Archives: January 2022

မဲာ်ထံတဖၣ်လၢအလီၤလၢအတမ့ၢ်တၢ်သးအုး

ခါရၠာစးဲဃ့ကညးတၢ်လၢၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ၤ သံ၀ံၤအလီၢ်ခံၣ်လီၤႉ ဖဲပိာ်ခွါတဖၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ မၤန့ၢ်တၢ်ရၠာစးဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢနွံကတၢၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ် ကလဲၤဟးကသုၣ်လၢတၢ်လီၢ်တဘူးတယံၤ ဒ်သိးကမၤမုာ်အ၀ဲသ့ၣ်အသး ဒီးဟ့ၣ်အီၤ တၢ်အိၣ်ဘှံးတစိၢ်တလီၢ်‚ ခါရၠာစးဲ စံးဘျုးတၢ်ဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိၣ်လီၤႉ
ဘၣ်မနုၤလၢ ပ၀ဲအါဒံအါဂၤ ပဃ့ကညးတၢ်ဒီး မဲာ်ထံမဲာ်နိန့ၣ်လဲၣ်ႉ စီၤ့ှှံမိၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးသန့ၤလီၤသးလၢအအီၣ်တၢ်အဖၢမုၢ်‚ ပိာ်မုၣ်တဂၤလၢအမူ တၢ်မူလၢအပှဲၤဒီးတၢ်ဒဲးဘးတဂၤ ဟဲစိာ်ထံနၢမူပလီလၢၢ်၀ါတဖျၢၣ်လီၤႉ ‘‘ႉႉႉ ဒီးဆၢထၢၣ် လၢအချၢဘူးဒီး အခီၣ်ဒီးဟီၣ်၀ဲ ဒီးသ့ကွာ်အခီၣ်လၢမဲာ်ထံ ဒီး့သူာ်ကွံာ်၀ဲလၢအခိၣ်သူ ဒီးနၢမူအခီၣ်ဒီးဖှူ၀ဲ‚ လၢတၢ်နၢမူလီၤ’’ (လူၤ ၇း၃၈) ႉ လၢမဲာ်ထံလၢ အဟဲလီၤလၢ တမ့ၢ် တၢ်သးအုး‚ ပိာ်မုၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢ တၢ်သဘ@၀ံၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲအသးပူၤ ယွၤလီၤ၀ဲဒီး တၢ်စံးဘျုးဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအဂီၢ်ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မၤဆၢက့ၤတၢ်အံၤဒ်လဲၣ်ႉ အ၀ဲပ့တၢၤဂံၢ်အသဟီၣ်လၢ အပှဲၤဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီး ကိးသBတီထီၣ် ‘တၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲးဘး’ လၢပိာ်မုၣ်အံၤ န့ၣ်လီၤ (း၄၄-၄၈) ႉ
ပပၢဃးပသးဒီး ပမဲာ်ထံလီၤြပံာ်ြပံာ်ြပးြပးလၢ တၢ်စံးဘျုးၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚…

တၢ်ထုကဖၣ်လၢတၢ်တဒိးန့ၢ် တၢ်စံးဆၢတဖၣ်

ပကတုၤခဲအံၤလီၤဧါႉ တတုၤဒံးဘၣ်ႉ ပကတုၤခဲအံၤလီၤဧါႉ တတုၤဒံးဘၣ်ႉ တၢ်အံၤ တၢ်လိာ်ကွဲလၢ ပသံကွၢ်ထီၣ်တဘျီ၀ံၤတဘျီ‚ လၢပလိာ်ကွဲအဆိကတၢၢ် (ဒီးအလီၢ်တံၢ် တမ့ၢ် တၢ်လၢခံကတၢၢ်) လၢပတၢ်ဟဲက့ၤဆူပဟၣ်လၢ အယံာ် ၁၆ နၣ်ရၠာစးံၣ်လၢ ခီၣ်လိၣ်ရၠာစးၣ်ဒိၣ်ဆူ အၣ်ခဲ (န) စးၣ်လီၤႉ ပဖိအဒိၣ်ခံဂၤ‚ လိာ်ကွဲ တၢ်လိာ်ကွဲအံၤဂ့ၤဂ့ၤ ဒီးယမ့ၢ်အိၣ်ဒီး စ့တဒီလၣ်လၢ ကးဘျီ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ် သံကွၢ်ထီၣ် တၢ်သံကွၢ်အံၤအဃိၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်သံကွၢ် လၢ အပှဲၤလုၣ်ကွံာ်ယဖိိတဖၣ်အသး‚ ဒီးယၤ (ပှၤ၀ီသိလ့ၣ်) အပူၤစ့ၢ်ကီး‚ မ့ၢ်တၢ်ပှဲၤလုၣ်ကွံာ်လၢ တၢ်ကမၢကမၣ်ဘၣ်တၢ်ၣ်လီၤႉ ပကတုၤခဲအံၤ လီၤဧါႉ ဒီးတၢ်စံးဆၢတခီမ့ၢ်‚ တတုၤဒံးဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်ပကတုၤဆူ ဟံၣ်လီၤႉ
တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအဘၣ်တၢ်တဲဖျါထီၣ်ၣ်အဖီခိၣ်ၣ်ဘၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ပသံကွၢ်ထီၣ် တၢ်သံကွၢ်အံၤလၢ‚ တၢ်အဂ့ၢ်အခၢးတမံၤဃီ‚ ပလီၤဘှံးလီၤဘှါ ဒီးပမဲာ်ယုာ်လၢ ‘တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဃိ’ၣ်လီၤႉ ‘တၢ်ဘှံး (ပ) သးလၢတၢ်ကအုကစွါ’ (း၆) လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကိးမံၤ လၢမုၢ်နၤတၢ်ကစီၣ်လၢ ကိးနံၤတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢ…

လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် ဒ်ခရၠာစးံာ်အသိး

ခဲးသလံနီရၠာစးံး ကွဲးဖျါထီၣ်၀ဲလၢ ‘‘တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအသနိမ့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢ အလီၤပျံၤ ကတၢၢ်’’‚ ဖဲတၢ်မ့ၢ်ဆိကမိၣ်ထီၣ်ဒီး ထိၣ်သBတီၤ စိၤဆၢကတီၢ်အခဲအံၤ အတၢ်လၢ တၢ်ပှဲၤအသနိၣ်လီၤႉ အ၀ဲပာ်ဖျါထီၣ်လၢ စိၤဆၢကတီၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအသနိ ဒ်အမ့ၢ် ‘‘တၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးသးလၢအကါဒိၣ်‚ လၢအဒုးကဲထီၣ်ပှၤကညီလၢ ကဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုးတၢ် တလၢကွံာ် လၢကဖံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအလိၣ်ၣ်လီၤ’’ႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် လၢလံာ်မးသဲအပူၤတခီ‚ အခီပညီနီၢ်နီၢ် မ့ၢ်တၢ်ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤၣ်လီၤႉ နီရၠာစးံး မၤကတၢၢ်ကွံာ် တၢ်အံၤလၢ ‘‘ဒ်သိးတၢ်ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်အဂီၢ်‚ တၢ်အံၤမၢ်တၢ်ကအိၣ်ဒီးသးလၢတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဒီးကဲထီၣ်ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ အလၢအပှဲၤဆူၣ်လီၤႉ
တၢ်နၢ်ပၢၢ် တၢ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢကျဲဒ်အံၤ‚ မၤစၢၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်လီၤလီၤ ဆီဆီလၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢလံာ်မးသဲ ၁၉‚ ဖဲပှၤတဂၤသကံွၢ် စၢ်ယၣ့်ှှူးလၢ မ့ၢ်ကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤၢ်တၢ်မူအထူအယိာ် (း၁၆) န့ၣ်လဲၣ်လီၤႉ စၢ်ယၣ့်ှှူး စံးဆၢက့ၤအီၤလၢ ‘‘တိၢ်န့ၢ်ဖးဃာ်တၢ်မၤလိာ်တဖၣ်တက့ၢ်’’ (း၁၇) ႉ ပှၤအံၤဆိကမိၣ်၀ဲ လၢ အ၀ဲတိၢ်န့ၢ်တၢ်အံၤကိးမံၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲသံကွၢ်ထီၣ်လၢ‘ယတလၢပှဲၤဒံးဘၣ်လၢမနုၤတမံၤလဲၣ်’ (း၂၀) ႉ
လၢတၢ်အံၤအဃိၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးဘၣ်အီၤလၢ‚ အ၀ဲမ့ၢ်အဲၣ်ဒိး လၢထီၣ် ပှဲၤထီၣ်ၢ်တၢ်လၢ…

