တၢ်ပာ်လီၤသးလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတဖၣ် ဖျါလၢပှၤမၤအီၤတထီၣ်ဘး တလၢပှဲၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉအဃိပှၤတနီၤနီၤ မၤလီၤနံၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတမံၤအံၤ ခီဖျိဟ့ၣ်ထီၣ်နံၣ်ထီၣ်သီ အတၢ်အၢၣ် လီၤသးလၢ ပှၤမၤလၢပှဲၤန့ၢ်၀ဲသ့၀ဲတဖၣ်လီၤႉ အဒိ စှၤမံၤလၢ ကမျၢၢ်ဂ့ၢ်၀ီကစီၣ်တုၤ အိၣ်လိာ်သးကျိၤကျဲ (ှသခငၠူ ာနိငၠ) တဖၣ် မ့ၢ်ဒ်လာ်အသိးလီၤႉ
‘၀ံၢ်၀ၢ်နစုဆူပှၤနီၣ်သိလ့ၢ်ကဒဲကဒဲဖဲ သိလ့ၣ်ပတုာ်မ့ၣ်ဖီးန့ၣ်တက့ၢ်ႉ’ ‘ဆဲးလီၤမံၤ လၢ ၂၆ မံးလာ် တၢ်ဃ့ၢ်ြပၢအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်ႉတဘၣ်ဃ့ၢ်တဂ့ၤႉ’ ‘ဆိကတီၢ်တၢ်သုးဆၢ သုးကတီၢ်တက့ၢ်ႉ-ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်မးႉ’ ‘ဟးထီၣ်နတၢ်ဒၣ်နဲၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢ စံရၠာစးံၤ ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ရၠာစးဲၣ်ကျဲၤမၤန့ၢ်ခၢၣ်စးတၢ်လၢနဂီၢ်တဂ့ၤႉ’ ‘တဘၣ်မၤတံၤမၤသကိးဒီး ပှၤတဂၤဂ့ၤတဂၤဂ့ၤ‚ လၢအပာ်ဖျါထီၣ်နီၢ်ခိတၢ်မၤလ့ၤဘၣ်ဃးတၢ်အီၣ်ဟူးဂဲၤသိၣ်နဲၣ်ကျဲၤတဂ့ၤႉ’
ဘၣ်ဆၣ်ဒီးၣ်‚ ခီဖျိ၀ံယဃ့းစက့လးၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်ဒီးၣ် ကဘၣ်ဟဲက့ၤ၀ဲဒၣ်ဆူ တၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအပူၤ‚ ပာ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်လုၢ်မၤဘူၣ်ၣ်လီၤႉ လၢပှၤယူဒၤဖိလၢပျၢၤတဖၣ်အဂီၢ်ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤစံးဘၣ် အံၣ်စရၠာစး့လးအပဒိၣ်တဖၣ်လၢၢ်ဆူၣ်‚ ဒီးတၢ်ဂုာ်ဆူၣ်ပျီဆူၣ်လၢသုအိၣ်တက့ၢ်ႉ ဒီးမၤတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤတက့ၢ်ႉ’’ (၉ၣ်လီၤ (ယၤ ၂း၁၇) ႉ နံၣ်ဆဲးဆၢအကတီၢ် ဒ်သိး အံၤၣ်‚ မ်ပကအိၣ်မူပာ်ဖျါ ပတၢ်နာ် ခီဖျိ တၢ်က့ၤကဒါက့ၤဆူတၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ‚ လၢအမ့ၢ် ‘‘အဲၣ်ယွၤနကစၢ်‚ ဒီးအဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤ ဒ်နအဲၣ်လီၤနသးဒၣ်နဲအသိးတက့ၢ်’’ (မး ၂၂း၃၇-၃၉) ႉ