ကိးနွံ မုၢ်ဖီဖးအဟါမ့ၢ်တုၤ့ှှၢၣ်နၢၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်စိာ်ကဖီထီၣ်တၢ် အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်လီၤႉ လၢအလီၤဆီဒီး တၢ်ကစီၣ် အဂုၤအဂၤၣ်လီၤႉ တယံာ် ဖဲလၢ ‘‘မုၢ်ယဲၢ်နံၤလၢတၢ်ပျၤထီ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ပှၤတဲဖျါတၢ်ကစီၣ်တဂၤ‚ တဲဖျါ အတၢ်တူၢ်ဘၣ် ခိဘံး- ၁၉ တၢ်ဆါ‚ အိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤ လၢလၢပှဲၤပှဲၤၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ်အကတီၢ်ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပ၀ဲအါဂၤ ပကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ပတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်ၣ် ပှၤတဲဖျါတၢ်ကစီၣ် ကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ် အပရၤကလံၤဆံးစှၤလၢ တၢ်ကဟူးဂဲၤလၢ တၢ်ကဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
စးထီၣ်လၢ မုၢ်ဖီဖးတၢ်ရၠာစးၤလီၤတၢ်ကစီၣ်အံၤ၀ံၤ‚ ယဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးယၤ‚ ပကလၢၢ်ဘၣ် ပဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ‚ မ့ၢ်တၢ်စိကမီၤ လၢ ‘‘ဖဲဒၣ်’’ လၢစီၤပီလူးပာ်ဖျါထီၣ်လၢ လံာ်ဖံလံးပံၤ ၄‚ ‘‘ဖဲဒၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ‚ ဖဲဒၣ်တၢ်လၢတၢ်အဲၣ်အီၤၣ်လီၤႉ မ့ၢ်စီၤပီလူး အိၣ်ဒီး တၢ်မၤဘူၣ် ဖလးစမၣ်လၢအသး ပူၤန့ၣ်ဧါႉ တမ့ၢ်ဘၣ်ႉ မ့မ့ၢ်တၢ်လၢအအိၣ်လၢအသးပူၤမ့ၢ်တၢ်လုၢ်ထီၣ် သးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢ ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်တဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉပမ့ၢ်စံးလၢကျဲအဂၤ တဘိ‚ တၢ်အံၤ တမ့ၢ်လုၢ်လၢ်လၢအလီၤဂာ် ဒ်ခရၠာစးံာ်အသိးဘၣ်ဧါႉ လၢတၢ်တအိၣ်ဒီး တၢ်သးဒ့ဒီအပူၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်ပခွဲးပယာ် ဒ်ပှၤအုၣ်အသးဆူကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဂ့ၤတၢ်၀ါ‚ ဒ်သိး တၢ်ကကွၢ်ဒီး ဒိကနၣ်တၢ်လၢ ‘ဖဲဒၣ်တမံၤမံၤ’ လၢအအိၣ်၀းတရၠာစးံး ပဃၢၤ၀ံၤၢ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ဘါန့ၣ်လီၤႉ