လၢယွၤလၢပပာ်ထီၣ်ပတၢ်နာ်လၢအစုပူၤ

တၢ်ကဆံးစၢ်ထီၣ်ဖိအံၤ လိၣ်ဒံး ၆ နွံဘၣ်ဆၣ်‚ ကသံၣ်သရၠာစးၣ်တခီ စံးဘၣ် ၀ဲးတနံၣ်လၢ အိၣ်ဒီး ခိၣ်လဲးစဘံးစဲးၣ်လီၤႉ ဖဲအသူၣ်အသးကဒံကဒါကတီၢ်‚ ၀ဲးတနံၣ် ဘၣ်တၢ်လဲၤစိာ်အီၤဆူ တၢ်ဆါဟံၣ်ၢ်တၢ်ယါဘျါဒီး အ၀ဲဘၣ်တၢ်စံးဘၣ်အီၤလၢ ကဆဲးကသံၣ် ဒ်သိး ကဆံးစၢ်ထီၣ်အဖိၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဆါဟံၣ် တၢ်လီၢ်အဂၤတတီၤ‚ ကဟၣ်လၢတၢ်ကသါနုာ်ကလံၤဒီး ပိးလီအဂုၤအဂၤ တဖၣ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢ ပှၤလၢအဘၣ်ခိၣ်ဘံး-၁၉ နးနးကျံးကျံးအဃိၣ်လီၤႉ
ဖဲလံာ်စီဆှံအဂံၢ်မ့ၢ်စဲၤလီၤသးလၢပပူၤ‚ တၢ်အံၤကဆီတလဲလၢ ပကမၤဆၢ က့ၤတၢ်ၣ်လီၤႉ ၀ံယံးရၠာစးမံယၤအိၣ်မူ ဘၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တကတီၢ်‚ ဖဲတၢ်ကရၠာစးၢကရၠာစးိအါဖု နာ်ဒၣ်တၢ်လၢ‚ ပှၤကူပှၤကညီ တၢ်ဒီသိၣ်ဒီမှံၤၣ်လီၤႉ ၀ံ ထိၣ်သBတီတၢ် လီၤဆီလၢ ‘‘ပှၤလၢအသန့ၤအသးလၢပှၤကညီ ဒီးပာ်ပှၤကညီ လၢ အစိကမီၤ ဒီးအသးလဲၤသဒၣ်ယွၤ’’ (ယံး ၁၇း၅) ဒီး ပှၤလၢအနာ်ကစၢ်ယွၤ န့ၣ်လီၤႉ ‘‘ပှၤလၢအသန့ၤအသးလၢယွၤၤအလီၢ်မ့ၢ်ယွၤန့ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ၀ဲလီၤႉ ကမၤအသးဒ်သ့ၣ်သူၣ်လီၤသးလၢထံနံၤ‚ လၢအစဲၤလီၤအဂံၢ်လၢ ထံကျိအနံၤ‚ ဒီးတုၤ တၢ်ကိၢ်ဟဲ၀ဲဒီး တထံၣ်ဘၣ်ႉႉႉတလီၤညွံးဘၣ်၀ဲဘၣ်’’ (း၇-၈)
ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအသိးၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢကစၢ်ဂံၢ်အဘါၢ်အီၤသ့လီၤႉ…

လၢတၢ်တဟံးဃာ် တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး

ဖဲတၢ်အကတီၢ်လၢ တၢ်ဒုးထီၣ်ဒုးထီၣ်တၢ်မၤပနံာ်တၢ်ကၤလၢ ၂၀၁၁ နံၣ်‚ ‘‘ပှၤ ၇၂ နံၣ် ခံဂၤ လၢအမ့ၢ် ပှၤခဲနဒၢ်ဖိလၢ အထူဖျၢၣ်ထူ လၢတဘျီခါၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး ‘‘တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး လိာ်သး’’ လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးတခါလၢ ခၠၣ်ပံၣ်ယၣ့်ှှံးဖျၢၣ်ထူတၢ်လိာ်ကွဲၣ်လီၤႉ ဖဲသးပှၢ်တဂၤ မၤဘၣ်ဒိဆါ အဂၤတဂၤ လၢပျဲၢ်စီၢ်ခိၣ်၀ံၤၣ်လီၤႉ
လၢလံာ်စီဆှံအပူၤၣ်လီၤႉ စီၤကၤယံၣ် ဟံးဃာ်တၢ်သးထီၣ်လၢ အဒီပုၢ်၀ဲၢ် စီၤဟ့းဘ့းလး မ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤတူၢ်လိာ် စီၤဟ့းဘ့းလး အတၢ်လုၢ် (၁ မိၤ ၄း၅) အဃိန့ၣ်လီၤႉ တၢ်သးထီၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအနးဒိၣ်မးလၢအဆှၢဆူ တၢ်ကမၤသံတၢ် ‘‘စီၤကၤယံၣ် ဂဲၤဆၢထၢၣ်ထီဒါ အပုၢ် စီၤဟးဘးလး ဒီးမၤသံအီၤလီၤ’’ (း၈) ႉ ‘‘စီၤဧ့့ှှီၤသးဟ့ စီၤယၤကိာ်လၢတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ လၢအပၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤအဃိလီၤ’’ (၂၇း၄၁) ႉ တၢ်သးဖျိးအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအဆူၣ်၀ဲအဃိၣ်လီၤႉ
တမ့ၢ်ထဲလၢ လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါန့ၣ် ပှၤတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤလၢအဟံးဃာ် တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး‚ မ့မ့ၢ်တဲဘၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢ ပကဘၣ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်…