ဖါတံၢ်အါသၢၣ် ဧၢ‚ နသ့ၣ်နီၣ်က့ၤ မုၢ်နံၤလၢနလဲၤကိးယၤဆူ‚ ပှၤတံာ်ခိၣ်ဆူၣ်ကျးဒီး ပနံာ်ရၠာစးိကျးဧါႉ ယကူကၤဃာ်ဖျီၣ်ခံထီဘီပှၢ် လါအဲး‚ ဆ့ကၤလၢၤ လါအဲးပှၢ်‚ ခီၣ်ဖျီၣ် ဘီပှၢ်ၣ်လီၤႉ အနံၤအသီမ့ၢ်၀ဲ မုၢ်လ့ၤဧိၤၣ် ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဃူက့ၤဒီးအတၢ်သ့လီၤလးလၢ အသ့ၣ်နီၣ် ထီၣ်က့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်ခဲလၢာ်ၣ်လီၤႉ
ဒ်အဘၣ်တၢ်တ့ဃာ်အီၤအသိးန့ၣ်‚ ကၠဲရၠာစးဲး အိၣ်ဒီးခိၣ်နုာ် အတၢ်သ့ၣ်နီၣ် တကလုာ်လၢ အဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ ယွၤလၢအသ့ၣ်ညါတၢ်ခဲလၢာ် ဒီးအဲၣ်တၢ်ကွံတၢ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါ၀ဲ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ဘီတဖၣ် ဒီးတသးပ့ၤနီၣ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ‚ အပှၤဂီၢ်မုၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်ႉ အကတီၢ်ဖဲနသံကွၢ်နဲ မ့ၢ်ယွၤသးပ့ၤနီၣ်နၤလံဧါ‚ အကတီၢ်ဖဲပှၤ အဂုၤအဂၤတဖၣ် ဖျါလၢအအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ၢ်နၤန့ၣ် အိၣ်တဘျီဘျီဧါႉ
ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိလၢပျၢၤတဖၣ် အတၢ်အိၣ်အသးမၤအသးလၢအတထီၣ်ဘး တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤန့ၣ် ဒုးစံးကတိၤအီၤ ဒ်အံၤ ‘‘ယွၤလဲၤသဒၣ်လံယၤလံၣ် သးပ့ၤနီၣ်လံယၤလံ’’ န့ၣ်လီၤ (ယ့ှှါ ၄၉း၁၄) ႉ ဘၣ်ဆၣ် တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ ယွၤ အတၢ်သးကညီၤဒီး အတၢ်ကဟုကယာ်န့ၣ် တလၢကွံာ် မိၢ်တဖၣ် အန့ဆၢၣ် အတၢ်အဲၣ်လၢ အဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ (း၁၅) ႉ တချုးပစံးတၢ်ကတိၤ ‘လဲၤသဒၣ်’ မ့တမ့ၢ် ‘သးပ့ၤနီၣ်’န့ၣ်ၣ် တက့ၢ်ႉ တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ အဟဲစိာ်န့ၢ် တၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲးဘးအပူၤၣ်လီၤ (း၁၅) ႉ