Archives: July 2021

သးသမူလုၢ်ဒိၣ်ပရၤဒိၣ်တဖၣ်လၢခရၠာစးံာ်အပူၤ

မဲာ်ထံတဖၣ်လီၤ၀ဲလၢ ယဘိးပၤလိၤ ဖဲယလူၤကွၢ်ဃု ယတၢ်ဖျီဒီးနံၣ်ဆဲးဆၢပသံးလၢ အလီၤမၢ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤႉ ဖဲပစိာ်ထီၣ် လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအခံကပုာ်တဖၣ်ဒီး လူၤဃုခွဲးခွး တၢ်ကဆူးကတ့ၤ ဒီးတၢ်ပူၤဟိတဖၣ်လၢပဟံၣ်ပူၤ တနၣ်ရၠာစးံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ‚ ဗူၠည တဲထီၣ်၀ဲ‚ ‘‘ယသးတမုာ်ဘၣ်‚ ပကပရၤပသံးအသီတဖၣ်လၢအလီၢ်လီၤ’’ႉ
ယစံးဆၢက့ၤအီၤ ‘‘တၢ်ဘျုး’’ႉ ‘‘ဘၣ်ဆၣ် ပတၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပရၤ ပသံးတဖၣ်အံၤ အါတလၢကွံာ်၀ဲ အ၀ဲသ့ၣ်အနီၢ်ခိအလုၢ်အပရၤလီၤႉ ပမၤပှဲၤကဒါက့ၤတၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ် အလီၢ်တသ့ဘၣ်’’ႉ လၢတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤၣ်လီၤႉ ‘‘၀ံသးစူၤ‚ ယွၤဧၢ‚ မၤစၢၤယၤ ဒ်သိးကထံၣ်က့ၤပသံးတဖၣ်အံၤတက့ၢ်’’ႉ
လၢခံၣ်ၢ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤႉ ယကိး သBတီၤထီၣ်‚ ‘‘တၢ်ဘျုးလီၤၣ်လီၤႉ ယသိးထီၣ်ပသံးတဖၣ်အံၤခ@ခ@ ဒီးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်တဲဒိဘၣ်ဃးဒီး ပိာ်မုၣ်တဂၤလၢ အစ့ြဒးမူးတဘ့ၣ် ဟါမၢ်ကွံာ်တဂၤ (လူၤကၣ် ၁၅း၈-၁၀) န့ၣ်လီၤႉ ဒ်သိးပိာ်မုၣ်လၢ အလူၤဃုအစ့ြဒးမူးလၢအဟါမၢ်‚ ယသ့ၣ်ညါတၢ်တမံၤ လၢအလီၤမၢ်အလုၢ်အပရၤလီၤႉ ပသးအိၣ်ဃုထံၣ်က့ၤ ပတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပရၤဒိၣ်တဖၣ်ၢ်အီၤ မူးသးဖှံလၢမူခိၣ်လီၤႉ
ဒ်ပထုကဖၣ်လၢ ပကထံၣ်က့ၤ တၢ်ထူးတၢ်တီၤလၢ အလီၤမၢ်တဖၣ်အသိးၣ်လီၤႉ ဖဲပှၤတဂၤပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးဒီး ဟ့ၣ်လီၤအသးသမူ ဆူခရၠာစးံာ်အအိၣ်အခါ တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ခွဲးဂ့ၤယာ်ဘၣ်လီၤဆီဖးဒိၣ် တမံၤလၢ…

တၢ်မၤနၢၤတၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါ

လၢတၢ်ဂီၤမူ ဗာၠိနကျ အပူၤ‚ ဗညအသညငသ ှၠူငနမင‚ ပှၤကွဲးတၢ်သး၀ံၣ်လၢ အသးပှၢ်ထီၣ်တဂၤ‚ ဒ့၀ဲအတၢ်ဒ့တနီၤလၢ ဖံၣ်အဲနိၣ်လၢ ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဂၤအဂီၢ် လီၤႉ ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အံၤ အၢၣ်လီၤ၀ဲလၢအတသ့ၣ်ညါ ထါသး၀ံၣ်အသီၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်ႉ ှၠူငနမင တဘျီဃီ ဒ့ထီၣ်၀ဲ တၢ်ဒ့လၢပှၤနၢ်ဟူညီနုၢ်တယုၢ် ဒီးသံကွၢ်အီၤ‚ ‘‘အ၀ဲ တခါအံၤမီၤ’’‚ ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်အံၤစံးဘၣ်အီၤ ‘‘ယတသ့ၣ်ညါလၢ နကွဲးတၢ်အံၤဘၣ်’’ႉှၠူငနမင စံးဆၢအီၤ‚ ‘‘ယတကွဲးဘၣ်’’ႉ ‘‘တၢ်အံၤ ့သဖၠမအ ကွဲးအီၤ’’ ဒ်ပှၤကွၢ်ကီတၢ်ဖိ တဖၣ် ထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်အသိး‚ ့သဖၠမအ အတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါလၢ ့သဖၠမအ အပူယိာ်ယိာ်ၣ်လီၤႉ
တၢ်သး၀ံၣ်တယုၢ်အိၣ်၀ဲလၢ တၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါ တၢ်ဃဲၤပူၤအဂၤတယုၢ် အပူၤလီၤႉ ဖဲစီၤဒၤ၀ံး မၤနၢၤ စီၤကၤလံၤယါ အလီၢ်ခံ‚ ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် သး၀ံၣ် ထီၣ်၀ဲ‚ ‘‘စီၤစီလူး မၤသံလံအပှၤကထိတဖၣ်ၣ်အပှၤကလးတဖၣ်’’ ( ၁ ့ှှမူၤ ၁၈း၇) န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ထိၣ်သBတီၤအံၤ တဘၣ်စီၤပၤစီၤစီလူးအသးဘၣ်ႉ မ့ၢ်လၢအသူၣ်က့ၣ်သးကါ…

ယ့ၣ့်ှှူးမ့ၢ်၀ဲပတၢ်ဃူတၢ်ဖိး

သီခါတဂၤလၢအမံၤမ့ၢ် ထဲလံၣ်မၤခၠၢး အိၣ်မူ၀ဲ တၢ်အိၣ်မူလၢ အဘရၣ်အဘှီၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲအတၢ် လဲၤဟးဆူ၀့ၢ်ရၠာစးိမ့ၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံၣ်ခီတၢ်ကွၢ်ကီပျီတၢ်ဒူၣ်ပၤ ဒီး ကျဲးစၢး ဆိကတီၢ်၀ဲ ပှၤဒုးြပၢကျီသံလိာ်သးတဖၣ်လၢ တၢ်မၤသံလိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤ န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤကမျၢၢ်လၢ အသူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးတဖၣ် ကွံာ်သံအီၤလၢလၢၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤၣ်လီၤႉ
ဖဲစီၤပီလူး ကိးယ့ၣ့်ှှူး ‘‘ပတၢ်ဃူတၢ်ဖိး’’ အ၀ဲအဲၣ်ဒိးစံး၀ဲဘၣ်ဃးဒီး ပှၤယူဒၤဖိ ဒီးပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါလိာ်သးအကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ (အ့ဖ့း ၂း၁၄) ႉ ယွၤအပှၤဃုထၢဖိပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် အလီၤဆီ၀ဲဒီးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးဂ့ၤယာ်လီၤဆီတဖၣ်လီၤႉ အဒိ‚ ဖဲပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် တၢ်ပျဲ အီၤလၢ ကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤလၢ ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃး ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဃာ်လၢတၢ်သံႉ ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် ပာ်၀ဲ ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် ဒ်ပှၤတစီတဆှံၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် အခဲအံၤ‚ ခီဖျိယ့ၣ့်ှှူး အတၢ်သံဒီးတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤလၢပှၤကိးဂၤအဂီၢ်ၢ်အီၤအပူၤလီၤ (း၁၈-၂၂) ႉ တၢ်ဒူၣ်ပၤလၢအနီၤဖးတၢ်အဒူၣ်အဆၢ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉ ပှၤတဖုတအိၣ် ဒီးတၢ်ခွဲးဂ့ၤယာ်ဘၣ်လီၤဆီလၢ ပှၤတဖုအဖီခိၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ပှၤခံဖုလၢာ်အခွဲးအယာ် တုၤသိးထဲသိးလိာ်သးလၢ တၢ်ဆၢထၢၣ်လၢယွၤအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤႉ
ဒ်…

