‘‘ယတနၢ်ပၢၢ်ယွၤအတၢ်ကူၣ်ကျဲၤဘၣ်ႉ ယအးလီၤယတၢ်အိၣ်မူလၢအစုပူၤ ခဲလၢာ်လီၤႉ ဒီးတၢ်အံၤ မၤအသးဒီးယၤလီၤ’’ႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်ဖိခွါတဂၤ အတၢ်ကစီၣ်လၢ ဆှၢဆူအမိၢ် အအိၣ်ၢ်မၤနၢၤလၢ ကကဲထီၣ်ဘၣ် ပှၤလိာ်ကွဲ တၢ်ဃ့ၢ်တၢ်စံၣ် စဲၣ်နီၤတဂၤ လီၤမၢ်န့ၢ်အီၤ တစိၢ်ဖိအခါလီၤႉ ပ၀ဲကိးဂၤဒဲး ပကွၢ် ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး တၢ်လၢအတမုၢ်လၢ်၀ဲ‚ တၢ်လဲၤခီဖျိလၢအမၤတံာ်တာ်ပသးတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤ မၤတဲာ်ကွံာ် အတၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲ တအိၣ်ဒီးတၢ်တဲသ့ၣ်ညါနီတမံၤ‚ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ အတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတဖၣ် ဆိကတီၢ်ဒီး ဘျံးကဒါက့ၤသး‚ ခီပနံၣ်တခါ သူၣ်ဆီလီၤက့ၤအသးလၢ တၢ်တမုၢ်လၢ်အပူၤ‚ သးသမူတၢ်လဲလိာ်လၢ အမၤဖုးမၤပျီၢ်သး တဖၣ် ကဲထီၣ်၀ဲလီၤႉ
လံာ်ယိၤဘး ၁-၂ အပူၤၣ်ၣ် တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတအိၣ်ဘၣ် မ့ၢ်အိၣ်တဂၤဂၤန့ၣ်ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်စီၤယိၤဘးလီၤႉ ‘‘ဒီးပှၤတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအပှဲၤဒီး အတီအလိၤၣ် တမၤအသး ဒ်ပအဲၣ်ဒိးမၤအသးအသိးထီဘိဘၣ်ၣ်’’ (၂း၉) ‚ စီၤယိၤဘးအတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ အစံးလၢအမါအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့‚ ဟ့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ အဘျုးအိၣ်‚ ဒီး့ကၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢပဂီၢ်စ့ၢ်ကီး‚ ဖဲတၢ်မၤအသးတဖၣ် ဒိၣ်ဂ့ၤဆံးဂ့ၤၢ်မးတၢ်ဂ့ၤ လၢ ယွၤအစုပူၤၢ်ဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်ဧါႉ လၢတၢ်အံၤခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်ၣ် မ်ပတၢ်နာ်အီၤ ဒီးပတၢ်ပာ်ကဲအီၤတဖၣ် ဒ်အလီၢ်လီၢ်‚ ဖဲလၢပနၢ်ပၢၢ်ယွၤ မၤတၢ်လၢသးသမူအတၢ်ကီတၢ်ခဲ မုၢ်နံၤတဖၣ် တသ့ဘၣ် အကီၢ်တက့ၢ်မီၤႉ