ယဖိခွါ ကၠံၣ်ယိၣ်ဟးထီၣ်လၢကျးပူၤ ဖဲအထံၣ်ပီးလီလၢတၢ်စူးကါအီၤလၢ တၢ်ကဟး ထီၣ်ဟးလီၤတခါ ဘၣ်တၢ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ ‘‘ယဆၢမုၢ်လၢ်လၢၣ်လီၤ’’ႉ အ၀ဲကွၢ်စူၣ်တၢ်လၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢ ဒီးထံၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤလၢအဟံၣ်တအိၣ်ဃီ တအိၣ် သူၣ်သပ့ၤသးသပ့ၤလၢကျဲဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ကၠံၣ်ယိၣ် မၤပၢၢ်ထီၣ်အီၤ ဒီးသံကွၢ်အီၤလၢ ‘‘မ့ၢ်အိၣ်၀ဲဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ကစီဒီဧါ’’ လီၤႉ ဖဲန့ၣ်‚ ပှၤအံၤစံးဆၢက့ၤအီၤလၢၣ်လီၤႉ ကၠံၣ်ယိၣ်ကိးတၢ်မၤစၢၤလၢ ခရၠာစးံာ်ဖိကရၠာစးၢကရၠာစးိတခါလၢ မၤစၢၤပှၤလၢကသူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အိၣ်မူ‚ ဒီးဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ခိးတၢ်အခါၢ် အကစၢ်ဒဲတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကၠံၣ်ယိၣ် သံကွၢ် ပှၤအံၤလၢ ‘နမံၤဒ်လဲၣ်’ ဒီးပှၤအံၤ စံးဆၢအီၤလၢ ကၠီးဖရၠာစးံၣ်ၣ်လီၤႉ ကၠံၣ်ယိၣ် တခီ တတဲဖျါထီၣ်အမံၤလၢ အမ့ၢ်ကၠံၣ်ယိၣ် ဒီးမံၤအဖျၢၣ်စးထီၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ဘၣ်န့ၣ် လၢခံအ၀ဲစံးယၤလၢ ‘‘ပါဧၢၣ်ကမ့ၢ်ဒၣ်ယၤလီၤ’’ႉ
ကၠံၣ်ယိၣ်စ့ၢ်ကီး‚ တဘျီမ့ၢ်ပှၤလၢအမၤဆါလီၤက့ၤအနီၢ်ခိၢ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢအဟဲလၢကစၢ်ယွၤအဃိ န့ၣ်လီၤႉ ၀ံယ့ှှါယၤ စူးကါတၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယွၤ အတၢ်သးကညီၤဆူပအိၣ် ခီဖျိကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး‚ ‘‘ပ၀ဲဒၣ်အံၤၣ် ပဟးဖျိးကျဲ ခဲလၢာ်လံႉ ပလဲၤကပၤကပၤတဂၤလၢအကျဲဒၣ်၀ဲ‚ တဂၤလၢအကျဲဒၣ်၀ဲစုာ်စုာ်လီၤႉ ဒီးယွၤပာ် ပတၢ်အၢတၢ်သီခဲလၢာ်လၢ အလိၤလီၤ’’ (ယ့ှှါ ၅၃း၆) ႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးလၢအမ့ၢ်ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ‚ တပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ပှၤလၢ တၢ်ဟး ဂီၤၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲဃုထၢထီၣ်တၢ် ဒ်သိးကမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီဒီးပှၤ ဒီးစိာ်ထီၣ်ပှၤလၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအဃိၣ် လီၤႉ တၢ်ဟ့ၣ်လၢအဒိၣ်န့ၢ်တၢ်အံၤ‚ တအိၣ်၀ဲနီတမံၤဘၣ်ႉ