ဖဲအဖိခွါ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်စဲထီလၢ ကသံၣ်မူၤဘှီးၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ ယကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်တမုာ်တလၤန့ၣ်လီၤႉမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ ကဆိကမိၣ်လၢ ယတအိၣ်ဒီးတၢ်နာ် မ့ၢ်လၢယဆိကတီၢ်ယဲ မဲာ်ထံ မဲာ်နိတန့ၢ် ဖဲယဃ့ထုကဖၣ်ကတီၢ်န့ၣ်ဧါလီၤႉ
ယတဲဘၣ်အီၤလၢ‚ ‘‘ယတသ့ၣ်ညါတၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤဆိကမိၣ်၀ဲဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်ဘၣ်’’ႉ ယဃ့ထုကဖၣ် ဒီး စံၣ်ရၠာစးၣ်ၣ်လီၤႉ
လံာ်စီဆှံအဆၢအါတီၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်အဒိအါမံၤလၢ ပှၤကညီတဖၣ် ဘၣ်ကနိ ဒီးယွၤ ဖဲဘၣ်ဟူးဂဲၤဂုာ်ကျဲးစၢးကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၄၂ ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်ယိာ်ယိာ်တမံၤ ဒ်သိးကလဲၤခီဖျိယွၤအတၢ်ဃူတၢ်မုာ် တပယူၢ်ဃီဒီးအစိ ကမီၤလၢကအိၣ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤႉ ယွၤသ့ၣ်ညါ အ၀ဲအမဲာ်ထံ ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤ ခီဖျိ တၢ်သးအုးလၢအတူၢ်ဘၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအသးကံၢ်ပူၤ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်စှၤလီၤ ဒီးယွၤ လီၤက့ၤလၢ တၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤတဖၣ် ဖဲအဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤအသးလၢ ယွၤအကလုၢ်လၢ အတီန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤ ‘အသး’‚ ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ကွဲးဖျါထီၣ် လၢ ‘‘ကွၢ်လၢ်ယွၤ အကျဲတက့ၢ်ႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ ယကစံးထီၣ်ပ့တၢၤဒံးအီၤၣ်လီၤႉ
ယွၤတ့လီၤပှၤ ဒ်အက့ၢ်အဂီၤဃုာ်ဒီး သးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လီၤႉ ပမဲာ်ထံ လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤအဂီၢ် လီၣ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ်ယိာ်ယိာ် ဒီးတၢ်သးကညီၤၣ်လီၤႉ ပသုးဘူးပသးဆူ ယွၤအအိၣ်လၢပတၢ်ပူၤလီၢ်ပူၤကျဲအသီသံၣ်ဘှဲ (မ့) တၢ်ခီမဲာ်လၢအပူၤကွံာ်တဖၣ်ၣ်လီၤႉ ‘‘တၢ်ထုကဖၣ်တမံၤစုာ်စုာ်‚ ဖဲလၢ တၢ်ကစုဒု‚ ဟီၣ် မ့တမ့ၢ် ကိးပသူလၢတၢ်နာ်ၢ်အ၀ဲအတၢ်အၢၣ်လီၤဆူအဒိကနၣ်တၢ်လၢပဃ့ ဒီးကဟုကယာ်ပှၤန့ၣ်လီၤႉ