ဖဲနၢ်ဟူထံၣ်ဖျါ အတၢ်ရၠာစးဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢအမ့ၢ်တၢ်ဘှီ မၤသီထီၣ်က့ၤ ဟံၣ်အဆၢကတီၢ်ၣ်လီၤႉ ၀ံၤဒီးပှၤကတိၤတၢ်အံၤ အိးဖျါထီၣ်တၢ်လီၢ်လံၤ လၢဘၣ် တၢ်ဘှီက့ၤအီၤ သ့ဒီးတၢ်ဒူၣ်ကပၤလၢအလွဲၢ်ဒံကွံာ်ဒီးသ့ၣ်ဘၣ်ခိၣ်လၢဘၣ်တၢ်ဖူဂ့ၤက့ၤ အီၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါတခါအပူၤန့ၣ် ဖဲဟံၣ်ဘၣ်တၢ်ဘှီမၤသီထီၣ် က့ၤ၀ံၤအခါ ဟံၣ်ကစၢ်သးခု၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ် ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ အတၢ်ကတိၤ ‘‘တၢ်အံၤဃံလၤဒိၣ်မးလီၤ’’န့ၣ် ထွးထီၣ်လၢအနိးဖံး ၃ ဘျီညါန့ၣ်လီၤႉ
လံာ်စီဆှံအဆၢလၢ အပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်လီၤသးကတုၤ ‘‘ဆိကမိၣ်တၢ်အံၤ’’န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ ယ့ှှါယၤ ၆၅း၁၇-၂၅ႉ မ့ၢ်တၢ်တ့က့ၤအသီလၢ အမၤကတုၤပသးန့ၣ်လီၤႉ မူခိၣ်အသီဒီးဟီၣ်အသီလၢခါလၢ ကဟဲန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်ဖဲအဆၢဖိ ၁၇ ဒီးတၢ်အံၤ တမ့ၢ်ထဲ တၢ်အိၣ်ဖျါကယၢကယဲလၢခိတခါဘၣ်ႉ မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်ၣ်လီၤႉ
‘‘ဒီးကသူၣ်ဟံၣ်‚ ဒီးကအိၣ်၀ဲဆိး၀ဲလၢအပူၤ‚ ဒီးကသူၣ်စပံးအလီၢ်‚ ဒီးအီၣ်အတၤသၣ်လီၤ’’ (း၂၁) ႉ တၢ်မၤဆူၣ်မၤစိး ကမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မၤအသးလၢအပူၤကွံာ် ‘‘တမၤအၢဘၣ်တၢ်ၣ် မ့ၢ်ကလၢပှဲၤထီၣ် လၢခါလၢကဟဲၣ် အခဲအံၤ မၤ၀ဲဘၣ်ဃးတၢ်ဆီတလဲတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး မၤလီၤတံၢ်ပှၤလၢ ‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ပှၤတဂၤဂၤ မ့ၢ်အိၣ်လၢခရၠာစးံာ်ပူၤဒီး မ့ၢ်အမ့ၢ်တၢ်တ့အသီလီၤႉတၢ်လီၤလံၤတဖၣ် ပူၤကွံာ်၀ဲ‚ ကွၢ်ကွၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ကဲလၢအသီလံ’’ ( ၂ကရၠာစးံၣ် ၅း၁၇) ႉ တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤလိၣ်ဘၣ်ဧါႉ နတၢ်အိၣ်မူဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤအီၤ ခီဖျိတၢ်သးဒ့ဒီၣ်ဧါႉ တၢ်အိၣ်မူအတၢ်ဆီတလဲခီဖျိယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ် မ့ၢ်တၢ်အနီၢ်နီၢ် ဒီးဃံလၤ၀ဲဒီးပှၤလၢအဃ့န့ၢ်၀ဲန့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲလီၤႉ