ၀ဲတဲဖျါ၀ဲလၢ ‘‘ဒီးကကဲထီၣ်တၢ်မူလၢနသါအဂီၢ်ႉႉႉတုၤနမံလီၤဒီး နတပျံၤဘၣ် တၢ်ဘၣ်ႉ နကမံသပ့ၤမုာ်မုာ်လီၤ’’ (း၂၂‚ ၂၄) ႉ
ပ၀ဲခဲလၢာ် ပကလိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ‘‘မုၢ်နၤယိာ်အတၢ်သး၀ံၣ်’’ တယုၢ်ၣ်လီၤႉ တၢ်သ့ၣ်ညါလၢအဆှဲဒီး သးလၢအပှဲၤဒီး တၢ်စံးဘျုးယွၤ အတၢ်တီဒီးအကလုၢ်ဒီး ယွၤအတၢ်အဲၣ်န့ၣ် ကဟဲစိာ်န့ၢ်ပှၤ တၢ်မံသပ့ၤလၢအမုာ်န့ၣ်လီၤႉ