ကၠီး၀ှဲးဖံ (လ) (၁၇၁၄-၁၇၇၀) နံၣ်ၢ် တၢ်ဟ့ၣ် ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လၢယွၤ‚ လၢအမ့ၢ်ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲအတၢ် စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢတၢ်ချၢ ဆူပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်ၣ်လီၤႉ ၀ှဲးဖံ (လ) အတၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ကွဲးလီၤလၢ အသွၣ်ခိၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်စံးဆၢဆူ တၢ်ကတိၤအဆူၣ်အကိၤလၢ အတူၢ်ဘၣ်၀ဲဒ် ‘‘ယအိၣ်ဒီးတၢ်သးမံ ဒ်သိး ယကအိၣ်ခိးတၢ်တုၤတၢ်စံၣ်ညီၣ်အမုၢ်နံၤလၢ တၢ်ကမၤကဆှီတၢ်လၢ ယသကဲာ်ပ၀း အဂီၢ်‚ ဒီးဖဲယသံ၀ံၤအလီၢ်ခံ‚ ယတဆၢမုၢ်လၢ်တၢ်ကွဲးလၢ ယသွၣ်ခိၣ်အဂုၤအဂၤ‚ ထဲတၢ်ကွဲးလၢအမ့ၢ်‚ ‘ဖဲအံၤ ကၠီး၀ှဲးဖံ (လ) ပုာ်မံနီၤအသးၣ်လီၤ’ႉ’’
လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတက့တူၢ် ဖဲစီၤဒၤ၀ံးကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ပာ်ဒ့ၣ် ပာ်ကမၣ်အီၤလၢအဆူၣ်အကိၤ လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲစီၤစီလူး စွဲသ့ှူးကမၣ်အီၤလၢ အ၀ဲဆှၢပှၤတဖုလၢ ကပူထီၣ်တၢ်‚ အ၀ဲဘၣ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢလၢၢ်ပူၤ ဖဲစီၤစီလူး ဃုမၤသံအီၤ‚ အ၀ဲ ပာ်ဖျါ ထီၣ်လၢ အဘၣ်အိၣ်လၢ ‘ခ့ယုၢ်အကျါ’‚ ‘‘ပှၤကညီအကျါလၢအမၤသး ဒ်မ့ၣ်အူလၣ် အသိး‚ အမဲမ့ၢ်ဘီ ဒီးပျၢ်‚ ဒီးအပ@ၤမ့ၢ်နးလၢ အကနၣ်အ့ၣ်၀ဲလီၤ’’ (စံး ၅၇း၄) ႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအလီၢ်အကျဲဒၣ်လဲာ်ၢ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်အီၤလၢယွၤ‚ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ နဘျုးနဖှိၣ်ဒိၣ်၀ဲပၢၢ်လၢမူခိၣ် ဒီးနမ့ၢ်နတီပၢၢ် လၢတၢ်အၢၣ်တဖၣ်လီၤ’’ (း၁၀) ႉ
ဖဲပှၤဂုၤပှၤဂၤ မ့ၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ် ပှၤမ့တမ့ၢ်သမၢကွံာ်ပှၤၣ်တက့ၢ်ႉ