မဲးလူၢ်ခိၣ်အကစီၤဖးထီတဖၣ်လၢ အအိၣ်၀ဲလၢ စ့လဘၢၣ်ကမါဖးဒိၣ် (ျငူလနမ ူၠုန) အကၢၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ် ဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီဖးဒိၣ်လၢ ဟံၣ်လၢတၢ်ကပိာ်ကပၤ တဖၣ် ကလီၤပှီၢ်လီၤဘျၢ၀ဲဆူ မဲးလၢအသုးတစီၤလီၤအသးတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ တၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢးသုးကွံာ် မဲးလူၢ်ခိၣ် ဘျၢၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကဒီဒၣ်အဟံၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး‚ ဖဲလၢဟံၣ်ဒိၣ်ကျိၤသွါတဖၣ်လီၤဘျၢ၀ဲဒၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အမဲာ်ညါ ဒီးမၤစၢၤ၀ဲတသ့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤ အစကီၤဒိၣ်လၢ ဘၣ်သုးကျဲၤကွၢ်ထွဲ တၢ်မၤဆှဲမၤပျီကွံာ် ဟံၣ်ဖိတဖျၢၣ်လၢအလီၤပှီၢ်ကွံာ်၀ဲ ဖဲတယံာ်ဒံးဘၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ဒီးၣ်လီၤႉ ဟံၣ်ကစၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲ ထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်ဒ်သိး ကဟးဆှဲးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီကဲထီၣ်သးခီဖျိတမၢၣ်‚ တၢ်ဒူၣ်ထံထီဘိလၢ အတဂၢၢ်ကျၢၤတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ
တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟံၣ်လၢမဲးခိၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကလီကလီန့ၣ် ကစၢ်ခရၠာစးံာ်သ့ၣ်ညါ ၀ဲဒၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးဘၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ ပကလီၢ်ပဒီအသး လၢ၀ံအဘျၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ ဒီးစံးလီၤတံၢ်၀ဲလၢ တၢ်အဲၣ်အတၢ်ဒိကနၣ် တၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ (မးသဲ ၇း၁၅-၂၃) ႉ စံး၀ဲလၢ ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအနၢ်ဟူ အကလုၢ်ကထါဒီး တိၢ်န့ၢ်၀ဲ ကိးဂၤဒဲးန့ၣ်‚ ကဘၣ်တၢ်ဒိလီၤအီၤ ပှၤကူၣ်သ့လၢအသူၣ်ဟံၣ် လၢလၢၢ်ခိၣ် တဂၤလီၤ (း၂၄) ပှၤလၢအနၢ်ဟူယွၤအကလုၢ်ကထါဒီး မ့ၢ်တပိာ်ထွဲမၤထွဲ၀ဲဘၣ်ဒီး‚ အ၀ဲကလီၤဂာ်ဒီးၣ်လီၤ (း၂၆) ႉ
ဖဲလၢတၢ်မၤအသးတဖၣ်ဖျါလီၤဂာ်ဒီး မဲးလၢအသုးကစီၤလီၤအသးၣ်ဒီး ပပာ်ထီၣ် ပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢခရၠာစးံာ်ၢ်၀ဲ‚ လၢအသူၣ်လီၤအသးလၢတၢ်အခီၣ်ထံးလၢအတဟူးတ၀းၣ်လီၤႉ