ခၢးဘၢးမ့ၢ် ပှၤဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤအါတဂၤလၢ ကီၢ်အ့ကလၢၢ်ကလံၤစိးန့ၣ်လီၤႉ ဒ်အမူအဒါမ့ၢ်၀ဲ ပှၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ တၢ်လီၢ်က၀ီၤအံၤ အါတီၤ ဖဲနံၣ်ကယၤ ၇ အပူၤ အသိးၣ်လီၤႉ ဒီးအ၀ဲသံ၀ံၤအလီၢ်ခံၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢ ခၢးဘၢးမၤတ့ၢ်၀ဲန့ၣ် ဒိၣ်န့ၢ်တၢ် တဖၣ်အံၤလၢ ကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤႉ
ဖဲတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါတမံၤ လီၤဘၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤအံၤအခါ‚ တဘျီ ခၢးဘၢး လဲၤဟး၀့ၤ၀ီၤ ၀့ၢ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒီးတၢ်ဆါၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲကတဲာ်ကတီၤအသးလၢ ကဟးထီၣ်လၢ ဒူသ၀ီတဖျၢၣ် အခါၢ်တၢ်အဂီၢ်ဧါ န့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ် ပိာ်မုၣ်တဂၤလၢ အဖိးဟုဃာ် အဖိဆံးဖိတဂၤ‚ ဒီးအ၀ဲလီၤမၢ်တ့ၢ် အဖိခွါ တဂၤလံၣ်စ့ၢ်ကီး ဘူးကသံတ့ၢ်လံႉ ခၢးဘၢး စိာ်ထီၣ် ပိာ်ခွါ ဖိသၣ်ဖိလၢ အလိၤကိၢ်တဂၤအံၤ လၢအစုဒုၣ်လိၤၢ်တၢ်လၢအဂီၢ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲတဲဘၣ်ပိာ်မုၣ်အံၤ‚ ‘‘ပျံၤတၢ်တဂ့ၤၣ်လီၤႉ ဒီးသ့ၣ်ညါက့ၤ၀ဲလၢ ပိာ်ခွါဖိသၣ်ဖိမူ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
တဘျီန့ၣ်ၣ်လီၤႉ ဒ်သိး အကဟ့ၣ် တၢ်မၤလိတမံၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒိၣ်မုၢ်ဒီး စံး၀ဲဒၣ် ‘‘ဖဲဒၣ်ပှၤအတူၢ်လိာ်ဖိသၣ် ဒ်အံၤအသိး တဂၤလၢ ယမံၤအဃိန့ၣ်ဒီး‚ မ့ၢ်အတူၢ်လိာ်ယၤလီၤ’’ (မၢ်ကူး ၉း၃၆-၃၇) ႉ လၢပှၤယူဒၤဖိ အတၢ်ဆဲးတၢ်လၤအပူၤ‚ တၢ်‘‘တူၢ်လိာ်’’ ပှၤတဂၤဂၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲ တၢ်မၤအခ့အပှၤ တၢ်မၤလၢပှၤတဖၣ်အံၤအဂီၢ်ၣ် ကဘၣ်မၤတၢ်လၢ ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ တမ့ၢ်လၢ အကဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ် တၢ်လၢအဂီၢ်ဘၣ်ႉ အဃိ ခရၠာစးံာ်အတၢ်ကတိၤ ကမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤပျံၤလီၤဖုးန့ၣ်လီၤႉ တၢ်လၢ ယ့ၣ့်ှှူးအဲၣ်ဒိးစံး၀ဲတခီ တၢ်အဒိၣ်အမုၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်မၤအခ့အပှၤအတၢ်မၤလၢ ပှၤအဆံးကတၢၢ်ဒီး အတီၤဖုၣ်ကတၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ် (း၃၅) န့ၣ်လီၤႉ
ပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်တဂၤလၢ စီၤလိၣ်စီၤပၤတဖၣ်အဂီၢ် ပှၤဒိၣ်စိလၢတၢ်စံၣ်စိၤ တဲစိၤႉ ၀့ၢ်တ၀့ၢ် ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤလၢ တၢ်မၤလၤကပီၤအီၤအပူၤနာ်သက့ၣ်လီၤႉ