ပဖိခွါဖိ တချုးလၢ ပလုၢ်ဖိအီၤဒံးဘၣ်ၣ်လီၤႉ တချုးပဟးထီၣ်လၢ အိၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒီး က့ၤကိးအီၤဆူဟံၣ်န့ၣ်‚ ပမၢအပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်လီၤႉ လီၤသးအုးဒိၣ်မးလီၤၢ်အကူအသိးဒီး ဆီတလဲဒုးကၤ ထီၣ်ဆ့ကၤလၢ ပဟဲစိာ်န့ၢ် အဂီၢ်ၢ်တၢ်ကူတၢ်သိးတနီၤ လၢပှၤဂၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤႉ ယသးဘၣ်ဒိလၢ အ၀ဲအိၣ်ဒီး တၢ်စှၤကိာ်ဧိၤၢ်သးလီအတၢ်လိၣ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်လီၤႉ
စှၤနံၣ်ပူၤကွံာ်လီၢ်ခံၣ်လီၤႉ ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်ထီၣ် အ၀ဲအဂံၢ်ထံးလၢ ခါလၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးသိး ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆိတဖၣ်အခါလီၤ/ ‘‘ဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒိၣ်မး အိၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ် ခဲလၢာ်အလိၤလီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤၣ်ၣ်‚ မ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ် ဒိၣ်မး မၤတၢ်လၢပပူၤအဃိ‚ ပကဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ်ဒ်အ၀ဲသ့ၣ် မၤတ့ၢ်၀ဲအသိးၣ်တက့ၢ်ႉ တၢ်အံၤ မၤကဲထီၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်တၢ်ပူၤတၢ်တ့ၤ ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ တၢ်လၢ ယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ်အပူၤ‚ ‘လၢသူၣ်လၢသးတဖျၢၣ်ဃီအပူၤ’ လီၤ (း၃၂) ႉ