ယွၤအတၢ်အဲၣ်န့ၣ်အဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်

ဖဲ ၂၀၂၀ၢ်ဘၣ် လီပရၠာစးၢ (နာၠငူ) လီၤလိၣ်လီၤလးတဘ့ၣ် လၢအပၢ်အအိၣ် လၢမုၢ်နၤယိာ်အဆၢကတီၢ်အခါန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကစီၣ်အံၤ အိၣ်ဒီး တၢ်နဲၣ်လီၤတဖၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်လၢကဘၣ်မၤ၀ဲလၢအမိၢ်အဂီၢ် ဖဲအမိၢ်ပၢ်ခံဂၤ အတၢ်တ့ဖျီ ၂၅ နံၣ် အနံၣ်ဆဲးဆၢအခါန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်အံၤ မၤဖုးသံပျီၢ်ဂီၤ အီၤလဲၣ်ႉ အဲၣ်လံၣ်စၣ် အပၢ်ဆူးကွံာ်အသးလၢအပူၤကွံာ်အလါ ၁၀ လံၤလံၤလံန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲထံၣ်န့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢ အပၢ်အံၤကွဲးတ့ၢ်၀ဲလံာ်အံၤဒီး သ့ၣ်နံၤဖးသီပာ်၀ဲ လီပရၠာစးၢအံၤ ဖဲအအိၣ်တမုာ်အခါၣ်အဃိလီၤႉ တကးဒံးဘၣ်ၢ်အီၤဆူအမါအအိၣ် လၢအ၀ဲအနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢ က့ၤလၢ နံၣ်လၢကဟဲတဖၣ်အပူၤ‚ ခါဆူညါနံၣ်ဆဲးဆၢတဖၣ်ၣ်လီၤႉ
တၢ်တဲဖိအံၤ ကဲ၀ဲတၢ်ဒိတမံၤလၢ တၢ်အဲၣ်အကလုာ်လၢဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် အီၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢ လံာ်တၢ်သး၀ံၣ်တဖၣ်အတၢ်သး၀ံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ‘‘တၢ်အဲၣ်န့ၣ် ဆူၣ်၀ဲထဲသိးဒီးတၢ်သံၣ် ကီ၀ဲထဲသိးဒီးပျုၤပူၤလီၤ’’ (၈း၆) ႉ တၢ်ထိၣ်သBတီ တၢ်သွၣ်ခိၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်သံလၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအံၤ ကဖျါလီၤတိၢ်လီၤဆီန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်၀ဲ မ့ၢ်လၢအတပျဲပူၤကွံာ်အတၢ်စၢဃာ်တဖၣ် အဃိလီၤႉ သနာ်က့‚ တၢ်အဲၣ်အမ့ၢ်အတီ တပျဲပူၤကွံာ် ပှၤလၢပအဲၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်ႉ လံာ်အံၤ တုၤဆူအပတီၢ်အထီကတၢၢ် ဖဲအဆၢဖိ…

တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီလၢယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤ

ဖဲ မၣ်စံၣ်ယၢၣ် အိၣ်လၢကမျၢၢ်အကျါၢ်ဆၢက့ၤဘၣ်၀ဲတၢ်နံၤကမှံ လၢအမ့ၢ်အတီန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲတၢ်မၤလိာ် မၣ်စံၣ်ယၢၣ် လၢ ကဘၣ်သိးထီၣ် နီၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်အခါ‚ အ၀ဲ သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်၀ဲ တမ့ၢ်ပှၤကထံၣ်ဘၣ်အထးခိၣ်လၢၤဘၣ်‚ သတးဒီး ပှၤနီတဂၤ တမ့ၢ် ကထံၣ်ဘၣ်၀ဲအတၢ်နံၤကမှံလၢၤဘၣ်ႉ အ၀ဲဆိကမိၣ်ၣ်လီၤ’’ႉ
လၢတၢ်ထံၣ်ဆိကမိၣ်အံၤအပူၤ စဲအ့ၣ်အိၣ်တစဲးဖိနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ညၣ်ထူၣ် တဖၣ်လၢ အအိၣ်လၢထးခိၣ်အသနၢၣ်ဒီး ညၣ်ထူၣ်တဖၣ်လၢအမၤသွံးထီၣ်မဲာ်ချံတဖၣ် ကပိာ်လိာ်သးအခံတပူၤဃီလၢ တကတီၢ်ဃီအပူၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ တၢ်ကိးအီၤလၢ ဒူၣ်ဒီး တၢ်နံၤကမှံ ဒီးတၢ်စံးတ့ၢ်အီၤဒ်အမ့ၢ် ‘‘တၢ်နံၤကမှံလၢမဲာ်ချံတဖၣ်’’န့ၣ်လီၤႉ
လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ ‘‘ပမဲာ်အတၢ်ကပီၤ ဒုးသးခုပသးလီၤ’’ ဒီး ‘‘သးလၢအခုန့ၣ် မၤဂ့ၤပနီၢ်ခိလီၤ’’ (၁၅း၃၀‚ ၁၇း၂၂) ႉ ညီနုၢ်တလီၢ်လီၢ်ၢ် ဘၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤလၢ အတၢ်၀ံတၢ်ယိးဃၢတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤတၢ်ဒီး ပှၤလၢအဃုထံၣ်တၢ်စံးဆၢတဖၣ်လၢသးသမူတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်လၢအလူလီၤဂၢ်လီၤအသးတလီၢ်လီၢ် ဆူပတၢ်အိၣ်မူ အပူၤ န့ၣ်လီၤႉ ဖဲပတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် အဆၢကတီၢ်အခါဒၣ်လဲၣ်ၣ်လီၤႉ
ဖဲတၢ်အိၣ်မူခံး၀ဲအခါ‚ ဃုထၢတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီတက့ၢ်ႉ ပျဲနတၢ်နံၤကမှံ…